رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

دانلود پایان نامه

نمونه موردمطالعه به تفکیک تعداد فرزندان

شاخص آماری

تعداد فرزند
فراوانی عادی
فراوانی کم‌شنوا
یک
55
54
دو
38
27
سه
7
15
چهار و بیشتر
0
4

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجموع کل
100
100
نمودار 4-4. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تعداد فرزندان
وضعیت اشتغال:
جدول 4-5. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک وضعیت اشتغال
شاخص آماری
شاغل
فراوانی عادی
فراوانی کم‌شنوا
بلی
37
88
خیر
63
12
مجموع کل
100
100
نمودار 4-5. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک وضعیت اشتغال
تحلیل توصیفی از یافته‌های تحقیق
یافته‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه مادران عادی و مادران دارای کودک کم‌شنوا در جداول (4-6) و (4-7) آورده شده است.
جدول 4-6. یافته‌های توصیفی خرده مقیاس‌های تحقیق در گروه مادران عادی
شاخص آماری
مقیاس
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
تاب‌آوری
100
28/68
35/16
بی‌ثباتی ازدواج
100
19/16
86/8
بهزیستی روان‌شناختی
100
55/333
29/30
جدول 4-7. یافته‌های توصیفی خرده مقیاس‌های تحقیق در گروه مادران دارای کودک کم‌شنوا
شاخص آماری
مقیاس
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
تاب‌آوری
100
05/58
6/198
بی‌ثباتی ازدواج
100
17/17
98/8
بهزیستی روان‌شناختی
100
08/317
86/37
همان‌گونه که مقایسه نتایج دو جدول نشان می‌دهد گروه مادران دارای کودک کم‌شنوا میانگین کمتری در تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی و میانگین بیشتری در بی‌ثباتی ازدواج نسبت به گروه مادران عادی دارند.
تحلیل آماری سؤالات تحقیق
آمار استنباطی بخش اصلی تحلیل آماری را در برمی‌گیرد، در این بخش در پی پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه آیا بین متغیرهای تاب‌آوری، بهزیستی روان‌شناختی و بی‌ثباتی ازدواج مادران دارای کودک عادی و کم‌شنوا تفاوت وجود دارد؟
در بکار گیری روش آماری، ابتدا با بهره گرفتن از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن داده‌ها مورد آزمون قرار گرفت تا نوع روش آماری (پارامتری، غیر پارامتری) که باید استفاده شود مشخص می‌گردد و در صورت نرمال بودن داده‌ها یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های آزمون‌های پارامتریک برقرار می‌باشد.
جدول 4-8، آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه‌ای
شاخص آماری
مقیاس
Z
Sig
سطح معناداری
تاب‌آوری
83/0
51/0

دیدگاهتان را بنویسید