روایی و پایایی ابزارها، روایی و پایایی ابزار، میزان آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

الف) روایی پرسشنامه
منظور از روایی، این است که پرسشنامه آنچه را که باید اندازه گیری کند، اندازه گیری می کند. در واقع هنگامیکه به امید مطالعه یک مفهوم، مجموعه ای از پرسشها را مطرح می کنیم، چگونه می توانیم اطمینان یابیم که واقعاً به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته ایم یا چیز دیگری را سنجیده ایم؟ این پرسش را می توان با آزمونهای خاص روایی سنجی پاسخ گفت. به این منظور در این تحقیق، روایی پرسشنامه، با تدوین پرسشها بر اساس مبانی نظری تحقیق و با تأیید و اظهارنظر اساتید وکارشناسان متخصص و استفاده از نظرات فن (یکی از مهمترین آزمونهای روایی سنجی) در رابطه با وضعیت سؤالات، حاصل شده است، بطوریکه یک نمونه مقدماتی انجام شد و با آزمون فوق و بررسی مجدد سؤالات، نواقص پرسشنامه رفع شده و پرسشنامه نهایی تهیه و تنظیم شده است.
ب) پایایی پرسشنامه
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازهگیرى را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل باید نزدیک به هم باشد. هدف و منظور از سنجش پایایی و ثبات پرسشنامه این است که در زمانها و مکانهای مختلف قابلیت استفاده داشته باشد. در واقع پژوهشی پایاست که ابزار اندازهگیری آن معتبر باشد و چنانچه این پژوهش توسط فرد دیگر یا همان پژوهشگر دو باره در زمانها و مکانهای دیگر انجام بشود به همان نتایج مشابه بتوان دست یافت.برای اندازهگیرى پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده میکنیم که اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک (0 تا 1)،تغییر میکند. ضریب پایایی «صفر»، معرف عدم پایایی و ضریب پایایی «یک»، معرف پایایى کامل است (خاکى،1379).
یکی از متداولترین روشهای اندازهگیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامهها، استفاده از روش آلفای کرونباخ است که توسط کرونباخ ابداع شدهاست لذا با توجه به این کهدر این پژوهش، ابزار اصلی اندازه گیری دادهها پرسشنامه میباشد پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شدهاست.
ضریب آلفای کرونباخ،برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید، قضاوتها و سایر مقولاتى که اندازهگیرى آنها آسان نیست به کار مى‌رود. در واقع از این طریق میخواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بودهاست. اساس این ضریب بر پایه مقیاسهاست و مقیاسها عبارتند از: دستهای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد،اشیاء یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیتها اختصاص داده میشود. ضریب آلفاى کرونباخبه روش زیر محاسبه میشود:
که در آنkتعداد گویه ها، واریانس جمع نمره های هر پاسخگو و واریانس نمرات مربوط به گویه شماره iام است.
در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 932/0 است که مقدار مناسبی است. حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ را محاسبه می کنیم. همانطور که در جدول (3-2) مشاهده می کنیم تمام متغیرهای مورد بررسی مناسب هستند و از اعتبار لازم و کافی برخوردارند
کارایی
756/0
اثربخشی
704/0
کل
906/0
جدول شماره 3-1- پایایی پرسشنامه عملکرد بازاریابی
3-5- ابزار گردآوری داده‌ها
عملکرد های بازاریابی
منظور از عملکرد های بازاریابی در این پژوهش سنجش مولفه های کارایی و اثربخشی عملکردهای بازاریابی است کهبه وسیله پرسشنامه مقیمی و همکاران (1390) برگرفته از «دورابجی» (1998) سنجیده می‌شود، که دارای هشت گویه می‌باشد.
مزیت رقابتی
منظور از مزیت رقابتیدر این پژوهش مولفه های (مزیت مشهود، مزیت مرکب، مزیت پایدار، مزیت پویاو مزیت متجانس است کهبه وسیله پرسشنامه مقیمی و همکاران (1390) برگرفته از «نورا»(2004) سنجیده می‌شود و دارای شانزده گویه می‌باشد. روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری
ابزار اندازه‌گیری عملکرد بازاریابی
در این پژوهش برای سنجش عملکرد بازاریابی از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. و همچنین به منظور تعیین روایی،از روایی محتوایی و سوری استفاده کرده‌ایم که پرسشنامه به تأیید ده نفر از استادان راهنما، مشاور پنج نفر از اعضای هیئت علمی گروه مدیریت استفاده شد و اشکلات ویرایشی و نگارشی برطرف گردید و برای سنجش اعتبار ابزار نیز از ظریف آلفای کرونباخ استفاده کردیم که ضریب آن 906/0 به دست آمده که نشان از پایایی و اعتبار بالای ابزار دارد.
ابزار اندازه‌گیری مزیت رقابتی
به منظور سنجش آن از پرسشنامه استاندارداستفاده شده است که روایی آن با روش روایی محتوایی و صوری به تأیید رسید و اشکالات ویرایشی و نگارشی پرسشنامه با نظر اساتید برطرف گردید. اعتبار ابزار نیز با ضریب آلفای کرونباخ 932/0 به تأیید رسید.
(1391) به منظور سنجش پایایی آن یک نمونه اولیه شامل صد پرسشنامه تهیه کردند و پس از گردآوری داده‌ها میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ را محاسبه کردند که 844/0 به دست آمد.
جدول شماره 3-2- پایایی پرسشنامه مزیت رقابتی