روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، مدل فرهنگ سازمانی دنیسون، حقیقات انجام شده در خارج

دانلود پایان نامه

فرهنگ
سازمانی
انطباق پذیری

رسالت
شکل3-2- مدل تحلیلی پژوهش(منوریان،1384،56)
2-6-پیشینه پژوهش:
2-6-1 برخی ازتحقیقات انجام شده در داخل کشور
– پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین رهبری، فرهنگ سازمانی، فعالیت سازمان یادگیرنده و رضایت شغلی کارکنان» توسط جواهری وکوثرنشان (1388) انجام یافته و نتایج ذیل به دست آمده است: برای سازمان ها ضروری است که فرهنگ سازمانی آن ها از یادگیری سازمانی حمایت کند و کسب، بهبود و انتقال دانش مورد نیاز را تسهیل کند. علاوه بر این، اعتماد بین مدیران و کارکنان تاثیر زیادی بر موفقیت سازمان یادگیرنده دارد. به دلیل این که رهبران به طور عمیقی بر فرهنگ سازمانی و فعالیت سازمان یادگیرنده تاثیر می گذارند، رابطه بین رهبری و سازمان یادگیرنده موضوع مهم و حیاتی می باشد. رهبری و فرهنگ سازمانی رابطه مهمی با ایجاد و توسعه سازمان یادگیرنده دارند و موجب تشویق کارکنان به استفاده از مکانیسم های یادگیری می شوند. هم چنین رهبری و فرهنگ سازمانی به طور قابل توجهی بر برون داد کارکنان مثل بهره وری، غیبت کاری، و رضایت شغلی تاثیر می گذارند.
در پژوهش فوق الذکر سعی شده است که به بررسی رابطه بین رهبری، فرهنگ سازمانی، فعالیت سازمان یادگیرنده و رضایت شغلی کارکنان پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد که رهبری تحول گرا و رهبری تعامل گرا به طور قابل توجهی بر فعالیت سازمان یادگیرنده تاثیر مثبتی دارند. رهبری بر رضایت شغلی کارکنان نیز تاثیر مثبت و قابل توجهی دارد. فرهنگ سازمان تاثیر قابل توجهی بر فعالیت سازمان یادگیرنده و رضایت شغلی کارکنان دارد. هم چنین فعالیت سازمان یادگیرنده تاثیر مثبت قابل توجهی بر رضایت شغلی کارکنان دارد.
– پژوهشی دیگرباعنوان« بررسی رابطه سرمایه فرهنگی سازمانی با یادگیری سازمانی در مدارس مقطع متوسطه شهرستان ری»توسط محمدنیا (1386)انجام یافته است. جامعه آماری دبیرستان های دخترانه و پسرانه سه ناحیه شهرستان ری شامل ناحیه 1، ناحیه 2 و کهریزک است که از میان آنها به روش سرشماری تمام دبیرستان ها ( 68 دبیرستان ) به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. از دو پرسشنامه محقق ساخته برای تعیین سرمایه فرهنگی سازمانی و یادگیری سازمانی استفاده گردید. برای تعیین پایایی از تحلیل عاملی و روش لوپ استفاده شد و در نهایت پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه سرمایه فرهنگی سازمانی به روش آلفای کرونباخ 87/0 و برای پرسشنامه یادگیری سازمانی 94/0 به دست آمد.
این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی ( جدول فراوانی داده ها، میانگین و انحراف استاندارد ) و آمار استنباطی ( رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون) به کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد بین سرمایه فرهنگی سازمانی با یادگیری سازمانی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد و در مجموع 63 درصد واریانس یادگیری سازمانی را تبیین می کنند. سرمایه اجتماعی بیشترین سهم (45 درصد ) را در تبیین یادگیری سازمانی دارد.
-پژوهش دیگری باعنوان« بررسى ارتباط بین فرهنگ سازمانى و یادگیری درسازمانهای دولتی» توسط حسینی(1386) انجام یافته است. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و نظام پیشنهادها می پردازد که از لحاظ هدف، از انواع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از انواع تحقیقات توصیفی است بدین منظور از دو پرسشنامه مجزا استفاده شده است. پرسشنامه یک مربوط به شناسایی فرهنگ سازمانی بوده و با استفاده از مدل ارائه شده توسط کوئین و کرث و پرسشنامه تهیه شده بوسیله هاف استد در قالب 23 سؤال بسته و پرسشنامه دو مربوط به سنجش میزان یادگیری درسازمانهای دولتی می باشد و محقق ساخته است، طراحی و پس از کسب اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، بین نمونه ای متشکل از 30 نفر از اعضای جامعه آماری که شامل کارکنان ستادی نواحی چهارگانه آموزش و پرورش بودند، توزیع گردید .براساس یافته های پژوهش : بین عوامل شخصیتی، عوامل و سرمایه اجتماعی و…بایادگیری درسازمان رابطه معنی داری وجودارد.
– پژوهش دیگری نیز با عنوان «شناخت فرهنگ سازمانی و ارتباط آن باآموزش ضمن خدمت» درشرکت بازرگانی پتروشیمی ایران»توسط منوریان(1385) انجام شده است. مسائل مورد توجه ایشان در این پژوهش عبارتند از: 1. آیا فرهنگ سازمانی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، با استراتژیهای مورد نظر شرکت سازگاری دارد؟ 2. اگر شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در صدد تغییر استراتژی خود برآید، فرهنگ سازمانی شرکت با آن سازگاری خواهدداشت؟
در این پژوهش برای شناخت فرهنگ سازمانی شرکت بازرگانی پتروشیمی، چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری ورسالت مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، امتیاز متغیرهای درگیر شدن در کار و سازگاری در شرکت پتروشیمی چندان مطلوب نبوده اما متغیر انطباق پذیری در حد متوسط و متغیر رسالت در حد قابل قبول قرار دارد .لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر علاوه بر چهار بعد مدل دنیسون، 12 شاخص این مدل نیز اندازه گیری و نمایش داده شده است لذا شاید بتوان گفت که در این پژوهش برای اولین بار در ایران از مدل دنیسون بطور کامل استفاده شده است.
– پژوهش دیگری توسط منوریان و بختائی( 1384 ) انجام شده است. مسائل مورد توجه ایشان در این پژوهش که در سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، عبارتند از:
-1 فرهنگ سازمان در ارتباط با متغییر درگیر شدن درکار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت چگونه است؟
-2 فرهنگ سازمان در سطح کلان چگونه است و در چه ابعادی نیاز به تغییردارد؟
محققین برای شناخت فرهنگ سازمانی سازمان مدیریت صنعتی، چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت را مورد ارزیابی قرارداده اند و برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه مذکور سه شاخص تعریف کرده اند. بر این اساس سازمان مدیریت صنعتی در تمام ابعاد چهارگانه در حد متوسط و بالاتر ازمتوسط قرارگرفته است. با این وجود در برخی از شاخصا از جمله”هماهنگی و پیوستگی “و” اهداف و مقاصد “نیازمند بهبود است.
2-6-2- برخی ازتحقیقات انجام شده در خارج کشور
-گیلسپی و همکاران (2008 )، ارتباط بین فرهنگ سازمانی و پژوهش در صنعت ساختمان سازی و فروشندگان اتومبیل را سنجیده اند. آنها برای شناخت فرهنگ سازمانی از مدل دنیسون استفاده کرده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین امتیاز در صنعت ساختما ن سازی در بعد در گیر شدن درکار وبعد رسالت حاصل شده است و کمترین امتیاز در بعد انطباق پذیری به دست آمده است. همچنین، در رابطه با فروشندگان اتومبیل، بیشترین امتیاز در بعد سازگاری و کمترین امتیاز نیز در بعد انطباق پذیری حاصل شده است.
– ییلماز و ارگان ( 2008 ) تأثیر ابعاد مدل فرهنگ سازمانی دنیسون را بر دانش سازمان ها مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش مشخص شد که برای بعد انطباق پذیری بیشترین امتیاز و بعد سازگاری کمترین امتیاز به دست آمده است. همچنین، از نتایج این پژوهش برمی آید که بعد رسالت بیشترین تأثیر را بر افزایش دانش شرکت های تولیدی دارد. همچنین، توانایی شرکت در تولید محصولات جدید به شدت تحت تأثیر ابعاد انطباق پذیری و سازگاری می باشد.