روش مطالعات میدانی، عملکرد بازاریابی، مطالعات میدانی

دانلود پایان نامه

3-3- دامنه تحقیق
یکی ازشرایط موفقیت هرتحقیقی، تعیین دامنه تحقیق می باشد. چون انجام تحقیق به صورت کلی و عام تا حدی غیرعملی است، لذا باید سعی کرد که تحقیق را تا حد ممکن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود. در اینجا به قلمرو تحقیق از سه بعد پرداخته می شود.
3-4-روش و ابزار گردآوری داده‌ها
به منظور مطالعه و بررسیرابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در شرکت جهان فولاد شهر کرمانشاه و به منظور دستیابی به هدف نهایی تحقیق، در این پژوهش از دو ابزار به شرح ذیل جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است.
3-4-1- روش مطالعات نظری
روش مطالعات نظری و کتابخانه ای عمدتاً برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین مطالعات و دیدگاههایی که راجع به موضوع مورد تحقیق وجود داشته و نیز برای ایجاد چارچوبی مناسب جهت بررسی موضوع انتخاب می شود. لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، مجلات هفتگی و ماهانه، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاههای الکترونیکی اطلاعات از قیبل اینترنتبخش تئوری و ادبیات موضوع، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مطالب مورد استفاده در تحقیق، از منابع به روز، ژورنال های معتبر، کتاب های لاتین روز و منابع داخلی که شامل کتاب ها، مقالات، مجلات علمی و پایان نامه ها و تحقیقات مرتبط با موضوع مورد پژوهش استخراج می شود که بر اساس روش های استاندارد و متداول به تدوین مطالب فوق پرداخته می شود.
3-4-2- روش مطالعات میدانی
بخش دیگر تحقیق به شکل میدانی انجام شده است. در این مرحله برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه یکی از ابزار گردآوری داده‌هاست که پاسخ دهندگان از طریق آن، به پرسشهایی پاسخ می دهند و یا واکنش خود را در برابر مطالب نوشته شده به صورتی ابراز می دارند. از اینرو هر گاه بدست آوردن اطلاعات واقعی مورد نظر باشد از پرسشنامه استفاده می شود. در این تحقیق به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق که در ادبیات تحقیق مورد بحث قرار گرفت پرسشنامه ای حاوی سؤالاتی در این زمینه، تهیه و بین آنها توزیع گردید. از مقیاس لیکرت برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه استفاده شده است. از خصوصیات مهم این مقیاس، گسترش بخشیدن به حوزه انتخاب پاسخگویی و فراهم آوردن گزینه های بیشتری برای آن می باشد. بدین معنی که از پاسخگویان خواسته می شود یکی از گزینه ها را انتخاب کنند.
دسته بندی سوالات پرسشنامه:
متغیر
شماره سوال
کارایی
1 تا 6
اثر بخشی
7 تا 8
مزیت مشهود
9 تا 11
مزیت پایدار
12 تا 13
مزیت پویا
14 تا 16
مزیت متجانس
17 تا 19
مزیت مرکب
20 تا 24
دو ویژگی مهم پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات، عبارتند از: