سیر تکاملی مفهوم عدالت سازمانی، عدالت سازمانی ادراک شده، نتایج تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه

عنوان صفحه
منابع فارسی 157
منابع لاتین 168
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-2) سیر تکاملی مفهوم عدالت سازمانی 19
جدول 2-2) مقایسه تغییر توقعات سازمان ها و کارکنان بعد از جنگ جهانی دوم 69
جدول (1-3) توزیع فراوانی جامعه آماری پژوهش به تفکیک دانشکده ها جنسیت کارکنان در دانشگاه رازی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 106
جدول (2-3) توزیع حجم نمونه پژوهش به تفکیک دانشکده ها و جنسیت کارکنان دانشگاه رازی….108
جدول (3-3) توزیع گویه های پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده 109
جدول (4-3) توزیع گویه های پرسشنامه اعتماد سازمانی………………………………………………………..110
جدول (5-4) توزیع گویه های پرسشنامه کیفیت زندگی کاری…………………………………………………110
جدول (6-3) توزیع آلفای کرونباخ پرسشنامه ها و مؤلفه های آنها…………………………………………….112
جدول 1-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت 117
جدول2-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ سن 118
جدول3-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی 119
جدول4-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه کارکنان به لحاظ سابقه خدمت 120
جدول5-4) نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها…………………..121
جدول 6-4) بررسی میزان عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه با استفاده از آزمون t یکطرفه 122
جدول7-4) بررسی میزان اعتماد سازمانی ادارک شده کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه با استفاده از آزمون t یکطرفه 124
جدول8-4) بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری در دانشگاه رازی کرمانشاه از دیدگاه کارکنان با استفاده از آزمون t یکطرفه 126
جدول( 9-4) نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی برکیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه………………………………………………………………130
جدول 10-4) بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و کیفیت زندگی کاری دانشگاه رازی کرمانشاه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون 131
جدول 11-4) بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و کیفیت زندگی کاری دانشگاه رازی کرمانشاه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون 132
فهرست جدول ها
عنوان صفحه