شرکت های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

یافته ها نشان داد که به طور کلی بین میزان افشاء در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبت های متداول فعالیت رابطه معناداری وجود دارد.
فصل سوم:
روش تحقیق
1 -3) مقدمه
بررسی و تحلیل نقادانه شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از علم فلسفه است که روش شناسی خوانده می شود. وجود روش خاص برای هر فن و حتی بودن روش های مختلف در ادوار مختلف تاریخ یک فن، در این تلقی از روش شناسی می گنجد. مباحث روش شناسی بیشتر محصول این است که معلوم نیست پژوهشگر چه می کند تا این که چه باید بکند. از دیدگاهی روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که جستجوی علمی را رهبری می نماید. از این دیدگاه روش شناسی به عنوان شاخه ای از منطق و یا حتی فلسفه است. دیدگاهی دیگر، روش شناسی را شاخه ای از علم می داند. در مقابل تالکوت پارسونز معتقد است” روش شناسی در اصل با پژوهش های تجربی نظیر آمار،مورد کاوی، مصاحبه و غیره سروکار ندارد. بلکه به زمینه های کلی برای اعتبار کار علمی است، پس روش شناسی نه دقیقاً یک رشته فلسفی و نه دقیقاً علمی است”.
اگر از دیدگاه های مختلف بگذریم، روش شناسی فارغ از ابعاد فلسفی آن به مجموعه ای به هم پیوسته از قواعد و شیوه های معمول در یک رشته از دانش اطلاق می شود و به طور کلی می توان گفت:
اتخاذ روش علمی تنها را دستیابی به دستاورد های قابل قبول و علمی است.
بعضی روش شناسی را مبحثی نظری می دانند که با تعقل، منطق و فلسفه پیوسته است و بعضی دیگر روش شناسی را فلسفه جدا دانسته اند و آن را رشته ای علمی می دانند.
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیق تر، آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.
در این فصل ابتدا در مورد روش تحقیق بحث می شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه گیری و هم چنین ابزار جمعآوری اطلاعات آشنا شده و در نهایت پس از تشریح متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آن ها، در مورد روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث خواهد شد.
3-3) جامعه آماری
جامعه ی آماری تحقیق حاضر ، شامل شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که دارای کلیه ی شرایط زیر بوده اند :
در سال 1384 یا قبل از آن در بورس بهادار تهران پذیرفته شده باشند .
جزء شرکت های تولیدی باشند .
سال مالی شرکت ها طی کل دوره قلمرو زمانی تحقیق به 29 اسفند ختم شوند .
در دوره زمانی تحقیق تغییر در سال مالی نداشته باشند .
جزو شرکت های سرمایه گذار و واسطه گر مالی نباشند .
در دوره زمانی مورد مطالعه وقفه معاملاتی نداشته باشند .
لذا حجم جامعه آماری 108 شرکت گردید .
4-3) نمونه آماری و کفایت آن
تعیین حجم نمونه اهمیت فراوانی در قابلیت تعمیم نتایج آزمون به جامعه دارد . روش های مختلفی جهت تعیین حجم نمونه وجود دارد که دقیق ترین روش ها ، روش های ریاضی جهت محاسبه حجم نمونه است .
درتحقیق حاضربرای تعیین حجم نمونه ابتدا نمونه تصادفی به حجم 15به عنوان پایلوت انتخاب ودر آن واریانس نمونه را محاسبه ،سپس حجم نمونه را بصورت زیرمحاسبه نمودم

5-3) روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن
برای نمونه گیری از جامعه ی منتخب فوق از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد. در این روش جامعه به طبقات متجانس تقسیم و در هر طبقه شرکت هایی با ویژگی های مشابه را در بر می گیرد . سپس تعداد نمونه نسبت به هر طبقه مشخص و با استفاده از روش نمونه گیری منظم ، نمونه های هر طبقه مشخص گردید .
6-3) روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد