شفاف سازی اطلاعات مالی و اقلام تعهدی اختیاری

دانلود پایان نامه

هیسو 2006در تحقیقی با عنوان “اثر شفاف سازی اطلاعات مالی بر رفتار سهامداران دربورس اوراق بهادار تایوان ” به بررسی نقش ابعاد شفاف سازی اطلاعات مالی در ا فزایش میزان سرمایه گذاری در بازار بورس پرداخت . نتایج تحقیق وی نشان دادند که رابطه مثبت و معناداری در ادراک سرمایه گذاران بورس از ابعاد شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار آنها وجود دارد . و از میان ابعاد شفاف سازی، شفافیت ساختار مالکیت بیشترین تاثیر را دارد. هم چنین ادر اک سرمایه گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی آنها متفاوت است . و رابطه بین تجربه سرمایه گذاری در بورس و رفتار آنان نیز رابطه ای مثبت و معناداری است.


پاتن و ترومپتر (2003) طی تحقیقی به بررسی و ازمون افشا محیطی با مدیریت سود در کشور امریکا پرداخته اند انها تحقیق خود را بین 40 شرکت در حوزه صنعت شیمیایی انجام داده اند نتیجه تحقیق آنها تایید رابطه منفی بین اقلام تعهدی اختیاری با افشای محیطی بود . آنها نتیجه گرفتند که این موضوع حاکی از آن است که افشای محیطی بعنوان ابزاری موثر بر کاهش فشار ها بر شرکت و تحمل هزینه های قانونی و حقوقی بوده و علاوه بر این برنامه استراتژیک شرکت های بزرگ در خصوص افشا می باشد چون که فشارهای سیاسی مبنی بر دستکاری در ارقام سودها کاهش می یابد .
جو و کیم (2007) طی تحقیقی به بررسی موضوع افشا و شفافیت با مدیریت سود پرداخته اند نتیجه تحقیق آنها در شرکت های مورد بررسی تایید نتایج تحقیقات قبلی مبنی بر وجود رابطه معکوس بین افشا و مدیریت سود بود .
شاو(2003) طی تحقیق به بررسی رابطه کیفیت افشا اطلاعات با مدیریت سود پرداخته اند نتیجه تحقیق آنها این بود که شرکت هایی که کیفیت افشا اطلاعات بالاتری دارند نسبت به شرکت هایی که دررتبه پایین تری قرار دارند از ابزار مدیریت و دستکاری سود به میزان بیشتری استفاده کرده اند .
چن و چانگ و لیو (2009) به منظور بررسی نقد شوندگی سهام شرکت ها و رابطه آن با حاکمیت شرکتی از رنکینگ S اندP یعنی شفایت و افشا که برای شرکت های بورسی منتشر شده استفاده کرده اند .
کوک (2009) طی تحقیقی به بررسی ارتباط فرهنگ و حاکمیت شرکتی با میزان افشا و شفافیت در شرکت های بورسی کشور مالزی پرداخته اند نتیجه تحقیق انها تایید رابطه مثبت اقلام حاکمیت شرکتی از جمله استقلال رییس هیات مدیره و تعداد و تخصص هیات مدیره با موضوع شفافیت شرکتی و تایید رابطه منفی قومیت گرایی فرهنگی مدیران قوم مالایی با افشا می باشد.
فرناندز و فریدا (2007) طی تحقیقی به بررسی عامل نظام های حقوقی و قانونی کشور ها بر شفافیت شرکت ها پرداخته اند وبه این نتیجه رسیده اند که در کشورهایی که نظام قانونی مبتنی بر عرف دارند حمایت از حقوق مالکیت و شفافیت در این زمینه بیشتر است
بوشمن (2003) به این نتیجه رسده است که هر چه سهم دولت و بانک ها بیشتر باشد میزان شفافیت کمتر است .
آلن روبرت سرف طی تحقیقی که در سال ١96١ پیرامون “گزارشگری شرکت ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری” در آمریکا انجام داد، دریافته بود که کیفیت افشای گزارشگری مالی شرکت ها تحت تأثیر برخی متغیرها قرار دارد و غالباً بین متغیرهای مزبور وابستگی وجود ندارد. سرف براساس مطالعه فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، بررسی ادبیات حسابداری در رابطه با تصمیم‌گیری مصاحبه با تحلیل‌گران بورس اوراق بهادار و بررسی گزارشهای تحلیل‌گران، شاخص‌های افشای اطلاعات در گزارش های سالانه را مشخص کرد. موارد افشای تدوین شده توسط سرف بعدها توسط دیگر محققین مورد استفاده قرار گرفت. در واقع باید گفت وی پیشتاز تحقیقات تجربی در زمینه موضوع تحقیق می‌باشد. شاخص موارد افشای اطلاعاتی که صرف تدوین کرده و به 3١ مورد محدود شده در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول شماره 2-1- موارد افشا از نظر صرف
اطلاعات در مورد قراردادهای دسته جمعی با کارکنان
١6
صورت سودوزیان مقایسه ای برای دو سال
١
خط مشی های اساسی و هدف های مدیریت
١7
ترازنامه مقایسه ای برای دو سال
2
شرح کارخانه های اصلی
١8
سودو زیان انباشته
3
تعداد سهام(عادی و ممتاز)
١9
صورت جریان وجوه نقد(منابع و مصارف وجوه)
4