صورت های مالی تلفیقی و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

ارزیابی کارآیی و حفظ امانت و ایفای نقش مباشرتی مدیران واحدهای اقتصادی، از جمله موارد اساسی مورد توجه دولت، کارکنان و سایر استفادهکنندگان است. لذا گزارشگری مالی باید در بردارنده اطلاعاتی باشد که این ارزیابی را هر چه بیشتر و بهتر میسر سازد.


گزارشگری مالی میبایست اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی و محل تأمین این منابع، همچینین تأثیر معاملات، حوادث و شرایطی را که منجر به تغییر این منابع میگردد، نشان دهد.
ارزش افزوده در واحدهای اقتصادی، از جمله اطلاعات با ارزش در عملکرد مالی و تولید است که بیشتر استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی برای تامین اهداف مختلف به آن نیاز دارند. لذا گزارشگری مالی میبایست دربردارنده اطلاعات کامل در زمینه ارزش افزوده در تولیدات و خدمات باشند.(شامل ارزبری، صرفه جویی ارزی وارزش افزوده داخلی).
گزارشگری مالی باید ارائهکننده اطلاعاتی در زمینه منافع کارکنان،کارآیی آنها وهمچنین اطلاعات مربوط به تأمین ایمنی و سلامت آنها باشد.
گزارشگری مالی باید در بردارنده اطلاعاتی در زمینه کوششهای مؤسسه در جهت حفظ محیط زیست و سایر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی باشد.
گزارشگری مالی باید دربرگیرنده توضیحات لازم درباره اطلاعات ارائه شده باشد تا استفادهکنندگان را در درک اطلاعات یاری دهد. با توجه به اینکه مدیریت واحدها به دلیل حضور مستقیم در جریان فعالیت واحد اقتصادی، نسبت به سایر استفادهکنندگان از اطلاعات بیشتری بر خوردار میباشند، اغلب می توانند با تکیه بر موارد خاص از طریق ارائه شرح وگسترش کاملتر حوادث و شرایطی که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی دارند، درجه اهمیت و ارزش اطلاعات را افزایش داده ویا مورد تأثیر قرار دهند.
3-2-2. اثرات بازار سرمایه بر گزارشگری مالی
مهمترین اثر بازار سرمایه بر گزارشگری مالی ، افشای کامل اطلاعات از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. اطلاعات مربوط به رویه های مختلف حسابداری از جمله روش های استهلاک ، روش های قیمت گذاری موجودی کالا ، روش ثبت سرمایه گذاری ها و چگونگی احتساب ذخیره مزایای پایان خدمت و سایر رویه های تعهدی باید از طریق یادداشت های همراه صورت های مالی به طور کامل افشا شود تا در تصمیم گیری ها ، مورد استفاده سرمایه گذاران قرار گیرد . همچنین تهیه صورت های مالی میان دوره ای ، صورت های مالی تلفیقی ، تهیه صورت جریان وجوه نقد ، تهیه صورت سود و زیان جامع ، تجدید ارائه صورت های مالی قبلی و… از جمله اثرات بازار سرمایه بر حسابداری در راستای افشای کامل اطلاعات است .
مدیریت شرکت اگر اطلاعات مربوطی را در اختیار داشته باشد ، باید آن اطلاعات را به موقع افشا و در اختیار بازار قرار دهد . این موضوع باعث خواهد شد که سرمایه گذاران بتوانند پیش بینی بهتری در مورد بازدهی آینده شرکت انجام دهند و همچنین اعتماد خود را به شرکت حفظ کنند .
اگر در بازار به تعداد کافی سرمایه گذارانی وجود داشته باشند که بتوانند اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها را درک کنند و بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری در مورد خرید و یا فروش سهام نمایند ، در آن صورت ، شرکت ها نباید نگران نابرابری اطلاعاتی میان سرمایه گذاران آگاه و سرمایه گذاران بی تجربه و نا آگاهی باشند که قادر به درک و استفاده از اطلاعات حسابداری نیستند. زیرا در یک بازار سرمایه کارا ، سرمایه گذاران نا آگاه و بی تجربه از خدمات تحلیل گران مالی و کارگذاران استفاده می کنند . از این رو نابرابری اطلاعاتی میان سرمایه گذاران آگاه و نا آگاه از بین خواهد رفت .
بازار سرمایه کارآمد موجب می شود تا میان حسابداران و سایر اشخاصی که اطلاعات را به بازار مخابره می نمایند، رقابت بوجود آید. اقتصاددانان ، تحلیل گران مالی ، کارگذاران و رسانه ها را می توان از جمله اشخاصی دانست که اطلاعات مالی و اقتصادی راجع به یک شرکت را تهیه و انتشار می دهند.این رقابت باعث خواهد شد تا حسابداران ، اطلاعات بیشتر و به هنگامی را برای بازار تهیه و ارسال نمایند. زیرا در غیر این صورت آنان از گردونه رقابت حذف خواهند شد و اعتبار خود را از دست خواهند داد.
13-2-2- هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟
هدف از افشا در گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر است:
الف) ارزیابی عملکرد واحد تجاری.
ب) قضاوت در مورد چگونگی استفاده واحد تجاری از منابع موجود.
ج) پیش‌بینی روند سودآوری واحد تجاری در آینده.
انجمن حسابداران رسمی آمریکا اهداف افشا کافی را به صورت زیر بیان نموده است:
الف) تهیه اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به منظور پیش‌بینی‌ها، مقایسه و ارزیابی جریانات وجه نقد ورودی برحسب مبلغ، زمان و ریسک مربوطه.
ب) تهیه اطلاعات برای استفاده‌کنندگان از نظر ایجاد، مقایسه و ارزیابی توان سودآوری شرکت.
ج) تهیه اطلاعات سودمند برای قضاوت در مورد توان مدیریت در بکارگیری مؤثر منابع شرکت در راستای دستیابی به اهداف اصلی.
د) تهیه اطلاعات مفید برای فرآیند پیش‌بینی.
هـ) گزارش در زمینه آن دسته از فعالیت های مؤثر شرکت بر جامعه، که باید مورد تشخیص، تفسیر و اندازه‌گیری قرار گیرد. افشا اینگونه اطلاعات نقش اجتماعی شرکت را نشان می‌دهد.
.
3-2 تحقیقات قبلی صورت گرفته
1-3-2) تحقیقات خارجی
سارا ال زیچمن در تحقیقی با عنوان” بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و گزارشگری مالی” در سال 2012 در بورس اوراق بهادار آمریکا به بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه با افشای داوطلبانه پرداخته است نتایج حاصل از تحقیق وی نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین افشای داوطلبانه با گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار آمریکا می باشد.