طبقه بندی تبلیغات، تحلیل استنباطی، تبلیغات موبایل

دانلود پایان نامه

4-3. تحلیل استنباطی و آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………. 85
4-3-1. فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
4-3-2. نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
5-2. یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
5-3. بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. ………… 97
5-4. محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
5-5. پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
5-6 . پیشنهادات برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………………………………………… 101
6 . فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 103
7. پیوست ها
6-1. پیوست اول : نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 107
6-2. پیوست دوم : پرسشنامه آنلاین …………………………………………………………………………………………………………………. 113
6-3. پرسشنامه شخصی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
2-1. مقایسه تبلیغات رسانه ها ……………………………………………………………………….. 14
2-2. طبقه بندی تبلیغات موبایل ……………………………………………………………………… 16
2-3. نرخ پاسخ به تبلیغات در صبح ………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-4. نرخ پاسخ به تبلیغات در بعد از ظهر……………………………………………………………………………………………………………… 28
2- 5 . نرخ پاسخ توسط گروه های سنی مختلف به پیام های تبلیغاتی موبایلی……………………………………………… 30
2-6 . خلاصه ای از مدلها و تئوری های مرتبط با بازاریابی بر مبنای اجازه پیامک …………………………………………….. 39
2- 7. خلاصه پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 60
2- 8 . متغیرها و سازه های مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 65