عدالت سازمانی ادراک شده، روش های آمار استنباطی، کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه

دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات پایان نامه تحصیلی
عنوان:
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی با کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392
نام نویسنده: سارا یوسفی
نام استاد راهنما: دکتر محمدرضا اردلان
نام استاد مشاور –
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی: علوم تربیتی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی گرایش تحصیلی – مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ تصویب (پروپوزال): 28/7/1392 تاریخ دفاع: 8/7/1393 تعداد صفحات: 180
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی با کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92 بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه رازی است که تعداد آنها 503 نفر (304 مرد و 199 زن) بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 218 (131 نفر مرد و 87 نفر زن) آزمودنی برآورد گردید. روش نمونه گیری با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انجام شد. جهت گرد آوری داده ها از سه پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده نیهوف و مورمن ( 1993)، اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) و کیفیت زندگی کاری والتون (1973) استفاده گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوایی استفاده گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب 89/0 ، 96/0 و 91/0 برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (جدول، فراوانی، درصد، نمودار، میانگین و انحراف معیار) و روش های آمار استنباطی (کالموگروف – اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون، Tتک گروهی و رگرسیون چند گانه) استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که وضعیت عدالت سازمانی ادراک شده، پایین تر از حد متوسط (5/2) و اعتماد سازمانی و کیفیت زندگی کاری پایین تر از حد متوسط (3) می باشد. نتایج گویای آن است که بین عدالت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین از بین مؤلفه های عدالت سازمانی ادراک شده، ابعاد عدالت تعاملی و عدالت توزیعی بیشترین توان پیش بینی کیفیت زندگی کاری را دارند. به علاوه از بین مؤلفه های اعتماد سازمانی، بعد اعتماد نهادی بیشترین توان پیش بینی کیفیت زندگی کاری را دارد.
واژگان کلیدی: عدالت سازمانی ادراک شده، اعتماد سازمانی، کیفیت زندگی کاری، کارکنان دانشگاه رازی،
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مساله 4
1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 7
1-4) اهداف پژوهش 9
1-5) سوالات پژوهش 9
1-6) فرضیه های پژوهش 9
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات 10
1-7-1) تعاریف مفهومی اصلاحات 10
1-7-2) تعاریف عملیاتی اصطلاحات 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش