عدالت سازمانی ادراک شده، کیفیت زندگی کاری، عدالت مراوده ای

دانلود پایان نامه

تعیین میزان عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه
تعیین میزان اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه.
تعیین میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه
تعیین میزان رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه
تعیین میزان رابطه اعتماد سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه
تعیین مؤلفه های پیش بینی کننده ی عدالت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه
5-1.سوالات پژوهشی
سؤال1) وضعیت عدالت سازمانی ادارک شده از دیدگاه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه چگونه است؟
سؤال2) وضعیت اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه چگونه است؟
سؤال3) وضعیت کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه چگونه است؟
6-1. فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی: بین عدالت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
فرضیه 1) بین عدالت سازمانی ادراک شده با کیفیت زندگی کاری دانشگاه رازی کرمانشاه از دیدگاه کارکنان رابطه وجود دارد.
فرضیه 2) بین اعتماد سازمانی با کیفیت زندگی کاری دانشگاه رازی کرمانشاه از دیدگاه کارکنان رابطه وجود دارد.
فرضیه 3) مؤلفه های عدالت سازمانی، توان پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه را دارد.
فرضیه 4) مؤلفه های اعتماد سازمانی، توان پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه را دارند.
7-1- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات
1-7-1. تعاریف مفهومی
عدالت سازمانی عدالت سازمانی به عنوان روال عادلانه و منصفانه ای که سازمان ها با کارمندان خود برخورد می کنند اشاره دارد ( ایلماز و تاسدان ، 2009: 112).
عدالت توزیعی: عدالت توزیعی طیف گسترده ای از نگرش ها و انصاف ادراک شده درباره توزیع و تخصیص پیامدها و ستاده های سازمان، در مقایسه با عملکرد و آورده های کارکنان اشاره دارد (ویلیامسون و ویلیامز ، 2011: 62)
عدالت رویه ای: عدالت رویه ای به انصاف ادراک شده از رویه ها و فراگردهایی که توسط آنها پیامدها تخصیص می یابند اشاره دارد ( دی کونیک، 2010: 1352).
عدالت تعاملی (مراوده ای): عدالت مراوده ای، یعنی اینکه کلیه مراودات و تعاملات افراد در مسیر نیل به نتایج عادلانه باید عادلانه باشند. یعنی افراد حق ندارند در مسیر نیل به اهداف عادلانه، مراوداتی غیر عادلانه را بین خود و دیگران رقم بزنند ( بلکلی، 2005 و ریگو ، 2006).
اعتماد سازمانی: انتظارات مثبتی که افراد نسبت به صلاحیت ، خیر خواهی و اعتبار اعضای سازمان دارند ( الونن و همکاران، 2008 :162).
اعتماد جانبی : به میزان اعتماد بین کارکنان در یک سازمان اطلاق می گردد ( الونن وهمکاران، 2008: 162).
اعتماد عمودی : میزان اعتمادی که بین کارکنان و رهبران وجود دارد (الونن و همکاران، 2008: 162).