عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، روایی و پایایی ابزار

دانلود پایان نامه

پرسش آغازین مرحله1
مطالعه متون و مصاحبه های اکتشافی مرحله 2
ارائه چارچوب نظری مرحله 3
ساختن مدل تحلیلی مرحله 4
تعیین ابزار جمع آوری داده ها مرحله 5
تعیین روایی و پایایی ابزار مرحله 6
بکار گیری ابزار جمع آوری داده ها مرحله 7
تحلیل اطلاعات مرحله 8
بحث و نتیجه گیری 9
3-1- روش تحقیق :
این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظرروش جزء تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.
3-2- جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه ( در صورت وجود و امکان ) :
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی استان کرمان که تعداد آنها بر اساس جدول مندرج در پیوست (الف) 25470 نفر می باشد. روش نمونه گیری به صورت روش طبقه ای تصادفی است. در نهایت تعداد نمونه نیز بر اساس جدول پیوست (الف) 357 نفر می باشد.
Z2: سطح زیر منحنی نرمال استاندارد به ازای آلفای 05/0 برابر با 96/1
: نسبت صفت مورد نظر در جامعه که در زمان عدم دسترسی برابر با 5/0 در نظر گرفته شده است.
: خطا یا احتمال ارتکاب به خطای نوع اول.
: حداکثر خطای برآورد قابل قبول که اصولاً برابر با 05/0 در نظر گرفته می شود.
N=25470: حجم جامعه می باشد.
3-3- ابزارهای جمع آوری داده ها
هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها، به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده ها به عنوان متغییر در طول زمان دچار دگرگونی و تحول می گردند . هدف هر تحقیقی ، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه حل برای مساله انتخاب شده و در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد ( خاکی ؛ 1378 ، : 159 ). ابزارهای متنوعی برای گردآوری داده ها وجود دارند که بوسیله آنها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود، در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک ( مطالعات کتابخانه ای ) اشاره کرد . محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق ، باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از آن با تحلیل ، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات ، به آزمون فرضیه ها بپردازد .
خواندن متون و مصاحبه های اکتشافی باید به تدوین نظری مساله تحقیق کمک کند. خواندن متون کمک می کند که درباره شناخت های مربوط به پرسش آغازی حضور ذهن پیدا کرد، مصاحبه ها کمک می کنند چشم اندازهای تازه ای را کشف کرد و میدان خواندن متون را وسعت بخشید یا تصحیح کرد. خواندن متون و مصاحبه های اکتشافی مکمل هم هستند و متقابلا یکدیگر را تقویت می کنند ( کیوی و کامپنهود ؛ 1377 : 57 ). ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه می باشند .
1-مطالعات کتابخانه ای: برای تعریف مسئله و بررسی سوابق تحقیق شده آن، هر محققی قبل از شروع تحقیق و هنگامی که به موضوعی ویژه برای تحقیق علاقه مند شده است، ناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتابها ، مقاله ها و تحقیقات دیگران که در حوزه موضوع مورد علاقه اوست، محقق می تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد و ابعاد آن را ببیند و هدف یا هدفهای تحقیقی خود را خالصتر و رساتر سازد. یک تحقیق علمی، حتی بصورت پایان نامه، فصلی مشتمل بر سابقه موضوع تحقیق دارد که در آن محقق به روشنی و به اختصار، آنچه را موجود بگونه ای مناسب انتخاب می کند ( نادری و سیف نراقی ؛ 1375 : 197 ) .
در تحقیق حاضر نیز برای گردآوری و تدوین ادبیات مربوط به موضوع تحقیق و بررسی سوابق تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. بدین منظور از کتب و مقالات موجود در کتابخانه ها و مقالات موجود در اینترنت و پایگاه های اطلاعات و همچنین پایان نامه های انجام شده در زمینه موضوع تحقیق، استفاده شده است.
2- پرسشنامه: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیقات و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سئوالات، عبارت و گویه ها می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می کند. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد ( مقیمی ؛ 1377: 29 ). نحوه تهیه و تدوین و طراحی پرسشنامه یک علم مشخص نیست، بلکه دقیقاً یک هنر است. بنابراین یک اثر هنری، بطور مشخص هیچ روش درستی جهت طراحی نمودن اجزاء مختلف را در درون خود ندارد. در واقع، طراحی نمودن یک پرسشنامه خوب بیشتر طراحی دقیق پرسشهای خوب و کامل را در بر می گیرد.
در این پژوهش، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است.در این بررسی به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است.(پیوست ب)