دانلود پایان نامه ارشد – دانلود پایان نامه ارشد – عوامل اجتماعی مؤثر بر بی رمقی معلمان متوسطه شهر یاسوج

دانلود پایان نامه

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بی رمقی معلمان متوسطه شهر یاسوج

مسلش و لیتر(1997) از مفهوم تحلیل رفتگی(بی رمقی)برای توصیف و سنجش درگیر شدن در کار استفاده می­کنند. تحلیل رفتگی استعاره­ای است که به طور رایج در توصیف حالت درماندگی روحی یا فرسودگی شدید به کار می­رود.

مسلش تحلیل رفتگی(بی­رمقی) را دارای سه بعد فرسودگی، بی­تفاوتی(یا بی­شخصیتی) و احساس عدم کارایی[1] می­داند. فرسودگی، احساس خستگی و درماندگی شدید در اثر کار زیاد می­باشد، بی تفاوتی نگرش سرد و منفعلانه به کار است، به طوری که فرد علاقه خود را نسبت به کار از دست داده و روز به روز کار برای او بی معنا می­گردد. در عدم کارایی فرد احساس می­کند که شایستگی لازم برای انجام کارهایش را نداشته و نمی­تواند کارهای خود را در سازمان به درستی به اتمام برساند. به نظر مسلش و لیتر تحلیل رفتگی در اصل کاهش درگیری در کار است و این دو، دو سر پیوستار می­باشند. بر این اساس درگیری دارای سه بعد انرژی، پیوستگی و کارایی است که هر کدام  به ترتیب وجه مخالف سه بعد تحلیل رفتگی فرسودگی، بی تفاوتی و عدم کارایی می­باشند(اسچوفل و باکر، 2004: 298). لیتر و مسلش، بر این باورند که هر اندازه بین فرد و شغل وی، تناسب کمتری برقرار باشد، احتمال بروز تحلیل رفتگی(بی رمقی) در فرد بیشتر خواهد بود(لیتر و مسلش، 2004).

بی رمقی(تحلیل رفتگی) از نظر مسلش، یک پاسخ روانشناختی در مقابل فشار کار است که با سه حالت فرسودگی عاطفی، کاهش بازده عملکرد شخصی و تهی شدن از ویژگی­های شخصیتی(مسخ شخصیت) مشخص می­شود(مسلش، 1982). در بین افرادی که به نوعی با ارباب رجوع زیادی سر و کار دارند، می­تواند بروز نماید. برخی دیگر نیز معتقدند که تنیدگی و فشار عصبی شدید ناشی از ماهیت، نوع و یا وضعیت نامناسب کار به پیدایش حالتی در کارکنان منجر می­شود که تحلیل رفتگی(بی رمقی)نامیده می شود. و در این حالت، کار، اهمیت خود را از دست می­دهد. فردی که دچار تحلیل رفتگی(بی­رمقی)گشته، دایماً خسته است؛ پرخاشگری دارد؛ در همه سطوح ممکن است کارکنان دچار بی رمقی(تحلیل رفتگی) شوند(بل و همکاران، 2004).

[1]- Inefficacy