فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

ورنس و همکاران (1996) یک سیستم خبرۀ مشورتی سرمایهگذاری به نام INVEX را معرفی نمودند که در جهت تسهیل تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری ثابت به کار میرود. INVEX شامل مراحل زیر بود: ابتدا سرمایهگذاریها را به پنج گروه، طبق ارزشهای پارامترهای دینامیک تقسیم میکند. سرمایهگذاری های گروه بسیار خوب برای تصمیمگیری چندمعیاره مورد قبول واقع میشوند در حالیکه سرمایهگذاری های گروه خیلی بد پذیرفته نمیشوند. برای سرمایهگذاریهای گروههای خوب، متوسط و بد، یک گروه خاص تجزیه و تحلیل حساسیت انجام میپذیرد و سپس از کاربر پرسیده میشود که آیا میخواهد هرکدام از این سرمایهگذاری ها را بپذیرد یا خیر(Vranes et al, 1996).
2-4-7 اعطای اعتبار
پینسون (1989) در مقالۀ خود تحت عنوان “ارزیابی ریسک اعتباری و فرا قضاوت” اظهار میکند که ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از روشهای متداول بسیار پیچیده است زیرا که شامل رویههای قضاوتیای است که به طور طبیعی غیر قطعی هستند. بنابراین یک رویکرد فرا خبره به عنوان بخشی از سیستم دانش پایه را به منظور کمک به مأمور وام دهی بانک در ارزیابی فعالیتهای شرکتهایی که برای گرفتن وام ثبت نام کردهاند، معرفی میکند. سیستم خبرهای که وی معرفی میکند CREDEX نام دارد. معماری CREDEX بر پایۀ پژوهش در روانشناسی شناختی و علم تصمیمگیری بنا شده است. CREDEX برخلاف سیستمهای دیگر اجزای متعددی از ریسک را ارزیابی میکند: ریسک تجاری از طریق ریسک بازار محصول، ریسک مشتری و ریسک ناشی از فعالیت شرکت، ریسک مالی مربوط به ساختار مالی، نسبت بدهی، حاشیهها، عملیات، ریسک ذاتی مدیریت در کیفیت تیم مدیریت، ریسک تصمیمگیری و ریسک صنعتی مربوط به کیفیت هزینۀ سرمایه و پژوهش. سیستم با استفاده از دادههای مالی و اقتصادی و اطلاعات شرکتها به همراه سیاست وام دهی بانکها کار میکند (Pinson, 1989).
نیک بخت و تفتی (1989) سیستم خبرهای برای استفاده در ارزیابی مقترضان کارت اعتباری طراحی کردند. آنها از پوستۀ EXSYS برای توسعۀ سیستمشان بهره بردند. پایۀ دانش آنها شامل دو عنصر بود: وقایع (متغیرهای توضیحی) مربوط به متقاضیان کارت اعتباری و اطلاعات مرتبط دیگر و یک سری قاعده ها که راهنماییهای دقیق خبره برای ارزیابی متقاضیان کارت اعتباری را میسازند (Nikbakht, Tafti, 1989).
سرینیواسان و روپارل (1990) سیستم خبرۀ CGX را برای اعطای اعتبار به شرکتهای غیر مالی طراحی نمودند. در این سیستم ارتباط صریح بین ارزیابی اعتبار و تعیین حد اعتبار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مدل سازی شده است (Srinivasan, Ruparel,1990).
سنگستر (1995) در مقالۀ خود از اهمیت نیاز به تجزیه و تحلیل ریسک کسب و کار تجاری در حوزۀ وام دهی بانکها صحبت میکند و سیستم خبرهای به نام COMPASS را به منظور انجام این وظیفه معرفی مینماید. این سیستم خبره در مدلسازی ریسک ذاتی فرآیند وام دهی تجاری بانک اسکاتلند بسیار موفق عمل کرده است (Sangster, 1995).
فصل سوم
روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
فصل سوم
روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)

مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامعتر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمۀ اول قرن بیستم داشتهاند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکلتر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روشهای دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدفهای آن مشخص باشد. به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک میکند شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هرچه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسشهای خود درنظر گرفته است، دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازهگیری و ارزیابی و مقایسۀ عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد و همکاران، 1381، 80).
پس از پرداختن به جنبههای مختلف تئوریک و کلیات تحقیق در فصول گذشته، در این فصل روش تحقیق، فرضیههای تحقیق، نحوۀ جمع آوری دادهها و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح خواهد شد.
3-1 روش تحقیق
روش تحقیق فرآیندی نظاممند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسئله است. در این باره آمده است “روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی راه حل مشکلات است” (خاکی، 1387،201). روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمعآوری ادبیات علمی و بررسی پیشینه از روش کتابخانه ای استفاده میگردد. همچنین پژوهش حاضر در چارچوب مبانی مدلسازی و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی در حوزۀ مدیریت مالی صورت میگیرد.
3-2 جامعه آماری
از آنجایی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مشمول مقررات نظارتی خاص سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند، انتظار میرود اطلاعات تهیه و ارائه شده از سوی این شرکتها از انسجام وقابلیت اعتماد و کیفیت بالاتری برخوردار باشد. لذا قلمرو مکانی یا همان جامعۀ آماری این تحقیق شامل شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1389 است.
3-3 حجم نمونه و روش اندازهگیری