فرصت های سرمایه گذاری و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

فرضیه اصلی :


بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد .
فرضیات فرعی :
1) بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد .
2) بین افشای داوطلبانه با ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد .
8-1) روش تحقیق
1-8-1) روش تحقیق از جهت هدف :کاربردی
2-8-1) روش تحقیق از جهت روش استنتاج : توصیفی ـ تحلیلی
3-8-1) روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: پس رویدادی
9-1) قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی از نظر قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی دقیقا مشخص گردد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق بر آن احاطه کافی داشته و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد . از آنجا که تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی بوده است ، بنابراین به میزان زیادی مرتبط به زمان و مکان می باشد .
1-9-1) قلمرو موضوعی
قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی : ارزیابی ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
2-9-1) قلمرو زمانی
قلمرو این تحقیق از نظر زمانی پنج سال یعنی بین سالهای 1385 تا پایان 1390 می باشد.
3-9-1) قلمرو مکانی
قلمرو پژوهش از نظر مکانی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
10-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات
ریسک غیرسیستماتیک: آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کل اوراق بهادار را که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد، مانند ریسک تجاری، مالی، نقدینگی و …( تهرانی و نوربخش ، 1384، 123).
ریسک سیستماتیک: انحراف در بازده موردانتظار که با عوامل بیرون از شرکت (بازار وعوامل اقتصادی) مرتبط است و تحت کنترل مدیریت شرکت نمی باشد، به عنوان ریسک سیستماتیک با ریسک مهمی تعریف می کنیم (رهنمای رودپشتی و فرزین،1382، 171).
کیفیت در گزارشگری مالی : کفیت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطلاعات مفید وسودمند را از سایر اطلاعات تفکیک می کند و سودمندی اطلاعات مالی را ارتقاء می دهد (نورش، 1377،22)
افشا : نمایش واضح یک واقعیت یا یک وضعیت در ترازنامه و یا صورت های مالی و یادداشت های همراه آنها و یا در گزارش حسابرسی (سارا ال زیچمن،2010،12).
افشائیات اختیاری : در این پژوهش افشائیات اختیاری در برگیرنده انتشار داوطلبانه اطلاعات مالی توسط واحد تجاری به صورتی که هیچگونه الزام قانونی و یا صنفی برای واحد تجاری در زمینه انتشار اطلاعات مالی وجود داشته باشد ، تعریف می شود. در واقع افشائیات اختیاری ، انتشار داوطلبانه اطلاعات مالی توسط واحد تجاری با تمایل و خواست مدیریت واحد تجاری در فواصل زمانی است. (همان منبع ، همان صفحه)
شفافیت در گزارشگری مالی : در نگاهی کلی ، شفافیت یعنی دست یابی گسترده به اطلاعات مربوط و اتکاپذیر در خصوص عملکرد دوره ای ، موقعیت مالی ، فرصت های سرمایه گذاری ، راهبری شرکتی و ریسک های شرکت های تابع (بوشمن و اسمیت ، 2003،33 )
فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق