فرهنگ سازمانی مدل دنیسون، حقیقات انجام شده در خارج، سازمان امور مالیاتی

دانلود پایان نامه

مرتضوی و همکاران(1389)، در پژوهشی با عنوان بررسی نقش تعدیلگری متغیر اهمیت مسؤولیت اجتماعی بر رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه مورد مطالعه: شرکتهای صنایع غذایی شهر مشهد به این نتایج دست یافت که: پردازش حاصل از دادهها با استفاده از مدل رگرسیون سلسله مرتبی حاکی از آن است که نقش تعدیلگری متغیر مورد مطالعه بر رابطه بین ابعاد چهارگانه مسؤولیت اجتماعی (کارکنان، مشتریان، دولت و ذینفعان اجتماعی و غیراجتماعی) مورد تایید است، این یافته بدان معناست که تاکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمانها میتواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمانها برخوردار باشد به نحوی که به طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
زینت نجار(1389)، در پژوهشی به بررسی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون در شرکت شیر پگاه تهران پرداخت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و رضایتمندی مشتریان رابطه معنا داری وجود دارد. اردلان و همکارانش(1378)، در پژوهش خود رابطه بین فرهنگ سازمانی با یگانگی فرد- سازمان را با استفاده از مدل دنیسون در دانشگاه های دولتی غرب کشور، مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که هر چهار بعد فرهنگ سازمانی مدل دنیسون در دانشگا ههای غرب کشور حاکم است. همچنین، در این پژوهش مشخص شد که بعد رسالت، بالاترین همبستگی را با معیارهای سازمانی یگانگی فرد – سازمان و بعد درگیر شدن در کار پائین ترین میزان همبستگی را با معیارهای فردی یگانگی فرد- سازمان داشته است. منوریان و بختایی(1386)، در پژوهش خود مدل دنیسون را در سازمان مدیریت صنعتی مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سازمان مدیریت صنعتی در هر چهار بعد درگیر شدن در کار، انطباق پذیری، سازگاری و رسالت در حد متوسط و بالاتر از متوسط قرار دارد. سازمان مدیریت صنعتی بهترین وضعیت را در متغیرهای درگیر شدن در کار و انطباق پذیری به دست آورده است.رحیم نیا و علیزاده (1388). در تحقیقی با هدف شناسایی ابعاد و شاخص‌های مؤثر بر فرهنگ سازمانی در دانشگاه‌ فردوسی مشهد که بر اساس مدل دنیسون انجام شد نشان داد که بعد انطباق‌پذیری بیشترین و بعد درگیر شدن در کار و بعد سازگاری کمترین امتیاز را به دست‌ آورده‌اند. روش آنالیز واریانس چند متغیره جهت مقایسهء چهار بعد با یکدیگر و دوازده شاخص با همدیگر استفاده شد که مشخص شد ابعاد و شاخص‌ها با همدیگر تفاوتشان‌ معنی‌دار است.
2-4-2: تحقیقات انجام شده در خارج کشور
گیلسپی و همکاران (2008)، ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت مشتری در صنعت ساختمان سازی و فروشندگان اتومبیل را سنجیده اند. آنها برای شناخت فرهنگ سازمانی از مدل دنیسون استفاده کردهاند .نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشترین امتیاز در صنعت ساختمان سازی در بعد درگیر شدن در کار و بعد رسالت حاصل شده است و کمترین امتیاز در بعد انطباق پذیری به دست آمده است. همچنین، در رابطه با فروشندگان اتومبیل، بیشترین امتیاز در بعد سازگاری و کمترین امتیاز نیز در بعد انطباق پذیری حاصل شده است. ریگان و قبادیان (2005) نشان می دهد که شرکتهای که دارای فن آوری پایین هستند میتواند از طریق اعتماد به نفس در مواجهه با محیط خارجی همانند شرکت های با تکنولوژی بالا با تغییر برنامهریزی ، رهبری و تاکید فرهنگ سازمانی عمل کنند. الدهایت(2006) نشان داد که فرهنگ قوی می تواند افزایش یا مهار توانایی سازمانها برای توسعه و اجرای استراتژیهای موثر، با توجه به سازگاری فرهنگ با جهت های استراتژیک باشد.
یونگ گیانگ(2009)، در مکتوبات مر بوط به مسؤولیت پذیری اجتماعی نشان داد که: سازمانهای درگیر با این پدیده، میتوانند نظر مثبت مشتریان را نسبت به ارزیابی مارک تجاری، انتخاب آن و پیشنهاد آن به دیگران به دست آورند و نگرشی و تصویر خوب نسبت به سازمان و حتی خشنودی و رضایت از پرداخت اضافی را نیز به دست آورند. ویلیامزو بارت(2000)، نشان دادند که فعالیتهای اجتماعی و بشردوستانه سازمان می تواند اثرات مضر فعالیتهای مجرمانه و رفتار بد را نیز کاهش دهد. میر و آلن (2002)، در مطالعه اش، ارتباط بین مسؤولیت اجتماعی سازمان و رفتارهای مثمر ثمر کارکنان را تحلیل کرده است . مطالعات نشان میدهد که تعهد سازمانی، بیشتر نشات گرفته از تجربه کاری است و نه مراحل استخدام و گزینش کارکنان. این مطالعات، همچنین اهمیت حمایت سازمانی درک شده را نسبت به مسؤولیت اجتماعی در این فرایند نشان میدهد.
برامر و همکاران(2007)، در تحقیقی دیگر به بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و ادراکات کارکنان از مسؤولیت اجتماعی سازمان در داخل مدلی پرداختند که برگرفته از نظریه هویت اجتماعی است. در این تحقیق ارتباط بین تعهد سازمانی و جنبه های مسؤولیت اجتماعی سازمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه، مفاهیم قابل توجهی را برای اجرای استراتژیهای مسؤولیت اجتماعی در داخل سازمانها به همراه داشت . اینکه، ارتباط مثبت بین هر جنبه درک کارکنان از مسؤولیت اجتماعی، بر نتیجه حاصل از تعهد سازمانی که ممکن است ناشی از سرمایه گذاریهای سازمان در مسؤولیت اجتماعی سازمان باشد، تاکید دارد.
همچنین رگو و همکاران(2007)، نیز نشان دادند که شهروندی سازمان به عنوان بخشی از سازه مسؤولیت اجتماعی 35% تغییرات تعهد عاطفی را در جهت مثبت، تبیین می کند و بیشترین تاثیر، ناشی از درک مسؤولیت در قبال ذینفعان درون سازمان (کارکنان ) و رعایت ملاحظات اخلاقی- قانونی بوده است.
2-5: نتیجه گیری
فرهنگ سازمانی به مجموعه ارزشها، نگرش ها، باورها و هنجارها و وسایل و نمادهای موجود در درون یک سازمان اطلاق میگردد. فرهنگ سازمانی همواره به عنوان یکی از عواملی که گمان میرفت عملکرد اعضای سازمان را تحت تاثیر قرار دهد مورد توجه بوده است. مرور اجمالی بر ادبیات این حوزه نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مسؤولیت اجتماعی سازمان از بعد نظری ارتباط وجود دارد و فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده ای قوی برای تعیین مسئولیت اجتماعی در سازمان می باشد. در پژوهشهای انجام گرفته، رابطه بین این دو متغیر مورد تاکید قرار گرفته است.
فصل سوم
روششناسی
تحقیق
3-1: مقدمه
در این بخش از تحقیق طرح و چگونگی انجام پژوهش به تفصیل توضیح داده میشود، روش تحقیق مورد استفاده ذکر می شود. همچنین جامعه و نمونه و حجم آن مشخص شده است و درباره ابزار جمع آوری اطلاعات یعنی پرسشنامه ها و چگونگی تهیه و تنظیم آنها توضیح لازم بیان شده است.
3-2:روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی، از نوع پیمایشی است. از آن ‌جا که رابطه بین دو متغیر را بررسی می‌کند، تحقیق از نوع همبستگی نیز می‌باشد.
3-3:جامعه آماری و حجم آن:
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند(سرمد، بازرگان‌وحجازی،1382: 177)، یا تمام اعضاء واقعی و فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهیم.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی که حجم کامل آن برابر 497 نفر میباشد.
جدول3-1:جدول کامل حجم جامعه به تفکیک شهرهای استان