قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت

دانلود پایان نامه

پس فوت که به عنوان عاملی برای توقیف دادرسی در ماده 105 بیان شده است ناظر به موردی است که اسباب توقیف در زمان دادرسی رخ دهند. بنابراین تحقق آن ها پس از ختم دادرسی تأثیری نخواهد داشت.


بند دوم : لزوم اخذ گواهی حصر وراثت
همچنان که گذشت فوت یکی از اصحاب دعوا موجب توقیف دادرسی است و دعوا چنانچه قابل انتقال باشد به جانشینان فرد فوت شده بر حسب مورد ، ورثه، وصی، ولی یا قیم منتقل می شود. و دادگاه پس از استحضار از سمت آنان، آن ها را به دادرسی دعوت می نماید و در نتیجه دادرسی به جریان خود ادامه می دهد و از آن رفع توقیف می گردد.
لذا برای معرفی و شناخت دقیق و صحیح از جانشینان متوفی اخذ گواهی حصر وراثت لازم می باشد، که طبق قانون جدید انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
طریق صدور گواهی انحصار وراثت و آثار آن به وسیله ی قانون تصدیق انحصار وراثت در «14» ماده در «26» مهر ماه «1309» تصویب گردید و چون بعضی نواقص در جریان عمل مشهود شد، فصلی در قانون امور حسبی مصوب «2» تیر ماه «1219» در «15» ماده تحت فصل دهم در تصدیق انحصار وراثت اختصاص داده شد. قانون تصدیق انحصار وراثت «1309» به وسیله ی قوانین مؤخر صریحاً نسخ نگردید. بدین جهت مواد مربوطه در قانون انحصار وراثت درهر موردی که با قانون امور حسبی تضاد نداشته باشد آن مواد نیز دارای قوه ی قانونی است.
گواهی انحصار وراثت را در چند قسمت بیان می کنیم:
الف- اشخاص صلاحیت دار برای گواهی انحصار وراثت:
اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای گواهی انحصار وراثت هر کسی که در ترکه متوفی ذی نفع می باشد می تواند از دادگاه درخواست انحصار وراثت کند، مانند ورثه، طلبکار، موصی له، و وصی. همچنین است کسی که غیر مستقیم از اثبات وراثت شخصی از دیگری منتفع می گردد، مثلاً کسی که مال غیر منقولی را از وارث انتقال گرفته است می تواند در خواست انحصار وراثت ناقل را از مورث بنماید.
این است که قسمت اول ماده «360» قانون امور حسبی می گوید : «در صورتی که وراث متوفی، یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند، درخواست نامه کتبی مشتمل برنام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می نماید». درخواست کننده ممکن است یک یا چند نفر باشند.
ب- مرجع صلاحیت دار برای قبول درخواست گواهی انحصار وراثت : به دستور ماده «2» قانون انحصار وراثت، مرجع صلاحیتدار برای صدور گواهی انحصار وراثت، دادگاه بخش محل اقامت دائمی متوفی یا دادگاه ابتدایی که وظایف دادگاه بخش را انجام می دهد می باشد. در صورتیکه محل اقامت دائمی متوفی در خارج از کشور باشد دادگاه بخش تهران صلاحیت صدور گواهی را دارد.
مطابق با ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شوند که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی، معلوم نباشد. رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.
بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهرهای متعددی زندگی کرده باشد. برای مثال 15 سال در شهر شیراز سکونت داشته، 10 سال در شهر اصفهان و 12 سال آخر عمر خود را در شهر مشهد، در صورت فوت وی، دادگاه مشهد صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت، هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشد.
ج- مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت:
1 .شناسنامه و گواهی فوت متوفی
پس از فوت متوفی و تأیید پزشک مربوطه، مراتب توسط اداره ثبت ، شناسنامه متوفی باطل و گواهی فوت صادر می گردد، ارائه اصل گواهی فوت و کپی مصدق آن به دادگاه الزامی می باشد.
2 .استشهادیه محضری
اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگاه در اختیار متقاضایان قرار می گیرد نوشته و توسط دو نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند امضاء شود و امضاء افراد فوق نیز می بایست توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تایید و گواهی مربوطه به دادگاه ارائه گردد.
3 .رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
وراث می بایست پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه کنند و رسید آن را دریافت نموده، همراه مدارک دیگر به دادگاه تقدیم نمایند.
4 .کپی مصدق شناسنامه وراث
متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود، کپی مصدق شناسنامه وراث دیگر را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. ارائه اصل شناسنامه ها جهت کنترل توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی می باشد.
5 .وصیت نامه (در صورتی که وجود داشته باشد)
6 .دادخواست
پس از آماده نمودن مدارک فوق الذکر، می بایست دادخواستی مشابه الگوی ارایه شده تنظیم گردد و همراه با مدارک یاد شده به دادگاه ارائه گردد.