مدل سازی معادلات ساختاری، سازمان امور مالیاتی، ابعاد عدالت سازمانی

دانلود پایان نامه

جدول4- 15) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری 85
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4- 1) میله ای متغیر جنسیت پاسخ دهندگان 69
نمودار 4- 2) میله ای متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 70
نمودار 4- 3) میله ای متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 71
نمودار 4- 4) میله ای متغیر سن پاسخ دهندگان 72
نمودار 4- 5) میله ای متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان 73
نمودار 4- 6) هیستوگرام متغیر ترک شغل 74
نمودار 4- 7) هیستوگرام متغیر رضایت شغلی 75
نمودار 4- 8) هیستوگرام متغیر ادراک کلی از عدالت 76
نمودار 4- 9) هیستوگرام متغیر عدالت رویه ای 77
نمودار 4- 10) هیستوگرام متغیر عدالت تعاملی 78
نمودار 4- 11) هیستوگرام متغیر عدالت اطلاعاتی 79
نمودار 4- 12) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد) 82
نمودار 4- 13) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 83
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 : مدل ساختاری تحقیق منبع 8
شکل2-1 : ( Marzucco etal., 2014:p0295) 53
چکیده:
بررسی نگرش شغلی کارکنان در سازمان ها ی مختلف به دلیل نتایج قابل ملاحظه ای که می تواند بر بهبود عملکرد کارکنان داشته باشد، دارای اهمیت فراوان است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که عدالت سازمانی یکی از مهمترین عواملی است که در ایجاد نگرش شغلی مثبت کارکنان نقش دارد. هنگامی که افراد نگرش مثبتی را نسبت به کار، مدیریت، واحد و یا کل سازمانی را که در آن مشغول به کارند داشته باشند، انگیزه آنان جهت انجام بهتر کارها ، بیش تر می شود. در این راستا در تحقیق حاضر، محقق در صدد بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و نگرش های شغلی در بین کارکنان سازمان امور مالیاتی استان گیلان است. عدالت سازمانی در تحقیق حاضر متغیر مستقل و نگرش های شغلی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان است که تعداد کارکنان آن 1006 نفر است، که از بین آنها تعداد 208 نفر به عنوان نمونه و از طریق غیر احتمالی دردسترس انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق پرسشنامه بوده ، و برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای spss20 و LISREL 8.53 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد عدالت سازمانی با رضایت شغلی رابطه مثبت و با ترک شغل رابطه منفی دارد. همچنین ادراک کلی از عدالت در سازمان نیز نقش میانجی بین عدالت سازمانی و نگرش شغلی کارکنان دارد.