مدل فرهنگ سازمانی دنیسون، آمارهای استنباطی، یادگیری سازمانی

دانلود پایان نامه

جدول 4-4- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به میزان ماموریت……….………………………49
جدول 4-5- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به میزان مهارت های فردی……………………..50
جدول 4-6- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به مدلهای ذهنی…….…………………………..51
جدول 4-7- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به چشم اندازمشترک…….……………………..52
جدول 4-8- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به یادگیری تیمی…….…….…..……………….53
جدول 4-9- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به تفکرسیستمی………..………………………54
جدول 4-10- آزمون رابطه بین فرهنگ سازمانی مشارکتی درکارویادگیری سازمانی……..…..……..55
جدول 4-11- آزمون رابطه بین فرهنگ سازمانی سازگاری ویادگیری سازمانی………..….………….56
جدول 4-12- آزمون رابطه بین فرهنگ سازمانی انطباق پذیری ویادگیری سازمانی………….………57
جدول 4-13- آزمون رابطه بین فرهنگ سازمانی رسالتی ویادگیری سازمانی………….……………..57
جدول4-14-خلاصه آمارهای استنباطی…………….……………………………………………………..58
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل2-1-مدل یادگیری سازمانی سنگه………………………….………………………………………..18
شکل 2-2 : مدل فرهنگ سازمانی دنیسون…………………………………………………………………29
شکل3-2- مدل تحلیلی پژوهش………..…………………….…………………….31
چکیده
این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به « بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل» میپردازد. هدف کلّی تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی واهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین1 – فرهنگ سازمانی مشارکتی درکار2- فرهنگ سازمانی سازگاری درکار3- فرهنگ سازمانی انطباق پذیری و4- فرهنگ سازمانی رسالتی بایادگیری سازمانی بوده است. دراین راستا بامراجعه به مبانی نظری ؛فرهنگ سازمانی وابعادآن ازنظریه دنیسون ویادگیری سازمانی وابعادآن ازنظریه سنگه اخذ شده اند. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانهای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه پیمایش اطلاعات لازم از طریقپرسشنامه ازنمونه های آماری (130نفرازکارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل)جمعآوری شدهاند.طبق یافته های تحقیق که بااستفاده ازضرایب همبستگی گاماواسپیرمن به دست آمده؛بین 1- فرهنگ سازمانی مشارکتی درکار2-فرهنگ سازمانی سازگاری درکار3-فرهنگ سازمانی انطباق پذیری4-فرهنگ سازمانی رسالتی بایادگیری سازمانی ارتباط معنی داری وجودارد.وچون این متغیرها ابعادفرهنگ سازمانی هستندپس به طورکلی؛ بین فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجوددارد.
واژگان کلیدی:
یادگیری سازمانی،فرهنگ سازمانی،ابعادفرهنگ سازمانی،ابعادیادگیری سازمانی،سنگه،دنیسون
فصل اول
کلیات تحقیق