مدل معادلات ساختاری، ابعاد عدالت سازمانی، رضایت شغلی کارکنان

دانلود پایان نامه

مدل مفهومی تحقیق حاضر بر اساس الگویی است که توسط مارزوکو و همکارانش در سال 2014 ارایه شده است ، طراحی گردید. در مدل مفهومی تحقیق تاثیر ابعاد عدالت سازمانی (شامل عدالت رویه ای، عدالت تعاملی و عدالت اطلاعاتی) بر ابعاد نگرش شغلی (شامل رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل) با در نظر گرفتن نقش میانجی گری متغیر عدالت کلی ادراک شده بررسی می شود. به عبارت دیگر در مدل این تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر ادراک کلی ازعدالت مورد مطالعه قرار گرفته است و به طور همزمان تاثیر ادراک کلی از عدالت به عنوان متغیر میانجی بین ابعاد عدالت سازمانی و رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل بررسی و آزمون شده اند. قابل ذکر است که ارتباط بین عدالت سازمانی با نگرش های شغلی دارای پیشنه قوی از نظر مبانی تئوریک می باشد، به طور مثال اویانگ و همکاران (2015) نشان دادند بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی رابطه مثبت و معنادار ی وجود دارد. ابراهیم و پرز(2014) نیز در تحقیق دیگر به نتیجه مشابهی رسیدند. لامبرت و همکاران (2010) آمبروس و اشمینکه (2009) نیز نشان دادند که ادراک از عدالت سازمانی می تواند تاثیر منفی بر نیت ترک شغل کارکنان داشته باشد. باتوجه به این موارد مدل تحقیق حاضر در شکل (1-1) نشان داده شده است.
شکل 1-1 : مدل ساختاری تحقیق منبع : (Marzucco etal., 2014:p:295)
1-6) فرضیه های تحقیق
با توجه به مدل ساختاری تحقیق، فرضیه های تحقیق بصورت زیر طراحی شدند :
1.بین ادارک از عدالت رویه ای و ادراک کلی از عدالت سازمانی رابطه وجود دارد.
2.بین ادارک از عدالت تعاملی و ادراک کلی از عدالت سازمانی رابطه وجود دارد.
3.بین ادارک از عدالت اطلاعاتی و ادراک کلی از عدالت سازمانی رابطه وجود دارد.
4.بین ادارک از عدالت رویه ای و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
5.بین ادارک از عدالت تعاملی و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
6.بین ادارک از عدالت اطلاعاتی و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
7.بین ادارک از عدالت رویه و تمایل به ترک شغل در کارکنان رابطه وجود دارد.
8.بین ادارک از عدالت تعاملی و تمایل به ترک شغل در کارکنان رابطه وجود دارد.
9.بین ادارک از عدالت اطلاعاتی و تمایل به ترک شغل در کارکنان رابطه وجود دارد.
10.ادراک از عدالت کلی در سازمان با رضایت شغلی رابطه دارد.
11.ادراک از عدالت کلی در سازمان با تمایل به ترک شغل رابطه دارد.
1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
1- نگرش شغلی
نگرش شغلی به معنای طرز تفکر فرد نسبت به جنبه های مختلف شغلش و نوعی سنجش روحیه در انجام وظیفه محسوب می شود بدین معنی که نشان می دهد فرد نسبت به شغل خود دارای رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی است (حجازی و همکاران، 1391، ص.12). نگرش شغلی دارای جنبه های متفاوتی می باشد. در تحقیق حاضر، با استناد به نتایج تحقیق مارزوکو و همکاران (2014) دو بعد رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل برای نگرش شغلی در نظر گرفته شده است (Marzucco et al., 2014:p295).
رضایت شغلی : لاک(1976) رضایت شغلی را به عنوان یک حالت احساسی مثبت و خشنود تعریف کرد که یک فرد از طریق ارزیابی تجربیات شغلی اش به دست می آورد (رحیم نیا، 1389، ص.12). در این پژوهش رضایت شغلی با سازه هایی از قبیل احساس خوب شاغل به شغل، اشتیاق نسبت به شغل، احساس لذت از انجام کار و …. سنجیده می شود.
تمایل به ترک شغل : وقتی یک فرد از کار یا از عضویت در سازمان دست می کشد، ترک شغل روی می دهد. تحقیقات درخصوص ترک شغل، بر ترک ارادی کارکنان تاکید دارند (فرهادی و همکاران، 1392، ص. 35) . این متغیر از طریق تمایل کارکنان به ترک شغل فعلی، تمایل به ترک سازمان و تمایل به جستجوی شغل جدید ارزیابی می گردد.
2- عدالت سازمانی
در این تحقیق بر اساس نتایج حاصل از تحقیق مارزوکو و همکارانش (2014)، عدالت تعاملی، عدالت رویه ای و عدالت اطلاعاتی به عنوان ابعاد عدالت سازمانی در نظر گرفته شدند (Marzucco et al., 2014:p295).