مدل معادلات ساختاری، شاخصهای برازش مدل، عملکرد بازاریابی

دانلود پایان نامه

جدول 4-5 نتایج آزمون کلموگروفـ اسمیرنف جهت بررسی پی رویداده‌ها از توزیع نرمال ……………79
جدول 4-6 ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی بین عملکرد بازاریابی ومزیت رقابتی …………………..80
جدول 4-7 ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی بین کارایی و مزیت مشهود………………………………..81
جدول 4-8 ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی بین کارایی ومزیت مرکب …………………………………….82
جدول 4-9 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه‌ی بین کارایی و مزیت پایدار………………………………..83
جدول 4-10 ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی بین کارایی و مزیت پویا …………………………………84
جدول 4-11 ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی بین کارایی و مزیت متجانس ……………………………85
جدول 4-12 ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی بین اثربخشی و مزیت مشهود …………………………..86
جدول 4-13 ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی بین اثربخشی و مزیت مرکب ……………………………….87
جدول 4-14 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه‌ی بین اثربخشی و مزیت پایدار ……………………………….88
جدول 4-15 ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی بین اثربخشی و مزیت متجانس………………………… 89
جدول4-16 ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی بین اثربخشی ومزیت پویا …………………………………….90
جدول 4-17 بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری ………………………………….92
جدول 4-18 شاخصهای برازش مدل معادلات ساختاری …………………………………………………………….93
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 درصد فراوانی آزمودنیها برحسب جنسیت آنها. ……………………………………………………..75
نمودار 4-2 درصد فراوانی آزمودنیها برحسب تحصیلات آنها. ………………………………………………….76
نمودار 4-3 درصد فراوانی آزمودنیها برحسب سن ( سال ) آنها. ……………………………………………….77
نمودار 4-4 درصد فراوانی آزمودنیها برحسب سابقه کاری آنها. ………………………………………………..78
نمودار 4-5 معادله خط رابطه‌ی بین عملکرد بازاریابی ومزیت رقابتی. …………………………………………..80
نمودار 4-6 معادله خط رابطه‌ی بین کارایی و مزیت مشهود. ………………………………………………………..81
نمودار 4-7 معادله خط رابطه‌ی بین کارایی و مزیت مرکب. ……………………………………………….. 82
نمودار 4-8 معادله خط رابطه‌ی بین کارایی و مزیت پویا. ……………………………………………………………84
نمودار 4-9 معادله خط رابطه‌ی بین کارایی و مزیت متجانس. ……………………………………………………..85
نمودار 4-10 معادله خط رابطه‌ی بین اثربخشی و مزیت مشهود. ………………………………………………….86
نمودار 4-11 معادله خط رابطه‌ی بین اثربخشی و مزیت مرکب. …………………………………………………..87