مدیریت سرمایه در گردش و استانداردهای حسابداری

دانلود پایان نامه

1-2) مقدمه
افشا به عنوان یکی از مفروضات بنیادی دستوری و اصول حسابداری می باشد تا از از یک طرف امکان اتخاذ تصمیم های آگاهانه برای استفاده کنندگان گزارش های مالی را فراهم نموده و از طرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود.
همچنین می توان انتظار داشت که در آینده به دو دلیل زیر ، اهمیت مفهوم افشا افزایش یابد .
اولا به موازات افزایش پیچیدگی محیط تجارت ، بیان اطلاعات مالی و عملیاتی با اهمیت ، در چارچوب صورت های مالی سنتی مشکل تر خواهدشد. ثانیا ، مجموعه ای از شواهد نشان می دهد که بازار سرمایه می تواند به سرعت اطلاعات تازه را جذب و در قیمت اوراق بهادار منعکس کند. بنابراین بسیاری از تحلیلگرانی که بر مکانیسم کارایی بازار اتکا می کنند ، افشای بیشتر اطلاعات مالی و عملیاتی را خواستارند (شباهنگ ، ۱۳۸۹ ، ۵۵ و ۵6).
همچنین فقدان استانداردهای حسابداری در ایران در خصوص افشاگری در کلیه زمینه های مالی، و لحاظ داشتن اهمیت افشای کامل اطلاعات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی، بررسی ارتباط افشای کامل گزارش های سالانه را با برخی از متغیرهای مستقل ضروری می کند.
اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مدیریت مالی در آید.درشرکت های بسیار بزرگ ، تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژی خود را منحصرا صرف اداره سرمایه در گردش شرکت می کنند .
این فصل به دو بخش ادبیات موضوع و پیشینیه تحقیق تقسیم شده، بخش اول شامل بیان مفهوم افشای داوطلبانه ، افشای داوطلبانه، کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک و شیوههای متداول محاسبه سایر متغیرهای مدل تحقیق پرداخته شده است. در بخش دوم نیز محقق سعی دارد به پیشینه تحقیقات مرتبط با مدل تحقیق بپردازد.
2-2 بخش اول رویکرد های تئوریک تحقیق
1-2-2. پیامد های تحقیقات بازار سرمایه برای گزارشگری مالی
در سی سال گذشته تحقیقات بازار سرمایه موضوع اصلی تحقیقات حسابداری مالی بوده است . نتایج تحقیقات مزبور برای حسابداران حرفه ای و نیز برای تحلیل گران مالی سودمند می باشد . به عبارت دیگر ، آگاهی داشتن و مطلع بودن از نتایج اینگونه تحقیقات برای تصمیم گیری استفاده کنندگان سودمند است.
بال و براون در سال ۱۹6۸ اولین تحقیق مربوط به بازار سرمایه در حسابداری را آغاز کردند و این روش تحقیق تا به امروز ادامه دارد. بال و براون سودمندی سود حسابداری حاصل از مدل بهای تمام شده تاریخی را مورد بررسی قرار دادند .
آن ها علاوه بر تایید سودمندی مدل حسابداری بهای تمام شده تاریخی دریافتند که اکثر اطلاعات گنجانده شده در اعلان سود ، توسط سرمایه گذاران پیش بینی می شود . این پیش بینی توسط سرمایه گذاران نشان می دهد که آن ها بیشتر اطلاعات را از طریق منابعی نظیر اخبار رسانه ها ، اخبار تحلیل گران مالی ، اطلاعات مرتبط با روند تولید و فروش شرکت ها و نظایر آن ها به دست می آورند.
پیامد های با اهمیت تحقیق بال و براون به قرار زیر می باشد:
این تحقیق برای انجام تحقیقات ، الگو و قالبی را مشخص کرد. این الگو شامل تدوین فرضیه ، جمع آوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری بود.
دیدگاهی را بر ضد انتقادات علیه اصول پذیرفته شده حسابداری مطرح کرد.
انجام تحقیق تجربی در حسابداری را مطرح و پیشنهاد کرد.
بر استفاده از داده های اطلاعاتی برای آزمون فرضیه تاکید کرد.
رویکرد اطلاعاتی را در حسابداری به وجود آورد.
در تحقیقات آتی بازار سرمایه عناصر اصلی طرح تحقیق را پایه گذاری کرد.
تحقیق بال و براون تجربه مفید ، قوی و پایداری بوده است که برای انجام تحقیق درباره شرکت ها با سال های مالی متفاوت ، در کشور های مختلف و در دوره های زمانی مختلف از آن استفاده شده است.
بعد از تحقیق بال و براون مقالات زیادی در حوزه بازار سرمایه نگاشته شد. ( نیکو مرام ، ۱۳۸۸ ، ۲۰-۲۳ )
2-2-2. اهداف گزارشگری مالی :
در نوامبر ۱۹۷۸ هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB ) بیانیه مفهومی شماره ی(۱) ازبیانیه های مفاهیم حسابداری مالی (IFAC ) با عنوان « هدف های گزارشگری مالی شرکت های تجاری»، را منتشر کرد و دیدگاه زیر را ارائه نمود:
«گزارشگری مالی نه تنها شامل صورت های مالی است بلکه دربرگیرنده کلیه ابزارها یاروش های اطلاع رسانی می باشد واین ابزارها ، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بااطلاعاتی ارتباط دارند که به وسیله حسابداری ارائه می شوند یعنی، اطلاعاتی درباره منابع شرکت ، دارایی ها ، بدهی ها، سود وغیره است. »(FASB ، 1978، 9 )
به طور کلی اهدافی که توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) تعیین شدهاند به شرح زیر است :
گزارشگری مالی، میبایستی اطلاعات مربوط به عملکرد واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی به صورت مطلوب ارائه کند.