معیارهای مناسبت مدل، جامعه مورد مطالعه، مدل رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه

مزیت مشهود
748/0
مزیت مرکب
773/0
مزیت پایدار
747/0
مزیت پویا
773/0
مزیت متجانس
793/0
پایایی کل
844/0
جامعه آماری
نخستین گام در فرآیند گرد آوری داده‌ها، تعریف جامعه آماری آن می باشد. یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک می‌باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفات)متغیرواحدهای آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری در واقع، جامعه ای است که عملاً زیر پوشش بررسی قرار گرفته و یافته‌های تحقیق، قابل تعمیم به آن می‌باشد(سرمد و همکاران، 1385، 83).
در این پایان نامه، جامعه آماری کارمندان شرکت جهان فولاد شهر کرمانشاه است.
3-6- روش نمونه گیری
نمونه گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. معمولاً در مسایل مختلف تحقیق، مطالعه درباره تمام جزئیات جامعه از توان محقق خارج است و در صورتی که بتوان با مطالعه تعداد محدودی از افراد یک جامعه، اطلاعات مورد نیاز کافی راجع به همه افراد و جامعه بدست آورد، ضرورتی ندارد که همه افراد جامعه مورد مطالعه قرار گیرند.
در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کرده ایم.
در روش نمونه گیری تصادفی ساده ابتدا با استفاده از یک نمونه مقدماتی میانگین و واریانس را محاسبه می کنیم. سپس با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه می پردازیم.
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود. با استفاده از آمار توصیفی به بیان جداول توصیفی و رسم نمودارها می پردازیم. برای آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی استفاده می کنیم. برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف فرض نرمال بودن متغیرها را بررسی می کنیم، سپس با توجه به نرمال بودن توزیع متغیر وابسته با استفاده از رگرسیون خطی ساده رابطه ی میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را بررسی می کنیم. چون در مدل مفهومی ارائه شده بیش از یک متغیر وابسته دارد با استفاده از نرم افزار آموس مدل را طراحی کرده و با در نظر گرفتن معیارهای مناسبت مدل، با تحلیل اکتشافی بهترین و مناسب ترین مدل را استخراج کرده و پیشنهاد می دهیم.
در ادامه به معرفی مدل ها و آزمونهای مورد نیاز می پردازیم.
3-7-1- رگرسیون خطی
رگرسیون روش آماری است که به بررسی ارتباط دو یا چند متغیر میپردازد کهبا استفاده از آن می توان یک متغیر را بر اساسیک یا چند متغیر دیـگر پیش بـینی نمود. حال در صورتیکه یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون خطی ساده و در صورتیکه بیش از یک متغیر متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون چندگانه مواجه می شویم.
الف) رگرسیونساده
فرض کنید Xیک متغیر مستقل،Y یک متغیر وابستهو e متغیر خطا باشد. معادله خط رگرسیون به صورت: