مقاله با موضوع اسناد لازم الاجرا و قصد و رضای طرفین

دانلود پایان نامه

1. مشتری باید گواهی نامه های موقت صادره اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.
2. مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.
3. مشتری تعهد می کند از انجام هر گونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.
4. مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می نماید، جهت دریافت وجوه ارائه نماید، هر گونه پرداخت به مشتری صرفا از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است، امکان پذیر می باشد.
5. مشتری متعهد است سفارش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات بر خطر ارسال کند.
6. مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصلی زمانی حداکثر یک ماهه می باشد. در صورت عدم تغییر، هر گونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری میباشد.
7. مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاری سامانه معاملات بر خطر اوراق بهادار را بر عهده می گیرد.
8. در صورت عدم استفاده مشتری به مدت 90 روز متوالی از حساب کاربری خود، عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمود، فعال شدن دسترسی نستلزم مراجعه مشتری به عضو می باشد.
9. مشتری متعهد می شود اصولامنیت سخت افزاری و محافظت از اطلاعتا از جمله استفاده از نرم افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلید واژه ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
10. مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارکرمزدهای مربوط در چارچوب قوانین و مقررات می باشد(نظری: 1388، 36-38).
4-3-انتقال اوراق بهادار
انتقال سهام ممکن است به دو صورت قراردادی و یا غیر قراردادی واقع شود. انتقال قراردادی سهام همانند سایر عقود و قراردا دها یا دخالت دو اراده و توافق آن دو صورت می گردو و در صورت وجود شرایط عمومی معامله و شرایط اختصاصی واجد آثار قانونی می گردد. بنابراین انتقال قراردادی سهام از این حیث حکم سایر عقود و قراردادها را دارد. انتقال قهری و یا غیر قهری قراردادی سهام به حکم قانون واثع می شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. شرایط لازم برای انتقال قهری سهام تابع قوانین و مقرراتی است که به موجب آن انتقال قهرا واقع می شود. فرضا مقررات راجع به ارث، مصادره اموال، توقیف و فروش سهام در اثر اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا شرایط و نحوه انتقال قهری در موارد فوق را بیان می کند. لذا شرایط انتقال قهری را باید در مقررات مزبور جستجو کرد( صالح نیا: پیشین، 114).
بررسی شرایط لازم برای انتقال قراردادی سهام شامل شرایط حقوقی که شامل شرایط عمومی و اختصاصی می شود در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
4-3-1-شرایط حقوقی انتقال
در انتقال اراده سهام قراردادی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده منعقد می شود، تعیین جایگاه این قرارداد در نظام حقوقی قراردادها بسیار مهم است. آیا می توان انتقال سهام را در قالب یکی از عقود معین و یکی از قراردادهای شناخته شده واقع نمود یا اینکه قرارداد انتقال سهام در زمره قراردادهای نامعین و مشمول آزادی قراردادها است؟ فرض دیگر این است که قرارداد انتقال سهام را قرارداد خاصی بدانیم که همانند سایر عقود معین قانونگذار شرایط و آثار آن را معین کرده است. با توجه به اینکه انتقال سهام را در چارچوب یکی از عقود معین قرار دهیم یا آن را در زمره قراردادهای نامعین بدانیم شرایط انتقال و آثار آن مورد قضاوت خواهد بود.
4-3-1-1- شرایط عمومی
این شرایط شامل:
4-3-1-1-1-قصد و رضا
یعنی انتقال دهنده و منتقل الیه باید دارای اراده سالم باشند و در محیطی آزاد تصمیم بگیرند و به اصطلاح باید قصد و رضا داشته باشند، فقدان قصد و رضا و عیوب عارض بر آن بر حسب مورد ممکن است انتقال سهام را با بطلان و یا عدم نفوذ مواجه سازد( ماده 195 قانون مدنی).
ایجاب و قبول و قصد و رضا یا اراده باطنی انتقال دهنده کافی نیست، بلکه باید قصد انشا متقابلین جنبه بیرونی یافته و به شکلی اعلام گردد. مادامی که اراده باطنی اعلام نگردد، توافقی حاصل نمی شود. بنابراین قصد و رضای طرفین به تنهایی فاقد اثر حقوقی می باشد. در انتقال سهام صرف نظر از اینکه شکل حقوقی انتقال صحیحی باشد با قراردادی خاص انتقال دهنده و منتقل الیه باید اراده خویش را اعلام کنند. اعلام اراده ممکن است به صورت کتبی و یا سفاهی یا به صورت داد و ستد و حرف صورت گیرد، آنچه مهم است توافق و اعلام اراده متقابلین است که برای انتقال مالکیت سهام لازم می باشد( قدرتی: 1385، 15).
4-3-1-1-2- اهلیت
هر یک از انتقال دهنده و منتقل الیه باید اهلیت قانونی برای انجام اعمال حقوقی را دارا باشد. این شرایط همان شرایط راجع به متقابلین است که در قانون مدنی طی مواد 210 تا 213 آمده است. بنابراین انتقال دهنده و منتقل الیه باید بالغ، عاقل و رشید باشند و اشخاصی که به نمایندگی از آنان اقدام می کنند، اختیار لازم برای نقل و انتقال سهام را داشته باشد( فریدون: پیشین، 119).
4-3-1-1-3- موضوع قرارداد
در کلیه انتقالات راجع به سهام اعم از قراردادی و قهری، معوضی و یا غیر معوضی، موضوع انتقال سهم به مفهوم پیچیده حقوقی آن است. با وجود این در انتقال معوض سهام علاوه بر سهم قیمت سهام نیز مورد معامله قرار می گیرد و منتقال الیه در قبال تملک سهام مکلف است، ارزش سهام را که ممکن است وجه نقد یا چیز دیگری باشد به انتقال دهنده تملک کند، بنابراین در انتقال معوض، موضوع قرارداد باید مشخص باشد( پیشین، 120).
4-3-1-2-شرایط اختصاصی
شرایط اختصاصی انتقال سهام، تشریفات و مقرراتی را شامل می گردد که عدم رعایت آن ها سبب می شود که انتقال هام در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد باشد که شامل: