مقاله با موضوع اندازه گیری عملکرد و مدیریت برداشت

دانلود پایان نامه

3-2 طرح آزمایشی و عملیات زراعی:
در این بررسی 23 ژنوتیپ علف گندمی بلند (Agropyrone elongatum.) در دو آزمایش جداگانه یکی با مدیریت بهره برداری، حفاظت شده (یک چین در سال) و دیگری با مدیریت برداشت مکرر (2 چین در سال) در سال 1385 دو آزمایش جداگانه با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی، همند آبسرد واقع در شهرستان دماوند به اجرا در آمد. زمین مورد نظر در سال 1384 شخم و دیسک زده شد و خطوط کاشت مشخص شدند. کشت به صورت متراکم در کرتهایی به ابعاد 3× 5/1 متر، با فواصل ردیف ها از هم 25/0 متر، انجام شد به نحوی که هر کرت دارای 6 ردیف 3 متری بود. میزان بذر مصرفی بر اساس 30 کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید. با توجه به زمان مناسب کشت گراس های سردسیری و نیاز بذور آنها به تیمار پیش سرما، کشت در اواخر پاییز 1384 انجام شد تا این تیمار به طور طبیعی اعمال گردد. در طول آزمایش با علف های هرز مزرعه به صورت مکانیکی مبارزه گردید.
برای کود دهی، قبل از کشت، تجزیه خاک بعمل آمد و از میزان مواد معدنی (فسفات، اوره و پتاس) اطلاع حاصل گردید و بر اساس 100 کیلوگرم P2O5 در سال اول و 50 کیلوگرم نیتروژن N2 در هکتار در کمبود کود برطرف گردید. بعلت رشد ضعیف بوته در سال استقرار (1385) یادداشت برداری در این سال انجام نشد. در آزمایش فقط از نزولات جوی استفاده شد. پس از استقرار یادداشت برداری از صفات انجام شد.
در بهار سال های 1385 لغایت 1387 هر یک از ژنوتیپ های مدیریت برداشت حفاظت شده فقط یک برداشت در مرحله (شیری شدن بذر) انجام شد و برای ژنوتیپ های مدیریت مشابه چرای دام دو مرحله برداشت در مراحل ظهور سنبله و رشد مجدد گیاه به فاصله 45 روز انجام شد
3-2-1 اندازه گیری عملکرد و صفات زراعی
درصد پوشش سبز: با نمره دهی بین 1 تا 5 به تعداد بوته های سبز شده بطوریکه 1 کمترین و 5 بیشترین درصد پوشش سبز بود.
تاریخ گلدهی بر اساس تعداد روز از اول فروردین ماه تا ظهور 3/1 سنبله ها در هر کرت یادداشت گردید.
عملکرد علوفه برای اندازه گیری عملکرد علوفه، پس از قطع علوفه هر کرت از ارتفاع 4 سانتی متری سطح زمین، علوفه تر توزین شد و نمونه ای از آن برای اندازه گیری صفات کیفی به صورت جداگانه در پاکت گذاشته شد. تمام نمونه‌ها ابتدا در محیط باز خشک شدند و سپس از آنها در آون و در دمای 70 درجه سانتی‌گراد به مدت 24 قرار داده شد و پس از توزین آنها وزن ماده خشک علوفه در هر کرت بر حسب تن در هکتار برآورد گردید.
تعداد ساقه در کرت: میانگین تعداد ساقه در هر کرت شمارش شد.
ارتفاع بوته: از هر کرت 10 بوته انتخاب شد و میانگین ارتفاع آنها بر حسب سانتی‌متر اندازه گیری شد.
3-2-2 اندازه گیری کیفیت علوفه:
در سالهای اخیر تکنولوژی طیف سنجی مادون قرمز نزدیک (NIR) توسعه فراوانی یافته و اندازه گیری ترکیبات فرآورده های زراعی و دامی با این سیستم امکان پذیر شده است. در برنامه های اصلاحی که معمولا تعداد زیادی از افراد جمعیت ها به صورت تک بوته ارزیابی می شوند و مقدار ماده خشک هر بوته برای اندازه گیری به روش های شیمیایی کافی نمی‌باشد و در ضمن اندازه گیری صفات کیفی به روش شیمیایی بسیار پر هزینه است، سیستم NIR کارایی بیشتری دارد و ضمن کاستن از هزینه های آزمایشات، به مقدار زیادی باعث تسریع در اندازه گیری صفات می گردد.
تکنولوژی NIR بر اساس جذب و انعکاس اشعه مادون قرمز در طول موجهای بین 2500-700 نانومتر استوار است. در این روش اشعه بر نمونه مورد آزمایش تابانیده می شود و انرژی منعکس شده (R) از نمونه طبق رابطه ریاضی Log L/R اندازه گیری می‌شود و بر اساس پرازش معادلات خطی رگرسیون چند‌متغیره بین انرژی های منعکس شده از نمونه و داده‌های حاصل از آزمایشات شیمیایی همان نمونه، دستگاه کالیبره می شود (Jafari و همکاران، 2003b). دقت NIR بستگی به دقت در کالیبراسیون آن دارد، در کالیبراسیون NIR، ابتدا با استفاده از طول موج‌های مختلف، چندین معادله رگرسیونی برازش داده می‌شوند و هریک از معادلات بر اساس پارامترهای آماری از قبیل ضریب همبستگی و اشتباه استاندارد مورد بررسی قرار ‌گرفتند، آنگاه بهترین معادله برای کالیبراسیون NIR انتخاب ‌شد. گزارشات متعددی در مورد کارایی NIR به عنوان جایگزینی مناسب برای اندازه‌گیری صفات کیفی در گیاهان علوفه ای گزارش شده است (Barber و همکاران ،1990).
برای اندازه گیری صفات کیفی، حدود 20-150 گرم برگ و ساقه به طور کامل آسیاب شده و اندازه‌گیری صفات کیفی ذیل با استفاده از دستگاه NIR در آزمایشگاه 3-3-3 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع به روش جعفری (1380) انجام شد:
درصد ماده خشک قابل هضم1DMD
درصد پروتئین خام CP
درصد کربوهیدرات های محلول در آب WSC
درصد دیواره سلولی منهای همی‌سلولز ADF
درصد خاکستر کل ASH