مقاله با موضوع انگلستان و شیمیایی

دانلود پایان نامه

در تصفیه خانه ها معمولا اگر از آشغالگیر استفاده شود، حوض دانه گیری را بعد از آن بنا می کنند، تا از ورود مواد شناور نظیر پارچه و کاغذ به داخل حوض دانه گیری جلوگیری به عمل آید.
موقعیت حوض های دانه گیری نسبت به آشغال خردکن ها بر حسب شرایط محلی و نوع تصفیه خانه فرق می کند. ممکن است قبل یا بعد از آشغال خردکن و حتی قبل از تلمبه خانه اصلی تصفیه خانه فاضلاب نیز ساخته شود.
به طور کلی دو روش برای ته نشین ساختن دانه ها وجود دارد: الف) کم کردن سرعت جریان فاضلاب در حوض های دانه گیری ب) به وجود آوردن سرعتی ثابت در تمام طول حوض دانه گیری.


امروزه معمولا از حوض های دانه گیر که مجهز به دانه روب مکانیکی هستند، استفاده می کنند. برای جلوگیری از ایجاد بو، دانه های تخلیه شده را در بعضی موارد قبلا در حوض های دانه شویی تمیز می نمایند،شکل(2-10).

شکل 2-10: حوض دانه گیری، مجهز به دانه روب مکانیکی) (www.mojan.ir
2-6-3- تثبیت سرعت جریان
از متداول ترین و پیشرفته ترین روش های دانه گیری، به وجود آوردن سرعتی ثابت در تمام طول حوض و ته نشین ساختن تمام مواد دانه ای بزرگتر از قطر مورد نظر می باشد. برتری عمده این طریقه دانه گیری بر طرق دیگر آن است که، با تغییر طول و عرض حوض می توان هر نوع دانه ای را، هر قدر ریز باشد ته نشین ساخت، بدون آن که امکان گندیدن و تجزیه فاضلاب به وجود آید. به علاوه تخلیه دانه ها با دانه روب های مکانیکی و یا وسایل دستی در این روش آسانتر است.
2-6-4- دفع مواد دانه ای
اگر مواد دانه ای شسته شده باشند، ممکن است از آن ها در بستر های لجن خشک استفاده کرد. به طور کلی بهتر است که دانه های جمع آوری شده را در جایی دور از شهر مدفون ساخت(خلدانی،1356).
2-7- ته نشینی) (Sedimentation- حوض های ته نشینی) (Sedimentation Tanks
اگر مایعی که محتوی ذرات جامد است در حالت سکون قرار گیرد، به تدریج آن قسمت از ذرات جامد که دارای وزن مخصوصی بیش از وزن مخصوص مایع می باشند، شروع به سقوط و ته نشینی می نمایند. این موضوع اساس طرح و محاسبات حوض های ته نشینی را تشکیل می دهد.

شکل2-11: حوض ته نشینی اولِیه) (www.ci.camarillo.ca.us

شکل2-12: حوض ته نشینی ثانویه) (www.ci.camarillo.ca.us
منظور از ته نشینی در مبحث فاضلاب، مجموعه عملیات زیر است:
– جدا نمودن مواد جامد معلق با ته نشین ساختن آن ها
– جمع آوری آن ها جهت تسهیل در امر تخلیه و دفع
– خارج کردن آن ها از جریان تصفیه
عمل ته نشینی به دو روش صورت می گیرد.
2-7-1- ته نشینی ساده
که در آن نیروی وزن عامل اصلی ته نشینی می باشد.
2-7-2- ته نشینی شیمیایی
در سال1740 میلادی برای اولین بار روش ته نشینی شیمیایی در پاریس مورد تحقیق و آزمایش قرار گرفت. در سال های (1857-1880)، این روش در انگلستان مورد توجه بیشتری واقع شد و روز به روز اهمیت آن در امر تصفیه فاضلاب بیشتر گردید. ته نشینی شیمیایی که در واقع به منزله تصفیه کاملی بود، با پیدایش تصفیه زیستی اهمیت خود را از دست داد. در حال حاضر ته نشینی شیمیایی به ندرت در تصفیه فاضلاب شهری به کار میرود. فقط در حالات خاصی، مانند تصفیه پساب صنعتی، ممکن است از این طریقه استفاده نمود.
علل عمده عدم پیشرفت این روش در تصفیه فاضلاب :