مقاله با موضوع بازار اوراق بهادار و زمینه های اقتصادی

دانلود پایان نامه

5. خرید به جای فروش یا بالعکس
در مواردی ممکن است که کارگزار بر خلاف دستور مشتری که دستور خرید داده است، سهام را بفروشد و یا بر خلاف دستور فروش، سهام را خریداری نماید. در این خصوص کارگزار به دستور توجه ننموده است، اما با قصد معامله نموده است، ولی با توجه به عدم وجود دستور در خصوص معامله مورد نظر نمی توان معامله را به دستور دهنده منتسب نمود. در این مورد کارگزار در انجام این معامله وکالت نداشته است، پس باید از مشتری کسب تکلیف نامید( سمیعی: پیشین، 115-116).
7. انجام معامله بدون داشتن مجوز توسط کارگزار
این موارد معمولا سهوا نمی تواند باشد و معمولا عمدا واقع می گردند و این از تخلفات کارگزاران محسوب می شود. در پایان برای جلوگیری از اشتباهات توسط کارگزاران آنان باید:
الف. خرید و فروش مطابق دستور انجام شود
ب. لزوم تکمیل فرم دستور خید و فروش با ذکر شماره و تاریخ می باشد.
ج. احراز هویت و دقت در مدارک هویتی و جعلی نبودن آنها برای کارگزار قطعی شود( فریدون: پیشین، 63).
4-4-2-تخلفات کارگزاران
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 فعالیت حرفه ای فعالان مختلف بازار، قانونمدن و امکان صدور مجوز معامله ابزارهای مالی جدید مسیر شد. هر کدام از فعالان بازار دارای یک صنف تخصصی با عنوان کانون شدند که علاوه بر اعمال وظایف نظارتی و حمایتی، رسیدگی به اختلافات فعلان بازار ناشی از فعالیت در بورس قانونگذار مرجعی با ترکیب مشخص و یا اعضای انتصابی و با صلاحیت های خاص در نظر گرفته است که هیات داوری نامیده می شود( سمیعی: پیشین، 117).
طبق بند 5 ماده 7 اساسنامه کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، از وظایف کارگزاران ایجاد و سازش در اختلافات بین کارگزاران، کارگزار/ معامله گران و بازارگردانان و سایر اشخاص ذیربط می باشد. چنانچه اختلاف در کمیته سازش کانون کارگزاران حل نشود به هیئت مدیره سازمان بورس در اختلاف پیش آمده بین فعالان بازار اوراق بهادار تا زمانی که کانون های مربوطه تشکیل نشده اند. چون هر صنفی کانونی دارد و دلیلی ندارد اختلاف تمام اصناف در کانون کارگزاران مطرح شود. در کانون مطرح و در کمیته سارش که در کانون ایجاد شده مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت و چنانچه موضوع حل و فصل نشود به هیات داوری در سازمان بورس ارجاع خواهد شد( غلامی: 1388، 22).
بر طبق ماده 36 قانون مذکور اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار/ معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیئت داوری رسیدگی می شود.این هیئت طبق ماده 37 قانون مذکور متشکل از 3 عضو می باشد. یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحب نظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بورس و تایید شورا به اختلافات رسیدگی می نمایند. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تایید شورا علاوه بر نماینده هر یک از عضو علی البدل را تعیین و معرفی می نمایند. بر طبق ماده 35 هیئت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود هر یک از مقررات قانون یا آیین نامه ذیبرط طبق آیین نامه انضباطی خود رسیدگی می نماید. در این راستا دستورالعمل انضباطی در تاریخ 31/9/1389 توسط هیئت مدیره سازمان بورس اوراق به تصویب رسیده و تخلفات کارگزاران به طور مبسوط در ماده 23 آورده است( میرزایی منفرد: پیشین، 89).
4-4-3-قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات کارگزاران نسبت به مشتریان
1. یکی از تخلفاتی که در این قانون امده است، مربوط به اخذ کد سهامداری یا کد معاملاتی از کارگزاری توسط مشتری است. کد معاملاتی نمادی است که به صورت اختصاصی برای تمام مشتریانی که در بورس اوراق بهادار معامله می کنند، به منظور شناسایی وی در سیستم معاملاتی، سهولت انجام معاملات از حیث دادن اطلاعات متعدد مربوط به خریداران یا فروشندگان، نگهداری اطلعات مشتریان، گزارش های دوره ای صحت معاملات انجام شده توسط کارگزاران تعیین می شود. زیرا معاملاتی که در بورس صورت می گیرد، به نام شخص خریدار یا فروشنده انجام می شود( اسکندری: 1394، 16).
در بند های 4 و 5 ماده 5 آمده است، عدم اخذ هر یک از مدارک لازم از مشتریان به منظور صدور کد سهامداری و یا تاخیر در اخذ کد سهامداری برای مشتری موجب تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده می شود. اما قبل از گرفتن کد معاملاتی کارگزار باید با رعایت مقررات مربوط به پذیرش مشتریان هویت آنها را احراز نماید. در غیراین صورت مرتکب تخلف شده و موب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده او خواهد شد( ماده 6 بند 14).
2. یکی دیگر از تخلفات کارگزاران مربوط به عدم رعایت اولویت یا انصاف در اجرای سفارشی خرید و فروش مشتریان یا تخصیص اوراق بهادار در عرضه های اولیه می باشد که طبق دستورالعمل انضباطی کاگزار مربوطه اخطار کتبی با درج در پرونده را دریافت خواهد کرد( ماده 5 بند 5).
3. تخلف دیگری که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج ان ها در پرونده می شود عدم رعایت مقررات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه مشتریان از قبیل:
-عدم افتتاح حساب جاری معاملاتی کارگزاری یا استفاده نکردن از آن.
-عدم وایز وجوه دریافتی مشتریان به حساب جاری معاملاتی کارگزاری تا پایان همان روز.
– واریز یا انتقال وجوه مشتریان به حسابهایی غیر از حساب جاری معاملاتی کارگزار
– تاخیر یا خودداری از پرداخت وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار به ذینفع علیرغم درخواست وی( ماده 6 بند 15).
4. سفارش های خرید یا فروش فرم های نمونه ای هستند که رابطه حقوقی و قراردادی بین مشتریان و کارگزار در امر خرید و فروش را تعیین و تعریف می کنند. به همین دلیل قبول و اجرای سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار که از سوی کارگزار محروم یا تعلیق شده از فعالیت کارگزاری در دوران تعلیق یا محرومیت موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده می شود( ماده 6 بند 16).
5. خودداری از پذیرش سفارش های خرید و فروش مشتریان موجب تذکر کتبی به کارگزاران بدون درج در پرونده خواهد شد( ماده 5 بند 10).
زیرا کارگزاری که مجوز تاسیس موسسه گرفته است، موظف است همه متشریات را با رعایت قوانین مربوطه بپذیرد.
6. یکی از خصوصیاتی که برای کارگزاری ها در نظر گرفته می شود و بسیار مهم است، اعتماد و امانتداری است که دستورالعمل انضباطی عدم رعایت آن را در موارد مختلف تخلف و مستوجب:
الف. اخطار کتبی و درج آن در پرونده دانسته است مانند:
-عدم اطلع رسانی به موقع کارگزار به مشتریان در خصوص مدارک و اطلاعات مربوطه