مقاله با موضوع رگرسیون گام به گام و ماتریس همبستگی

دانلود پایان نامه

3-3-2 روش‌های آماری صفات مورفولوژی و جوانه‌زنی
برای داده‌های مورفولوژیک و جوانه‌زنی قبل از انجام تجزیه واریانس با استفاده از نرم افزار Minitab15 تست نرمالیته صورت گرفت.برای صفاتی که داده های آنها نرمال نبودند با روش‌های معمول تبدیل داده‌ها نرمال شدندو تجریه داده ها انجام گردید.
تجزیه واریانس آنها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و به روش دانکن مقایسه میانگین در سطح احتمال 5درصد صورت گرفت.
ضریب همبستگی فنوتیپی، بین میانگین صفات محاسبه گردید.‌ تجزیه رگرسیون براساس میانگین داده‌های اصلی صفات مورفولوژیک جمعیت‌ها صورت گرفت. یک بار عمکرد بذر به عنوان متغیر تابع وبقیه صفات به عنوان متغیر مستقل درنظر گرفته شد و سپس معادله خط رگرسیونی آنها در نرم افزارminitab14 بدست آمد. بار دوم عملکرد علوفه به عنوان متغیر تابع و بقیه صفات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد وسپس معادله خط رگرسیونی آنها در نرم افزار minitab14 بدست آمد. ضریب رگرسیون گام به گام، جهت تشخیص صفات مهم تاثیر گذار بر عملکرد بذر وعملکرد علوفه، برای میانگین کل صفات محاسبه گردید‏.
تجزیه مولفه‌های اصلی صفات مورفولوژیک و جوانه‌زنی از میانگین اصلی صفات مورفولوژیک و جوانه‌زنی جمعیت ها استفاده شد. جهت انجام تجزیه به مولفه‌های اصلی، ماتریس همبستگی بین آنها محاسبه گردید و بر اساس آن تجزیه به مولفه‌های اصلی در نرم افزار minitab14 انجام شد.
تجزیه خوشه‌ای روی میانگین داده‌های اصلی صفت استاندارد شده، توسط نرم افزار minitab14 صورت گرفت. برای تعیین فاصله بین ژنوتیپ‌ها از فاصله اقلیمی وبرای ادغام کلاستر‌ها از روش Ward استفاده گردید. در ضمن ضریب کوفنتیک در نرم افزار ntsys 2/02e محاسبه گردید و براساس آن نوع روش ادغام کلاسترها تعیین گردید.
داده‌های جمع‌آوری شده در چین اول برای کلیه صفات مورد مطالعه مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند.

اجزاء واریانس ژنتیکی و واریانس اشتباه (محیطی) می‌باشد.
برای تجزیه‌های آماری داده‌ها از نرم افزارهای GMP, MINITABاستفاده گردید و برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده گردید.
3-4 مطالعات الکتروفورزی
3-4-1 استخراج پروتئین کل گیاهک
230 گیاهک (10 گیاهک از 23 جمعیت) به نسبت یک گیاهک به 80 میکرولیتر محلول عصاره‌گیری، را در شرایط سرد له می‌کنیم. نمونه‌ها به مدت یک شب در یخچال نگهداری شده سپس به مدت 15 دقیقه با قدرت 11000 دور در دقیقه سانتریفوژ گردیدند. بعد از سانتریفوژکردن، بخش مایع بالای لوله‌ها به دقت در یک اپندرف دیگر ریخته شده و به مدت 15 دقیقه دوباره سانتریفوژ می‌گردد. 30 میکرولیتر از محلول رویی نمونه‌های سانتریفوژ شده را به همان مقدار بیس بافر مخلوط می‌گردد. نمونه‌های مخلوط شده با بیس بافر به مدت سه دقیقه در دمای 110 درجه جوشانده می‌شود. در این شرایط پروتئین‌ها به واسط اثر SDS و ماده احیاء کننده، کاملا واسرشت می‌شوند. حرارت، جدا شدن زیر واحدهای پروتئین‌های چند واحدی و اشباع شدن زنجیره‌های پلی پپتید با SDSرا تسهیل می‌کند (مصطفایی، 1382)‏. نمونه‌ها بعد از خنک شدن داخل فریزر قرار می‌گیرند. حال نمونه‌ها آماده برای روی ژل بردن هستند.
3-4-2 الکتروفورز پروتئین‌ها
مشخص شده که تنوع پروتئین‌ها کل توسط تغییرات در SDS-PAGE برای شناسایی ژنوتیپ‌های مختلف بکار می‌رود و گسترده‌ترین تکنیک مورد استفاده برای آنالیز پروتئین‌های مخلوط SDS-PAGE است که پروتئین‌ها بر اساس اندازه آنها جدا می‌شوند (Shehata، 2004)‏.
در این تحقیق برای الکتروفورز پروتئین از روش SDS-PAGE با اندکی تغییر استفاده شده است‏.
الف: مواد مورد نیاز:
اکریل‌آمید
پرسولفات آمونیوم