مقاله با موضوع مدیریت برداشت و تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

ژنوتیپهای 1755M و 774M به ترتیب با 2739 و 1762 کیلوگرم درهکتار بیشترین و کمترین عملکرد علوفه داشتند. بطور کلی در برداشت مکرر (2چین)1755M با عملکرد 1530در برداشت حفاظت شده (یک چین) و 774P4 با 4190 برتر بودند و می توان از آنها بعنوان ارقام جدید استفاده نمود.
در برداشت مکرر (2چین) ژنوتیپ 301P13 با میانگین درصد پروتئین خام 46/8 بالاترین و ژنوتیپ 685M با میانگین 53/7 درصد کمترین درصد پروتئین خام را داشتند. در برداشت حفاظت شده (یک چین) ژنوتیپ 1755P4 با میانگین 05/6 درصد بالاترین و ژنوتیپ های 1360P8 و 685P11 با میانگین 20/5 درصد کمترین درصد پروتئین خام را داشتند.


میانگین کل درصد پروتئین خام در محیط برداشت مکرر (2چین) و حفاظت شده به ترتیب 01/8 و 57/5 درصد بود که نمایانگر بالاتر بودن درصد پروتئین خام ژنوتیپ ها در برداشت مکرر (2چین) بود.
تجزیه خوشهای بر اساس ارزیابی صفات زراعی ژنوتیپهای مورد بررسی را به 4 دسته کلی تقسیم کرد که با توجه به نتایج مقایسه میانگین ژنوتیپها از نظر صفات مورفولوژیک ژنوتیپهای موجود در هر گروه از صفات مورد ارزیابی هم رتبه بودند بنابراین در تجزیه خوشهای ژنوتیپهای دارای مقادیر مشابه و نزدیک به هم در یک گروه یا زیر گروه با یکدیگر قرار گرفتند.
به منظور تعیین سهم هر یک از صفات در تنوع، کاهش حجم دادهها و تفسیر بهتر روابط بین آنها تجزیه به مؤلفههای اصلی (PCA) انجام شد. در تجزیه به مؤلفههای اصلی از کلیه صفات بر روی 17 ژنوتیپ علف گندمی استفاده گردید. مقادیر ویژه حاصل از دو مؤلفه اصلی بیشتر یک بودند و به ترتیب 98/25 و 23/28 درصد تغییرات دادهها را توجیه نمودند. بنابراین مؤلفه اول و دوم به ترتیب مؤلفههای شادابی و میزان آسمیلاتهای تغذیهای گیاه نامیده شدند.
در بررسی الگوی باندی به طور کلی 52 باند در الگوی الکتروفورز پروتئینهای کل 17 ژنوتیپ مورد مطالعه گندم علفی مشاهده شد. وزن مولکولی باندها از 21/7 تا 37/276 کیلو دالتون متغییر بود. تعداد باندهای پلی مورفیسم بین 27 تا 39 با میانگین 9/32 باند پلی مورفیسم متغیر بود. بیشترین تعداد باندهای پلی مورفیسم به ترتیب با 39 و 37 باند در ژنوتیپهای 301-p13 مربوط به بانک ژن منابع طبیعی و 774-p4 از تاکستان مشاهده گردید. از نظر فراوانی باندهای مساوی و بیشتر از 50% پلی مورفیسم ژنوتیپهای 685m، 774p15 و 775p7 (به ترتیب مربوط به تبریز، تاکستان و تاکستان) دارای بیشترین تعداد باند پلی مورفیسم بودند. میزان اطلاعات چند شکلی (PIC) دارای دامنه تغییرات 90/38 تا 69/82 درصد بود که بیشترین و کمترین این مقدار به ترتیب مربوط به ژنوتیپها 310p8 از بانک ژن منابع طبیعی و 240P15 از تبریز بود.
از نظر الگوی تنوع کمترین میانگین تنوع ژنتیکی مربوط به ژنوتیپ 685m مربوز به تبریز بود و ژنوتیپ 301p8 از بانک ژن منابع طبیعی نیز از بیشترین مقدار میانگین تنوع ژنتیکی برخوردار بود. بیشترین شباهت ژنتیکی و کمترین فاصله بین ژنوتیپ 774m از تاکستان و 1360m ارومیه مشاهده شد که پس از آنها ژنوتیپهای 1755m مربوط به ارومیه و 685m مربوط به تبریز دارای بیشترین شباهت ژنتیکی با ژنوتیپ 1360m (مربوط به ارومیه) بودند.
با استفاده از میزان فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپهای مورد مطالعه تجزیه خوشهای به روش UPGMA انجام شد. ژنوتیپهای مورد بررسی در سه گروه اصلی متمایز شدند و نتایج نشان دهنده سطح بالایی از تنوع ژنتیکی در ژنوتیپهای جمع آوری شده از تبریز میباشد چرا این ژنوتیپها به طور یکنواختی در تمام زیر گروه با دیگر ژنوتیپها قرار گرفتهاند.
به منظور تفکیک واریانس مولکولی در ژنوتیهای مورد بررسی به بین و درون گروهها از تجزیه واریانس مولکولی استفاده شد و نتایج نشان داد که 72 درصد تغییرات مربوط به وارانس داخل گروهها بوده و تنها 28 درصد تغییرات به تفاوت بین گروهها بر میگردد که این میزان بالای تبیین تغییرات در داخل گروهها به تغییرات پروتئینها در بین افراد هر منطقه بر میگردد که خود حاکی از وجود سطح بالایی از تنوع ژنتیکی از نظر پروتئینهای کل گیاه است.
5-2پیشنهادات
با توجه به عملکرد علوفه ژنوتیپهای مذکور برای مدیریت برداشت مکرر (2چین) ژنوتیپ 1360P8 برای برداشت حفاظت شده (یک چین) 774P7و01P1 در مجموع دو نوع برداشت ژنوتیپ301P1 عنوان ارقام دارای هم عملکرد و هم درصد پروتئین بیشتر برای هر دو نوع برداشت معرفی شدند.
به جهت اینکه اکثر نقاط ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارند پیشنهاد میگردد که در مطالعات بعدی اثر تنش خشکی و شوری بر این ژنوتیپهای علف گندمی بررسی شود.
سایر صفات کیفی و کمی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
آزمایش در مناطقی با شرایط اقلیمی متفاوت به منظور بررسی تاثیر اقلیم بر این ژنوتیپها انجام گردد.

منابع و مأخذ
الف: فهرست منابع فارسی:
ابراهیم‌زاده، حسن، 1369، فیزیولوژی گیاهی، جلد اول، تغذیه وجذب، انتشارات دانشگاه تهران‏.
ابوذری گزافرودی، ا‏. ولیزاده، م‏. هنرنژاد، ر‏. فتوکیان، م، 1384. مقایسه گروه‌بندی، ارقام برنج با استفاده از داده‌های الکتروفورزی پروتئین ذخیره‌ای دانه وداده‌های صفات کمی مجله علوم کشاورزی ایران، جلد36، شماره 5، صفحه 1251-1262‏.