مقاله با موضوع نیروی انسانی و صادر کننده

دانلود پایان نامه

آشغالگیر وسیله ایست که در ابتدای تصفیه خانه، برای تامین مقاصد زیر تعبیه می گردد: الف) حفاظت تلمبه ها، لوله های لجن و حوضهای ته نشینی در مقابل گرفتگی ب) خوشایند کردن وضع ظاهری واحد های مختلف تصفیه خانه ج) تاثیر کامل مواد ضدعفونی نظیر کلر بر فاضلاب تصفیه شده. با توجه به اینکه مواد ضد عفونی بر روی مواد جامد شناور تاثیری ندارد.
آشغالگیر ها را از شبکه های سیمی(Woven Weir) و یا صفحات فلزی سوراخدار و بالاخره از میله هایی که در فواصل معینی از یکدیگر قرار گرفته اند، می سازند. معمولا در تصفیه فاضلاب شهری از آشغالگیر های میله ای (Bar Screen)و در تصفیه پساب صنعتی از انواع دیگر آن استفاده می کنند(خلدانی،1356).
2-4-1- آشغالگیرهای دستی
شمایی از آشغالگیر دستی که به صورت غیر مکانیکی تمیز می شوند، در شکل های (2-1) و (2-2) نشان داده شده است. توجه کافی به آشغالگیرها از ضروریات عملکرد مناسب تصفیه خانه فاضلاب است. با تجمع جامدات پشت میله ها، کانال مسدود شده و فاضلاب در فاضلابروها پس زده می شود. هر چه مقدار جامدات پشت میله ها بیشتر باشد، افت ارتفاع زیادتر می شود. با پس زدن جریان، مواد آلی در کانال و فاضلابرو ته نشین شده و غلظت اکسیژن محلول کاهش پیدا می کند. در نتیجه شرایط سپتیک( این حالت به وسیله باکتر های بی هوازی به وجود می آید. اگر شدید باشد، فاضلاب به رنگ تیره در آمده، بوهای نامطبوع از آن متصاعد شده، غلظت اکسیژن آن پایین یا صفر بوده و تقاضای اکسیژن آن زیاد است) ایجاد می شود. در شرایط سپتیک گاز سولفید هیدروژن که گازی با بوی تخم مرغ گندیده است، تولید می شود. این گاز باعث خوردگی بتن و فلزات شده و در فضای بدون تهویه، اتمسفر را سمی کرده و خطر انفجار ایجاد می کند.

شکل2-1: نحوه قرارگیری آشغالگیر دستی) (www.mojan.ir

شکل 2-2: آشغالگیر دستی(دید کناری)، (کاظمی،1378)

2-4-2- آشغالگیرهای مکانیکی
با استفاده از آشغالگیرهای مکانیکی شکل (2-3)، مشکل پس زدن فاضلاب منتفی شده و زمان مورد نیاز، جهت توجه به این قسمت از تصفیه خانه، کاهش پیدا می کند. از مکانیسم های مختلفی می توان استفاده کرد، ولی رایج ترین نوع، استفاده از چنگکهای متحرک است، که جامدات را به قسمت بالایی کانال جاروب کرده و به داخل ظروف مخصوص می ریزد. در بعضی از مواقع اشیایی بین میله ها متوقف می شود، که به وسیله دستگاه نمی توان آن ها را برداشت. کنترل منظم، جهت برداشت این اشیاء به طور دستی ضروری است(کاظمی،1378).
با توجه به ارزانی نیروی انسانی در ایران، بهتر است حتی الامکان از آشغالگیر های نوع ساده استفاده کرد. حتی در انگلستان که جزو کشور های سازنده و صادر کننده دستگاههای تصفیه خانه محسوب می شود، برای تصفیه خانه های تا ظرفیت 4000 متر مکعب در روز یعنی برای شهر 25000 نفری از آشغالگیر های ساده استفاده می شود.

شکل 2-3: آشغالگیر مکانیکی ساده) (www.mojan.ir

شکل2-4: آشغالگیر میله ای مکانیکی کوچک در حین بهره برداری) (www.mojan.ir

شکل2-5: آشغالگیر میله ای مکانیکی در حین بهره برداری در تصفیه خانه های با فاضلابروهای ورودی عمیق) (www.wsgandsolutions.com
2-4-3- بازده آشغالگیرها