مقاله درباره بهره بردار و عملکرد

دانلود پایان نامه

ج) سطح عملکرد 4: ایمنی جانی محدود


3-3-1-1- سطح عملکرد 1-قابلیت استفاده‌ی بی وقفه (Immiditely occupancy)
سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله مقاومت و سختی اجزای سازه تغییر قابل توجهی پیدا نکند و استفاده‌ی بی‌وقفه از آن ممکن باشد.
3-3-1-2- سطح عملکرد 2-خرابی محدود
سطح عملکرد خرابی محدود به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه به میزان محدو د ایجاد شود، به گونه‌ای که پس از زلزله با انجام مرمت بخش‌های آسیب دیده ادامه‌ی بهره برداری از ساختمان میسر باشد.
3-3-1-3- سطح عملکرد 3-ایمنی جانی (Life – safety)
سطح عملکرد ایمنی جانی به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود، اما میزان خرابی‌ها به اندازه‌ای نباشد که منجر به خسارت جانی شود.
3-3-1-4- سطح عملکرد 4- ایمنی جانی محدود
سطح عملکرد ایمنی جانی محدود به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود، اما میزان خرابی‌ها به اندازه‌ای باشد که منجر به خسارات جانی حداقل شود.
3-3-1-5- سطح عملکرد 5- آستانه ی فروریزش (collapse prevention)
سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی گسترده در سازه ایجاد شود، اما ساختمان فرو نریزد و تلفات جانی به حداقل برسد.
3-3-1-6- سطح عملکرد 6-لحاظ نشده (Not-limited)
چنانچه برای عملکرد اجزای سازه‌ای سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده باشد، سطح عملکرد اجزای سازه‌ای لحاظ نشده نامیده می‌شود.
3-3-2- سطوح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای
سطح عملکرد اجزای غیر سازه‌ای ساختمان شامل پنج سطح عملکرد به شرح زیر می‌باشد:
الف) سطح عملکرد A : خدمت رسانی بی وقفه
ب) سطح عملکرد B : قابلیت استفاده ی بی وقفه
پ) سطح عملکرد C : ایمنی جانی
ت) سطح عملکرد D : ایمنی جانی محدود
ث) سطح عملکرد E : لحاظ نشده
3-3-2-1- سطح عملکرد A: خدمت رسانی بی وقفه
سطح عملکرد خدمت رسانی بی وقفه به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش بینی شود اجزای غیرسازه‌ای در اثر زلزله دچار خرابی بسیار جزئی شوند، به گونه‌ای که خدمت رسانی ساختمان به طور پیوسته انجام شود.
3-3-2-2- سطح عملکرد B: قابلیت استفاده ی بی وقفه
سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود اجزای غیرسازه‌ای در اثر زلزله دچار خرابی جزئی شوند، به گونه‌ای که پس از زلزله راههای دسترسی و فرار مانند درها، راهروها، پله‌ها، آسانسورها و روشنایی آن‌ها مختل نشده و استفاده از ساختمان بی‌وقفه میسر باشد.
3-3-2-3- سطح عملکرد C: ایمنی جانی
سطح عملکرد ایمنی جانی به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش بینی شود خرابی اجزای غیرسازه‌ای در اثر زلزله خطر جدی برای جان ساکنین به وجود نیاورد.
3-3-2-4- سطح عملکرد D: ایمنی جانی محدود