مقاله درمورد دانلود درجه باز بودن اقتصاد و دانشگاه شهید بهشتی

دانلود پایان نامه

yi,t: متغیر وابسته، شاخص های نابرابری درآمد


FDi,t :متغیر مستقل، شاخص توسعه مالی
Xi,t :متغیرهای کنترل شامل رشد درآمد سرانه، تورم، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ثبت نام در مقطع ابتدایی که به عنوان معیار نیروی انسانی درنظرگرفتند.
بیک و کانت به این نتیجه دست یافتندکه توسعه مالی نابرابری درآمد را کاهش می دهدکه حدود 40 درصد از تاثیرات بلندمدت توسعه مالی بر رشد درآمد فقیرترین افراد نتیجه کاهش نابرابری درآمد است و 60 درصد تاثیرات توسعه مالی به دلیل رشد اقتصادی است و آثار توزیعی توسعه مالی و آثار خالص بر فقر به سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.
بر اساس نظریه ی گرینود و جوانیک(1990)، کلارک و دیگران(2006) و بیک و کانت(2007) فرضیه ی اول (بین کیفیت درآمد و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد ) و فرضیه چهارم(بین تولید ناخالص ملی و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد) تأیید می گردد.
گرجی ( 1387 )اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار داد. به این منظور با استفاده از روش همجمعی یوهانسون – جوسیلیوس و بکارگیری شاخص شدت تجاری( نسبت مجموع صادرات به واردات به تولید ناخالص داخلی)به عنوان معیاری برای جهانی شدن، رابطه این دو متغیر را براساس داده های سال های (1347-1383) برآورد کرد.همچنین در این مدل،نرخ تورم و بیکاری ،مخارج عمومی دولت و درآمد سرانه را نیز به عنوان متغیرهای دیگر اثرگذار برتوزیع درآمد درنظرگرفت.
نتایج برآورد مدل نشان داد که فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران تایید شده و ونرخ تورم و بیکاری با نابرابری درآمد ارتباط مستقیم دارد درحالی که مخارج عمومی دولت با کاهش نابرابری ارتباط مستقیم دارد. درنهایت، جهانی شدن نیز با وجود ساختار فعلی اقتصاد ایران باعث افزایش نابرابری شده و وضعیت توزیع درامد را بحرانی تر خواهدکرد.همچنین تحقیقات مک فیل نشان می دهد که در دوره زمانی 1986-1945، یک پنجم افزایش در نابرابری درآمد مردان مربوط به تغییرات نرخ بیکاری است و این متغیر تا حدودی در افزایش نابرابری درآمد زنان نیز نقش داشته است ( مک فیل،2000).مطالعه او در مورد کانادا تأثیر بیکاری بر نابرابری را به خوبی نشان می دهد: نرخ بیکاری در کانادا طی سالهای 1981 تا 1983 از 5/7 درصد به 8/11 درصد افزایش و سپس تا سال 1989 به 5/7 درصد کاهش یافته بود و طی این سال ها نابرابری درآمد از سال1981 تا 1986 افزایش و پس از آن دوباره کاهش داشته است. فرضیه ی اول(کیفیت درآمد و نابرابری) و پنجم(بیکاری و نابرابری درآمد ) در پژوهش حاظر نظریه فوق را تأیید می کند.
در مورد رابطه بین اشتغال زنان و نابرابری دو دسته نظریات متفاوت وجود دارد، یک دسته از مطالعات نشان می دهد که مشارکت فزاینده زنان در نیروی کار یک اثر مثبت در کاهش نابرابری طی دوره زمانی 1959 تا 1989 در کشورهای داشته است ( گوستافسن و جانسون،1999) و دسته دیگر از تئوری ها معتقدند که اشتغال زنان از دو طریق باعث افزایش نابرابری می شود.
اول اینکه درآمد زنان بالکل از مردان پایین است و اغلب زنان به کار نیمه وقت اشتغال دارند. افزایش سهم زنان در نیروی کار باعث می شود که توزیع درآمد در گروه های پایین جامعه متورم گردد؛ بدین معنی که درآمد متعلق به گروه های پایین جامعه در دست عده زیادی از افراد توزیع شود و از این طریق میزان دستمزد آنها کاهش یابد (الدرسون،1997؛کارولی و بارتلز،1995 ).
و دوم اینکه اغلب زنانی که درآمدهای بالا دارند، عموماً با مردان ثروتمند ازدواج می کنند که این امر موجب افزایش درآمد این گروه از خانواده ها می شود و از این طریق نابرابری را در جامعه افزایش می دهد (الدرسون،1997).
مطالعه مک فیل درکانادا نیز نشان می دهد که با افزایش نسبت زنان در نیروی کار از 8/40 درصد در سال 1981 تا 3/44 درصد در سال 1989 نابرابری نیز روند رو به افزایش داشته است (مک فیل،2000).
هر دو دسته از این نظریه ها معتقدند که کاهش در نسبت خانواده های تحت سرپرستی مردان و افزایش زنان سرپرست خانواده یکی از عوامل مهم در افزایش نابرابری به شمار می رود (الدرسون،1997؛کارولی و بارتلز،1995؛گوستافسن و جانسون،1999).
فرضیه ی بین اشتغال زنان و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد نظریه های فوق را تأیید میکند.

منابع
منابع فارسی
ابونوری، اسمعیل(1376)؛ « اثر شاخص های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران»؛ مجله تحقیقات اقتصادی؛ شماره 51.
استیگلیتز، جوزف(1382)؛ جهانی سازی و مسائل آن؛ ترجمه حسن گلریز؛ تهران؛ نشر نی.
امینی، علیرضا (1379)؛ « برآورد آمارهای سری زمانی اشتغال در اقتصاد ایران طی سالهای 1375-1345»؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 51.
بیدرام، رسول(1381)؛ همگام با اقتصاد سنجی؛ تهران؛ انتشارات منشور بهره وری.
بیکر، ترز.ال(1377)؛ نحوه انجام تحقیقات اجتماعی؛ ترجمه هوشنگ نایبی؛ تهران؛ انتشارات روش.
تامین، ملوین(1373)؛ جلمعه شناسی قشربندی و نابرابری اجتماعی؛ ترجمه عبد الحسین نیک گهر؛ تهران؛ انتشارات توتیا.
چلبی، مسعود(1375)؛ جامعه شناسی نظم؛ تهران؛ نشر نی.
دواس، دی.ای(1376)؛ پیمایش در تحقیقات اجتماعی؛ ترجمه هوشنگ نایبی؛ تهران؛ نشر نی.
رفیع پور، فرامرز(1376)؛ توسعه و تضاد؛ تهران؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
رفیع پور، فرامرز(1378)؛ آناتومی جامعه؛ تهران؛ شرکت سهامی انتشار.