مقاله درمورد دانلود نابرابری درآمد و تئوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

جدول2-3 : محاسبه ضریب جینی


5000 2/ (100*100) A+B
52 2/ (24/5*20) 1
213 2/ (07/16+24/5)*20 2
477 2/ (63/31+07/16)*20 3
854 2/ (79/53+63/31)*20 4
1537 2/ (100+79/53)*20 5
3133
کل B
1867 (A+B) – B کل A
37% یا 37/0 A / (A+B) ضریب جینی
همانطوری که در جدول بالا مشاهده می شود میزان ضریب جینی محاسبه شده برای سال 1376 بر اساس داده های رسمی مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 370/0 می باشد و این در حالی است که ضریب جینی برای همان سال 439/0 اعلام شده است و این تناقض مختص به سال 1376 نیست و در اکثر سالهایی که نسبت های درآمدی دهک ها و ضریب جینی اعلام شده است، این تناقضات مشاهده می شود.
به غیر از شیوه یاد شده، راه های دیگری نیز برای اندازه گیری نابرابری درآمد وجود دارد که این شیوه ها عبارتند از:
1-نسبت درآمدی که توسط بالاترین 20% جامعه ( 20 درصد ثروتمندترین افراد جامعه) کسب می شود.همچنین از نسبت های درآمدی کسب شده توسط بالاترین10 % و بالاترین 5% افراد جامعه نیز استفاده می شود. این عدد هر چه بزرگتر باشد، نشان دهنده توزیع نابرابر درآمد در جامعه است(نیلسن،2002).
بسیاری از محققان به جای ضریب جینی از نسبت درآمدها استفاده می کنند.مولر معتقد است که سهم صدک ها از درآمد برای اندازه گیری نابرابری درآمد بسیار مناسب است، چرا که مباحث نظام جهانی/ وابستگی بر تمرکز درآمد در بخش های بالا و پایین توزیع درآمد به عنوان معرف بسیار مهم نابرابری درآمد توجه دارند(دیکسون، باسول؛1993،لیندا،2002).
2-نسبت درآمدی که توسط پایین ترین 40% قشر جامعه به دست می آید. این عدد هر چه بزرگتر باشد، نشان دهنده توزیع عادلانه (نابرابری کمتر ) در جامعه است(نیلسن،2002).
3-نسبت درآمد کسب شده توسط ثروتمندترین 10% به درآمد کسب شده توسط فقیرترین 10% افراد جامعه .هرچه این نسبت بالا باشد، نشان دهنده نابرابری بالا در جامعه است.
4-نسبت درآمد کسب شده توسط ثروتمندترین 20% به درآمد کسب شده توسط فقیرترین 20% افراد جامعه . هرچه این نسبت بالا باشد، بیانگر نابرابری بالا در جامعه است.
5-اختلاف در سهم درآمد بین درآمد صدک 90 و درآمد صدک 10. این شیوه اغلب توسط اقتصاددانان به کار می رود. مزیت این شیوه در مقایسه با شیوه های دیگر این است که درآمدهای خیلی بالا و خیلی پایین نیاز به تصحیح ندارند.
6-ضریب جینی که از داده های « درآمد فردی» محاسبه می شود.( در مقابل داده های گروهی) فرمول محاسبه آن به صورت زیر است.
G = (2/(*n2)) ( i*Xi- (n+1)/n
Xi= درآمد افراد (= میانگین درآمد i= رتبه درآمد i=(= بیشترین n (1= کمترین
7- ضریب تایل(Theil Coefficient) یا تئوری اطلاعات یا سنجه نابسامانی(entropy) که از طریق داده های « درآمد فردی» محاسبه می شود و نحوه محاسبه آن به صورت زیر است.
T= ((1/n) ( (Xi*Log (Xi) – (*log (()( /(
لگاریتم طبیعی=Log
8- وارلوگ(VarLog) (واریانس لگاریتم درآمد) که از طریق داده های «درآمد فردی» محاسبه می شود و فرمول آن به شکل زیر است: