مقاله درمورد دانلود کشورهای توسعه یافته و پدیده های اجتماعی

دانلود پایان نامه

5-2- فرضیه های تحقیق
1-بین کیفیت درآمدها(GNP) و نابرابری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته رابطه ی معنی داری وجود دارد.
2-بین درآمد ملی در کشورهای توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
3-بین درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
4-بین تولید ناخالص ملی (GDP) در کشورهای توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
5-بین بیکاری در کشورهای توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
6-بین اشتغال زنان در کشورهای توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.

1-3-روش تحقیق
یکی از شیوه های مطالعه پدیده های اجتماعی استفاده از داده های موجود است. برای دستیابی به داده های موجود دو طریقه کلی وجود دارد. در پاره ای از موارد داده ها برای یک رشته از تحلیل گردآوری شده اند و برای انجام تحقیقات جدید در دست محققان دیگری قرار می گیرند. این داده های رسماً موجود یا به صورت خام اند و محققان دیگر می توانند آنها را تحلیل کنند( که تحلیل ثانوی مجموعه اطلاعاتی است که محقق قبلی تهیه کرده است) یا به صورت آمارند که محققان می توانند این آمارهای موجود را دوباره تحلیل کنند.(بیکر،1378: 305)
آمارهای موجود غالباً مجموعه اطلاعات کلی عظیمی اند که تهیه آن توسط یک محقق بسیار پر هزینه، وقت گیر و دشوار است.این آمارها غالباً از سرشماری ها و یا دیگر شیوه های گردآوری اطلاعات بسیار عظیم گرفته شده اند و به همان نسبت شواهدی که ارائه می دهند از کیفیت بالایی برخوردارند، اما چون این آمارها از قبل تحلیل شده اند، غالباً جرح و تعدیل آنها و انطباقشان با تحقیق جدید برای محققان بعدی میسر نیست و باید همانگونه که ارائه شده اند مورد استفاده قرار گیرند.(همان:323)
بررسی بسیاری از مسائل تحقیقی بخصوص مطالعات طولی و مطالعاتی که مربوط به مقایسه کشورها باشد، مستلزم رشته عظیمی از داده های کلی است. و همانطور که قبلاً نیز گفته شد یکی از اهداف این تحقیق بررسی روند توسعه ی کشورها و میزان نابرابری اقتصادی در بین افراد جامعه در زمان حال و سنجش عوامل مؤثر بر آن است. که برای نیل به این هدف از داده های آماری موجود که توسط ادارات و سازمانهایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه ریزی و مدیریت، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و … تولید شده، استفاده شده است.
2-3-متغیر وابسته
یکی از شیوه های مفهوم سازی نابرابری با استفاده از منحنی لورنز(Loren Curve) است(میلانوچ،1997؛ نیلسن،2002). همانطوری که در جدول 1-3 مشاهده می شود سهم نسبی هر یک از گروه های درآمدی از کل درآمد در ستون دوم آمده است. برابری کل زمانی است که هریک از این گروه ها 20 درصد از کل درآمد را به خود اختصاص دهند؛ یعنی اینکه پایین ترین ( فقیرترین) 20 درصد، 20 درصد از کل درآمد را نیز داشته باشد و الی آخر. نابرابری مطلق زمانی است که 100درصد ثروت جامعه تنها در اختیار 20 درصد ثروتمندترین افراد جامعه قرار گیرد؛ به بیان دیگر برابری کامل زمانی اتفاق می افتد که درصد تجمعی جمعیت و درصد تجمعی درآمد یکسان باشند؛ اما همانگونه که مشاهده می شود این دو نسبت با هم برابر نیستند و پایین ترین 20 درصد تنها 24/5 درصد از کل درآمد را در اختیار دارد.
جدول 1- 3 : توزیع درآمد در گروه های درآمدی سال 1376
سهم از کل درآمد(%) P= درصد تجمعی جمعیت L= درصد تجمعی درآمد افراد برابری کامل نابرابری مطلق
پایین ترین20% 24/5 20 24/5 20 0
دومین 20% 83/10 40 07/16 40 0
سومین 20% 56/15 60 63/31 60 0
چهارمین 20% 16/22 80 79/53 80 0
20% بالا 21/46 100 100 100 100
کل 100
یکی از مهمترین شاخص های اندازه گیری نابرابری درآمد ضریب جینی ( (Gini Coefficientاست که مبتنی بر منحنی لورنز می باشد. این ضریب با استفاده از تقسیم ناحیه A بر ناحیه (A+B) یا مثلث OMN به دست می آید و مقدار عددی آن بین صفر و یک است که هرچه به صفر نزدیک باشد نشان دهنده نا برابری پایین است و عدد یک بیانگر نابرابری کامل است.