مقاله درمورد دانلود کشورهای توسعه یافته و نابرابری اقتصادی

دانلود پایان نامه

سطح معنی‌داری= 966/0
تعداد مشاهدات= 13
آزمون فرضیه چهارم:بین تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
برای آزمون رابطه ی بین دو متغیر تولید ناخالص ملی و نابرابری اقتصادی از ضریب همبستگیr پیرسون استفاده شده است که نشان می دهد بین تولید ناخالص ملی و نابرابری اقتصادی همبستگی معنی داری در سطح 99درصد وجود دارد.زیرا سطح معنی داری آزمون کوچکتر از 1/0 است .نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور مستقیم و مثبت است. به عبارت دیگر هر گونه کاهش تولیدات ناخالص ملی باعث کاهش نابرابری اقتصادی خواهد شد و هر چه تولید ناخالص ملی افزایش یابد نابرابری اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. همچنین شدت همبستگی بین دو متغیر در حد متوسط می باشد.
جدول (6-4)نتایج آزمون ضریب همبستگی تولید ناخالص ملی و نابرابری اقتصادی
متغیر نابرابری اقتصادی
تولید ناخالص ملی مقدار R پیرسون= 562/0
سطح معنی‌داری= 046/0
تعداد مشاهدات= 13
آزمون فرضیه پنجم:بین بیکاری در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
برای آزمون رابطه ی بین دو متغیر بیکاری و نابرابری اقتصادی از ضریب همبستگیr پیرسون استفاده شده است که نشان می دهد بین بیکاری و نابرابری اقتصادی همبستگی معنی داری در سطح 99درصد وجود دارد.زیرا سطح معنی داری آزمون کوچکتر از 1/0 است .نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور مستقیم و مثبت است. به عبارت دیگر هر گونه افزایش بیکاری منجر به افزایش نابرابری اقتصادی خواهد شد و همچنین در صورت کاهش بیکاری نابرابری اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. همچنین شدت همبستگی بین دو متغیر در حد متوسط می باشد.
جدول (7-4)نتایج آزمون ضریب همبستگی بیکاری و نابرابری اقتصادی
متغیر نابرابری اقتصادی
بیکاری مقدار R پیرسون= 677/0
سطح معنی‌داری= 017/0
تعداد مشاهدات= 13
آزمون فرضیه ششم:بین اشتغال زنان در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
برای آزمون رابطه ی بین دو متغیر اشتغال زنان و نابرابری اقتصادی از ضریب همبستگیr پیرسون استفاده شده است که نشان می دهد بین اشتغال زنان و نابرابری اقتصادی همبستگی معنی داری در سطح 99درصد وجود دارد.زیرا سطح معنی داری آزمون کوچکتر از 1/0 است .نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور معکوس و منفی است. به عبارت دیگر هر گونه افزایش در اشتغال زنان منجر به کاهش نابرابری اقتصادی خواهد شد و همچنین در صورت کاهش اشتغال زنان، نابرابری اقتصادی افزایش خواهد یافت .همچنین شدت همبستگی بین دو متغیر در حد متوسط می باشد.
جدول (8-4)نتایج آزمون ضریب همبستگی اشتغال زنان و نابرابری اقتصادی
متغیر نابرابری اقتصادی
اشتغال زنان مقدار R پیرسون= 653/0
سطح معنی‌داری= 015/0
تعداد مشاهدات= 13
3-4-آزمون رگرسیون چند متغیره ی تحقیق
برای بررسی تأثیر متغیر های مستقل بر میزان نابرابری اقتصادی،از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.در آزمون رگرسیون چند متغیره، 6متغیر (کیفیت درآمدها(GNP)،درآمد ملی،درآمد سرانه،تولید ناخالص ملی،بیکاری و اشتغال زنان و نابرابری اقتصادی )وارد معادله شد و متغیری که بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته ی تحقیق داشت استخراج شده است.نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره در جدول شماره(9) ذکر شده است.