مقاله درمورد دانلود کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

1-4-یافته های تحقیق
1-1-4- یافته های توصیفی
جدول 1-4-جدول توصیف عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی کشورها
کشور بیکاری اشتغال زنان کیفیت درآمد درآمد ملی درآمد سرانه تولید ناخالص ملی ضریب جینی
ارمنستان(B) 5.877273 53.77 4.352881 7.20E+09 0.473783 3.626891 40.9
دانمارک(A) 5.809091 68.975 0.997465 8.60E+08 1.866817 1.194017 33.5
آلمان(A) 7.677273 37.705 2.995586 5.96E+10 4.380336 1.524649 34.5
یونان(B) 9.086364 39.075 -6.90724 5.67E+11 1.000227 1.224364 38.9
ایران(B) 3.477273 77.42 -5.48 2.14E+11 1.251541 3.231171 44.4
ژاپن(A) 3.731818 55.275 -0.7 1.90E+11 3.673825 0.918099 35.2
نامبیا(C) 6.259091 39.69 3.799151 9.51E+08 2.769814 1.842737 48.3
پرتغال(B) 6.059091 14.765 -1.60958 5.72E+09 2.192686 1.475786 36.4
سوئزیلند 2.009091 51.11 1.3 1.40E+11 2.4388 2.230354 57.8
سوئد(A) 6.631818 76.02 3.916532 1.53E+09 4.881392 1.676191 32.9
تانزانیا (C) 0.590909 41.935 6.322843 3.03E+11 8.053575 2.217737 49.9
تایلند(A) 1.518182 19.46 0.050673 6.59E+09 2.633289 3.602143 46
آمریکا(A) 5.568182 48.70762 1.7 8.96E+12 8.053575 1.360686 41.3
بر اساس جدول 1-4 متغیرهای تأثیر گذار بر توسعه ی اقتصادی کشورها در طی سال های 1990 تا 2011 آورده شده است و همچنین مقدار متغیر وابسته ی تحقیق(ضریب جینی)نیز در کشورهای مورد بررسی ذکر شده است.ابتدا به توصیف متغیرها در کشورهای درحال توسعه پرداخته می شود، در کشور ارمنستان میزان متغیر بیکاری 87/5، میزان متغیر اشتغال زنان 77/53 ، میزان متغیر کیفیت درآمد 4.35 ،میزان متغیر درآمد ملی 7.20E+09 ،میزان متغیر درآمد سرانه 0.473783 ،میزان متغیر تولید ناخالص ملی 3.626891 می باشد و میزان متغیر ضریب جینی در کشور ارمنستان 9/40 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط است.(ضریب جینی هر چه به عدد صفر نزدیک شود نشان دهنده ی نابرابری کم درآن کشور می باشد و هر چه از عدد صفر فاصله گیرد به معنای نابرابری بیشتر در آن کشور می باشد).دومین کشور مورد بررسی از کشورهای درحال توسعه کشور یونان می باشد. در کشور یونان میزان متغیر بیکاری 9.08 ، میزان متغیر اشتغال زنان 39.07، میزان متغیر کیفیت درآمد 6.90- ،میزان متغیر درآمد ملی 5.67E+11، میزان متغیر درآمد سرانه 1.000227 ،میزان متغیر تولید ناخالص ملی 1.22می باشد و میزان متغیر ضریب جینی در کشور یونان 38.9 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط درکشور یونان است که نسبت به کشور ارمنستان میزان نابرابری کمتری دارد. سومین کشور مورد بررسی از کشورهای درحال توسعه کشور ایران می باشد. در کشور ایران میزان متغیر بیکاری 3.47، میزان متغیر اشتغال زنان 77.42، میزان متغیر کیفیت درآمد 5.48- ،میزان متغیر درآمد ملی 2.14E+11، میزان متغیر درآمد سرانه 1.25 ،میزان متغیر تولید ناخالص ملی 3.23 می باشد و میزان متغیر ضریب جینی در کشور ارمنستان 44.4 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط درکشور ایران است که نسبت به کشور ارمنستان و یونان میزان نابرابری بیشتری دارد. چهارمین کشور مورد بررسی از کشورهای درحال توسعه کشور پرتغال می باشد. در کشور پرتغال میزان متغیر بیکاری 6.059، میزان متغیر اشتغال زنان 14.76، میزان متغیر کیفیت درآمد 1.60- ،میزان متغیر درآمد ملی 5.72E+09، میزان متغیر درآمد سرانه 2.19 ،میزان متغیر تولید ناخالص ملی 1.47 می باشد و میزان متغیر ضریب جینی در کشور پرتغال 36.4 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط درکشور پرتغال است که نسبت به کشور ارمنستان، یونان و ایران میزان نابرابری کمتری دارد.
در این قسمت به توصیف متغیرهای کشورهای توسعه یافته پرداخته می شود. اولین کشور مورد بررسی از کشورهای توسعه یافته کشور دانمارک می باشد. در کشور دانمارک میزان متغیر بیکاری 5.80، میزان متغیر اشتغال زنان 68.97، میزان متغیر کیفیت درآمد 0.99،میزان متغیر درآمد ملی 8.60E+08، میزان متغیر درآمد سرانه 1.86،میزان متغیر تولید ناخالص ملی 1.19می باشد و میزان متغیر ضریب جینی در کشور دانمارک 33.5 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط به پایین درکشور دانمارک است که نسبت به کشورهای درحال توسعه میزان نابرابری کمتری دارد. دومین کشور مورد بررسی از کشورهای توسعه یافته کشور آلمان می باشد. در کشور آلمان میزان متغیر بیکاری 7.67، میزان متغیر اشتغال زنان 37.70، میزان متغیر کیفیت درآمد 2.99،میزان متغیر درآمد ملی 5.96E+10، میزان متغیر درآمد سرانه 4.38،میزان متغیر تولید ناخالص ملی 1.52می باشد و میزان متغیر ضریب جینی در کشور آلمان 34.5 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط به پایین درکشور آلمان است که نسبت به کشور دانمارک میزان نابرابری بیشتری دارد.
سومین کشور مورد بررسی از کشورهای توسعه یافته کشور ژاپن می باشد. در کشور ژاپن میزان متغیر بیکاری 3.73، میزان متغیر اشتغال زنان 55.27، میزان متغیر کیفیت درآمد 0.7- ،میزان متغیر درآمد ملی 1.90E+11، میزان متغیر درآمد سرانه 3.67،میزان متغیر تولید ناخالص ملی 0.91 می باشد و میزان متغیر ضریب جینی در کشور ژاپن 35.2 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط درکشور ژاپن است که نسبت به کشور دانمارک و آلمان میزان نابرابری بیشتری دارد.
چهارمین کشور مورد بررسی از کشورهای توسعه یافته کشور سوئد می باشد. در کشور سوئد میزان متغیر بیکاری 6.63، میزان متغیر اشتغال زنان 76.02، میزان متغیر کیفیت درآمد 3.91 ،میزان متغیر درآمد ملی 1.53E+09، میزان متغیر درآمد سرانه 4.88،میزان متغیر تولید ناخالص ملی 1.67 می باشد و میزان متغیر ضریب جینی در کشور سوئد 32.9 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط درکشور سوئد است که نسبت به کشورهای دانمارک، آلمان و ژاپن میزان نابرابری کمتری دارد.
پنجمین کشور مورد بررسی از کشورهای توسعه یافته کشور تایلند می باشد. در کشور تایلند میزان متغیر بیکاری 1.51، میزان متغیر اشتغال زنان 19.46، میزان متغیر کیفیت درآمد 0.050 ،میزان متغیر درآمد ملی 6.59E+09، میزان متغیر درآمد سرانه 2.63،میزان متغیر تولید ناخالص ملی 3.60 می باشد و میزان متغیر ضریب جینی در کشور تایلند 46 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط درکشور تایلند است که نسبت به کشورهای دانمارک، آلمان، ژاپن و سوئد میزان نابرابری بیشتری دارد.
ششمین کشور مورد بررسی از کشورهای توسعه یافته کشور آمریکا می باشد. در کشور آمریکا میزان متغیر بیکاری 5.56، میزان متغیر اشتغال زنان 48.70، میزان متغیر کیفیت درآمد 1.7 ،میزان متغیر درآمد ملی 8.96E+12، میزان متغیر درآمد سرانه 8.05، میزان متغیر تولید ناخالص ملی 1.36 می باشد و میزان متغیر ضریب جینی در کشور تایلند 41.3 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط درکشور آمریکا است که نسبت به کشورهای دانمارک، آلمان، ژاپن و سوئد میزان نابرابری بیشتری دارد و نسبت به کشور تایلند میزان نابرابری کمتری دارد.
در این قسمت به توصیف متغیرهای کشورهای توسعه نیافته پرداخته می شود. اولین کشور مورد بررسی از کشورهای توسعه نیافته کشور نامبیا می باشد. در کشور نامبیا میزان متغیر بیکاری 6.25، میزان متغیر اشتغال زنان 39.69، میزان متغیر کیفیت درآمد 3.79،میزان متغیر درآمد ملی 9.51E+08، میزان متغیر درآمد سرانه 2.76،میزان متغیر تولید ناخالص ملی 1.84می باشد و میزان متغیر ضریب جینی در کشور نامبیا 48.3 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط به بالا درکشور نامبیا است که نسبت به کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته میزان نابرابری بیشتری دارد.
دومین کشور مورد بررسی از کشورهای توسعه نیافته کشور سوئزیلند می باشد. در کشور نامبیا میزان متغیر بیکاری 2، میزان متغیر اشتغال زنان 51.11، میزان متغیر کیفیت درآمد 1.3،میزان متغیر درآمد ملی 1.40E+11، میزان متغیر درآمد سرانه 2.43،میزان متغیر تولید ناخالص ملی 2.23می باشد و میزان متغیر ضریب جینی در کشور سوئیزلند 57.8 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط به بالا درکشور سوئزیلند است که نسبت به نامبیا میزان نابرابری بیشتری دارد.
سومین کشور مورد بررسی از کشورهای توسعه نیافته کشور تانزانیا می باشد. در کشور تانزانیا میزان متغیر بیکاری 0.59، میزان متغیر اشتغال زنان 41.93، میزان متغیر کیفیت درآمد 6.32،میزان متغیر درآمد ملی 3.03E+11، میزان متغیر درآمد سرانه 8.05 ،میزان متغیر تولید ناخالص ملی 2.21 می باشد و میزان متغیر ضریب جینی در کشور تانزانیا 49.9 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط به بالا درکشور تانزانیا است که نسبت به نامبیا میزان نابرابری بیشتری دارد و نسبت به کشور سوئیزلند میزان نابرابری کمتری دارد.