مقاله درمورد دانلود کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

ضریب جینی کشورهای توسعه یافته 6 2333/37
کشورهای در حال توسعه 4 1500/40
کشورهای توسعه نیافته 3 000/52
کل 13 5385/41
در جدول شماره 2-4-کشورهای توسعه یافته ،در حال توسعه و توسعه نیافته آورده شده است و همچنین میانگین عوامل مؤثر بر توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها ذکر گردیده است.ضریب جینی نشان دهنده ی میزان نابرابری در کشورها می باشد که هرچه مقدار ضریب جینی به صفر نزدیک باشد نشان دهنده ی میزان نابرابری کم است و هر چه این عدد بیشتر از صفر باشد نشان دهنده ی نابرابری بیشتر در کشورها می باشد. میانگین ضریب جینی به دست آمده از کشورهای توسعه یافته 23/37 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط در این کشورها می باشد.میانگین ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه 15/40 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری متوسط به بالا در این کشورها می باشد.همچنین ضریب جینی به دست‌ آمده در کشورهای توسعه نیافته 52 می باشد که نشان دهنده ی میزان نابرابری بالا در این کشورها می باشد.
2-4-نتایج فرضیه های پژوهش
در این قسمت از پژوهش به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته می شود:
آزمون فرضیه اول:بین کیفیت درآمدها (GNP) در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
برای آزمون رابطه ی بین دو متغیر کیفیت درآمدها و نابرابری اقتصادی از ضریب همبستگیr پیرسون استفاده شده است که نشان می دهد بین کیفیت درآمدها و نابرابری اقتصادی همبستگی معنی داری در سطح 99درصد وجود دارد.زیرا سطح معنی داری آزمون کوچکتر از 1/0 است .نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور معکوس و منفی است. به عبارت دیگر هر گونه کاهش درآمدها، نابرابری اقتصادی را افزایش خواهد داد . همچنین شدت همبستگی بین دو متغیر در حد ضعیف بوده است.
جدول (3-4)نتایج آزمون ضریب همبستگی کیفیت درآمدها و نابرابری اقتصادی
متغیر نابرابری اقتصادی
کیفیت درآمدها مقدار R پیرسون= 644/0 –
سطح معنی‌داری= 018/0
تعداد مشاهدات= 13
آزمون فرضیه دوم:بین میزان درآمد ملی در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
برای آزمون رابطه ی بین دو متغیر درآمد ملی و نابرابری اقتصادی از ضریب همبستگیr پیرسون استفاده شده است که نشان می دهد بین درآمد ملی و نابرابری اقتصادی همبستگی معنی داری وجود ندارد.زیرا سطح معنی داری آزمون بالاتر از 1/0 است.
جدول (4-4)نتایج آزمون ضریب همبستگی درآمد ملی و نابرابری اقتصادی
متغیر نابرابری اقتصادی
درآمد ملی مقدار R پیرسون= 247/0
سطح معنی‌داری= 415/0
تعداد مشاهدات= 13
آزمون فرضیه سوم:بین میزان درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
برای آزمون رابطه ی بین دو متغیر درآمد سرانه و نابرابری اقتصادی از ضریب همبستگیr پیرسون استفاده شده است که نشان می دهد بین درآمد سرانه و نابرابری اقتصادی همبستگی معنی داری وجود ندارد.زیرا سطح معنی داری آزمون بالاتر از 1/0 است.
جدول (5-4)نتایج آزمون ضریب همبستگی درآمد سرانه و نابرابری اقتصادی
متغیر نابرابری اقتصادی
درآمد سرانه مقدار R پیرسون= 013/0