مقاله رایگان درباره قانون هدفمندی یارانه ها و هدفمندی یارانه ها

دانلود پایان نامه

میانگین دما


1
0.15

متوسط بارندگی
1
0.63

دوره
1
4.85
0.0350
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
برای تحلیل بخش نخست اطلاعات که شامل ویژگیهای دمایی و بارش و میزان مصرف شهر اردبیل می باشد از آمار توصیفی استفاده شده و برای بررسی تفاوت بین مصارف مختلف در قبل و بعد از اجرای هدفمندی یارانه با اعمال متغیرهای دمای هوا و بارش به تحلیل دادههای گردآوری پرداخته شده و دراین فصل به بیان نتایج این بررسی ها و فرضیه های تحقیق خواهیم پرداخت.
5-2- نتایج آمار توصیفی
آمار توصیف مصارف صنعتی در 18 دوره قبل از اعمال یارانه ها و 18 دوره بعد از اعمال یارانه ها نشان می‌دهد میانگین این آمار از 3112 (متر مکعب) به 2435 (متر مکعب) کاهش یافته است. در واقع متوسط مصارف صنعتی دوره ماه های قبل از اجرای هدف مندی یارانه و بعد از هدفمندی یارانه در طی 36 دوره نشان دارد که دوره های قبل از اجرای هدف مندی یارانه متوسط مصرف صنعتی بیشتر از دوره های بعد از اجرای هدف مندی یارانه بوده است.
آمار توصیف مصارف خانگی در 18 دوره قبل از اعمال یارانه ها و 18 دوره بعد از اعمال یارانه ها نشان می‌دهد میانگین این آمار با تغییر از 3739634 (متر مکعب) به 3688231 (متر مکعب) کاهش بسیار اندکی داشته است. در واقع متوسط مصارف خانگی ماهانه ماه های قبل از اجرای هدف مندی یارانه و بعد از هدفمندی یارانه در طی 36 ماه نشان می دهد که ماههای قبل از اجرای هدف مندی یارانه، متوسط مصرف خانگی بسیار اندکی بیشتر از ماههای بعد از اجرای هدف مندی یارانه بوده است.
آمار توصیف مصارف عمومی در 18 دوره قبل از اعمال یارانه ها و 18 دوره بعد از اعمال یارانه ها نشان می‌دهد میانگین این آمار با تغییر از 10210.8 (متر مکعب) به 6588.2 (متر مکعب) کاهش داشته است. به عبارت دیگر متوسط مصارف عمومی دوره ای ماه های قبل از اجرای هدف مندی یارانه و بعد از هدفمندی یارانه در طی 36 دوره نشان دارد که ماههای قبل از اجرای هدف مندی یارانه متوسط مصرف عمومی(متر مکعب) بیشتر از دوره های بعد از اجرای هدف مندی یارانه بوده است.
آمار توصیف بارندگی در ماه‌های قبل از اجرا و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشان میدهد تغییر میانگین این آمار از 42.5 به 44.2 تغییر چندانی نداشته است.
آمار توصیف دما در ماه‌های قبل از اجرا و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشان میدهد تغییر این میانگین از 21.5 به 20.75 بوده در واقع میانگین دمای دوره ای ماه های قبل از اجرای هدف مندی یارانه و بعد از هدفمندی یارانه در طی 36 دوره تغییر چندانی نداشته است.
5-3- آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه اول: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها(با کنترل اثر دما) برالگوی مصرف ومیزان مصرف آب خانوارهای شهر اردبیل تاثیر دارد.