مقاله رایگان درمورد سبک‏های پردازش هویت و سبک های پردازش هویت

دانلود پایان نامه

بنابر نتایج پژوهش‏ها مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین، رضایت ارتباطی پایین، با ترس از صمیمیت در ارتباط می‏باشد. هم‏چنین اجتناب از روابط صمیمانه می‏تواند اثرات بدی بر سلامت هیجانی داشته باشد که منجر به تنهایی و انزوای هیجانی و پاسخ نا‏کارآمد به استرس می‏شود (دویی و ثلن، 1993). بنابراین افرادی که از صمیمیت می‏ترسند در خطر مشکلات هیجانی به سر می‏برند. علاوه بر این نیاز به صمیمیت در جوانی موجب می‏شود که اکثریت افراد برای به دست آوردن صمیمیت ازدواج کنند و به دنبال یافتن شریک زندگی خود باشند، که ناتوانی در برقراری ارتباط صمیمانه و ترس از آن مشکلات زیادی را در بر خواهد داشت. همه این موارد، اهمیت و ضرورت بررسی عوامل موثر بر ترس از صمیمیت را برجسته می‏سازد.


بدون شک خانواده به عنوان اثربخش‏ترین نهاد اجتماعی دارای بیشترین سهم در تعیین رفتارهای افراد بوده و در نتیجه برای بررسی چگونگی ارتباط صمیمانه باید شکل ارتباطات والد- فرزندی را در شخص در نظر گرفت. به عنوان مثال پژوهش‏هایی یافت شده است که نشان می‏دهند، کیفیت ارتباطات صمیمانه در بزرگسالی از تجارب گذشته فرد با والدین خود تاثیر می‏پذیرد (بولز، 1999؛ کولینز و رید، 1990؛ گیتلمن، کلین، اسمایدر و ایسکس، 1998). از سویی دیگر، اریکسون نیز تاکید دارد که جوانان برای برقراری ارتباطات صمیمانه موفقیت آمیز باید تعارض مرحله نوجوانی را به گونه‏ای موفق رفع کرده و به کسب هویت دست یابند (بیابانگرد، 1384).
به طور کلی پژوهش های گوناگون اهمیت و نقش دلبستگی و هم چنین سبک های هویت را در شکل‏گیری ارتباطات صمیمانه، نشان داده‏اند اما با این وجود تحقیق در این زمینه‏ی خاص در ایران صورت نگرفته است. نتایج این پژوهش به شناخت بهتر عوامل موثر بر ترس از صمیمیت کمک خواهد کرد. هم‏چنین، والدین را آگاه خواهد ساخت که چگونه برخوردهای آنها با فرزندانشان در دوران کودکی و نوجوانی، زندگی آینده فرزندان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. و نتیجه این آگاه سازی افرادی با سلامت روان بیشتر تربیت خواهند شد و جامعه سالم‏تر و زندگی زناشویی با‏دوام‏تر خواهد بود. بر این اساس، پژوهش حاضر از دو جنبه‏ی نظری و کاربردی اهمیت ویژه ای خواهد داشت.
4-1- اهداف پژوهش:
بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت
پیش بینی ترس از صمیمیت توسط سبک های دلبستگی
پیش بینی ترس از صمیمیت توسط سبک های پردازش هویت
بررسی الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت به تفکیک در دختران و پسران
5-1-پرسش های پژوهش:
آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟
6-1- تعریف مفهومی متغیر ها:
ترس از صمیمیت: ناتوانی فرد برای تبادل افکار و احساسات مهم شخصی، در نتیجه اضطراب، با فرد دیگری که ارزش زیادی برای او دارد، گفته می‏شود که دربردارنده سه ویژگی معرف است: 1- محتوا (انتقال اطلاعات شخصی) 2- ظرفیت هیجانی (احساسات قوی درباره اطلاعات شخصی تبادل شده) 3- آسیب پذیری (دسکاتنر و ثلن، 1991).
سبک دلبستگی: دلبستگی فرآیندی است که بین مادر (یا مراقب اولیه) و کودک در ماه‏های اولیه تولد با ایجاد یک ارتباط عاطفی و هیجانی متقابل به وجود می‏آید. این دلبستگی اولیه، اساس روابط بعدی کودک با دیگران را شکل می‏دهد (مین، کاپلان و کسیدی، 1985). انواع سبک‏های دلبستگی، دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن اجتنابی و دلبستگی ناایمن دوسوگرا می‏باشند. کودکان دلبسته ایمن، اطمینان دارند که مراقب آن‏ها در دسترس و پاسخگوی نیاز آنان خواهد بود. کودکان دلبسته ناایمن اجتنابی، تمایل به نادیده گرفتن مراقب اولیه خود دارند و کودکان دلبسته ناایمن دوسوگرا دارای رفتاری دوگانه و نامشخص نسبت به مراقب اولیه خود می‏باشند (برک، 1381)
سبک های پردازش هویت: شیوه‏هایی که افراد برای پاسخ دادن به مسائل مربوط به هویت خود مورد استفاده قرار می‏دهند .به عبارت دیگر ترجیح نسبی افراد برای به کارگیری راهبردهای خاص جهت حل مسائل هویتی و پردازش اطلاعات مربوط به خود است که این سبک‏ها شامل، سبک پردازش اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم-اجتنابی می‏باشند (برزونسکی، 1994). افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی جستجوگر و فعال و اطلاعات محورند. افراد دارای سبک هویت هنجاری، به طور خودکار ارزش‏ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه قبول کرده و درونی می‏سازند و افراد دارای سبک هویت سردرگم- اجتنابی اهمال کار بوده و تمایلی برای مواجه شدن با تعارضات ندارند (برک، 1381).
فصل دوم
مبانی نظری و تحقیقات پیشین
مبانی نظری
2-1-1- صمیمیت
2-1-1-1- نظریه های مختلف در مورد صمیمیت
نظریه‏های روانشناسی صمیمیت در پی آن است تا چگونگی برقراری روابط صمیمانه را تبیین کند (خمسه و حسینیان، 1387) که در ادامه این نظریه‏ها مطرح می‏شوند.
2-1-1-1-1- نظریه‏های تقویت