مقاله رایگان درمورد نظریه های جامعه شناسی و دانش آموزان دبیرستانی

دانلود پایان نامه

از جمله محدودیت های این پژوهش این است که پرس و جو درباره ارتباطات صمیمی و نزدیک در افراد به خصوص در جامعه ما همواره با نوعی ترس از گفتن واقعیت و فاش شدن اطلاعات شخصی‏ همراه می‏باشد که این عامل می‏تواند موجب سوگیری در پاسخ شرکت‏کنندگان شود.
انتخاب جامعه دانشجویی، تعمیم نتایج این پژوهش را به گروه‏های دیگر با محدودیت مواجه می‏سازد
در این پژوهش برای جمع آوری داده‏ها از پرسشنامه استفاده شده است. از این رو با توجه به این که پرسشنامه‏ها جنبه خودسنجی داشته‏اند ممکن است در پاسخ‏ها سوگیری وجود داشته باشد.
منابع فارسی
– آذرپیکان، جابر. (1390). بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و سبک پردازش هویت در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی.
– اتکینسون، ریتا ال،. اتکینسون، ریچارد سی،. اسمیت، ادوارد ای.، بم، داریل ج. و هوکسما، سوزان نولن. (1378). زمینه روانشناسی، ترجمه براهنی، محمد نقی.، بیرشک، بهروز.، بیک، مهرداد.، زمانی، رضا.، شهرآرای، مهرناز.، کریمی، یوسف.، گاهان، نیسان. و محی الدین، مهدی. (جلد اول). تهران: انتشارات رشد.
– اکبرزاده، نسرین. (1376). گذر از نوجوانی به پیری، تهران: مولف.
– امانی، رزیتا.، اعتمادی، عذرا.، فاتحی زاده، مریم.، و بهرامی، فاطمه. (1389). رابطه میان سبک‏های دلبستگی و سازگاری اجتماعی. مجله روانشناسی بالینی و شخصیت، 2، 6، 15- 26.
– امجدی، جبار. (1386). بررسی بین سبک‏های دلبستگی و هوش عاطفی در میان دانشجویان استعداد درخشان و عادی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی.
– برک، لوراای. (1381). روانشناسی رشد 2، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، نشر ارسباران.
– بشارت، محمد‏علی.، گلی‏نژاد، محمد.، و احمدی، علی اصغر. (1382). بررسی رابطه سبک‏های دلبستگی و مشکلات بین شخصی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 32، 74- 81.
– بشارت، محمد علی.‏، فیروزی، منیژه. (1385). سبک‏های دلبستگی و ترس از صمیمیت، مجله علوم روانشناختی، 17، 5- 15.
– بشارت، محمد علی. (1391). رابطه ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی در نمونه ای از زوجین ایرانی: نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی، فصلنامه مشاوره کاربردی، 2، (1)‏، 1- 18.
– بیابانگرد، اسماعیل. (1384). روانشناسی نوجوان. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 9.
– پاکدامن، شهلا. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی. مجله علوم روان شناختی، 47، (9)، 3-25.
– تنهایی، حسین. (1374). درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، گناباد: نشر مرتدین.
تنهای‏‏شوانلو، فرهاد. کرامتی، راضیه.، و سعادتی شامیر، ابوطالب. (1391). خوشبینی و عزت نفس در نوجوانان دختر: نقش سبکهای هویت. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 6، 2، 73- 90.
– ثمری، علی‏اکبر.، فاز، احمد‏علی. و عسکری، عباس‏علی. (1385). بررسی منابع حمایتی و شیوه‏های مقابله با عوامل استرس‏زا در دانشجویان. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 8، (31)، 97- 107
– جواهری کامل، عابدین. (1385). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با مهارت های اجتماعی در دانش آموزان راهنمایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی عمومی، دانشگاه تربیت معلم.
– جوکار، بهرام. ، حسین‏‏چاری، مسعود. (1380). بررسی رابطه میزان پایبندی به اعمال عبادی و سبک هویت، اولین همایش بین‏المللی نقش دین در بهداشت روان، تهران.
– حاجیانی، ابراهیم. (1379). تحلیل جامعه شناختی هویت ملی ایران و طرح چند فرضیه. فصلنامه مطالعات علمی، 2، (5)‏، 191-212.
– حجازی، الهه.‏، فرتاش، سهیلا. (1385). بررسی رابطه سبک های هویت و تعهد هویت با کیفیت دوستی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 36، (1 و2)‏، 167-184.
– حیدری، علیرضا. اقبال، فرشته. (1389). رابطه دشواری در تنظیم هیجانی، سبک‏ های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولاد شهر اهواز. یافته‏های نو در روانشناسی. 5، (15)، 115- 134.
– خمسه، اکرم. حسینیان، سیمین. (1387). بررسی تفاوت های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متاهل، مطالعات زنان، 6، (1)‏، 35-52.