منابع تحقیق درمورد آموزش مهارت های اجتماعی و راهبردهای فرا شناختی

دانلود پایان نامه

5-3 محدیت های پژوهش:
این پژوهش محدود به دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی بود.


در این پژوهش از ابزارهای خود گزارشی استفاده شد و لذا ممکن است نتایج آن از نظر میزان صحت مورد انتقاد قرار گیرد.
پژوهش حاضر در سطح سه گروه دانش آموزان دارای نیازهای ویژه(کم بینا، کم شنوا و جسمی – حرکتی) اجرا گردید و لازم است گروه های دیگر نیز در تحقیقات بعدی لحاظ گردند.
5-4 پیشنهادهای پژوهشی:
پیشنهاد می گردد که تحقیقات گسترده ای در زمینه آموزش تلفیق و با دانش آموزان تمام پایه ها و تمام مقاطع صورت گیرد.
در زمینه آموزش تلفیقی تمامی گروه های دارای نیازهای ویژه لحاظ گردند و مشکلات آنها بررسی شود.
متغیرهای متعدد دخیل در آموزش تلفیقی به خصوص متغیرهای مربوط به اولیا، معلمان و همسالان و نظام آموزشی بر حسب شدت تأثیراتشان باید مورد مطالعه قرار گیرند.

آبستر،عزیزه (1388). بررسی رابطه سبک های تربیتی و ویژگی های شخصیتی والدین با اختلالات روانی کودکان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
آزاد،حسین (1374).روان شناسی مرضی کودک، چاپ چهارم.تهران:پاژنگ.
آهنگری،پریسا (1381). آموزش تلفیقی از دیدگاه والدین و اولیای مدرسه. مجله تعلیم و تربیت استثنایی ،شماره 15.
ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد (1385). آزمونهای روان شناختی. اردبیل: باغ رضوان.
ادیب سرشکی،نرگس و صالح پور،یگانه (1384).«پذیرش همسالان از دانش آموزان دارای اختلالات حرکتی در مدارس تلفیقی و غیر تلفیقی شهر تهران». مجله توان بخشی، دوره ششم، شماره دوم، ص35-29.
ادیب سرشکی، نرگس و پورمحمدرضای تجریشی، معصومه و میرزمانی بافقی، سید محمود (1386). تأثیر برنامه آماده‌سازی بر میزان پذیرش دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان واجد اختلال حسی- حرکتی در مدارس عادی. فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی. شماره 3 پاییز 1386.
ادیب سرشکی، نرگس و پورمحمدرضای تجریشی، معصومه و میرزمانی بافقی، سید محمود (1386). تأثیر برنامه آماده‌سازی بر میزان پذیرش دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان واجد اختلال حسی- حرکتی در مدارس عادی. فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی. شماره 3 پاییز 1386.
اسلاوین،رابرت.ای (2006).روان شناسی تربیتی: نظریه و کاربست، ترجمه یحیی سید محمدی،1387.تهران:روان.
اقبالی ،علی (1386). تأثیر آموزش خودکار آمدی کلامی بر بهبود علائم مرضی و سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا اختلال سلوک.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز،منشر شده در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
به پژوه،احمد (1371). نهضت عادی سازی. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، شماره1،مهر و آبان.
بیرامی،منصور و مرادی، علیرضا (1385). تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانش اموزان(مدل فلنر). فصل نامه روان شناسی دانشگاه تبریز. سال اول،شماره 4.
بیابانگرد، اسماعیل (1384). روان‌شناسی تربیتی: روان‌شناسی آموزش و یادگیری. تهران: نشر ویرایش.
پینتریچ،پال.آر و شانک،دیل.اچ (1385). انگیزش در تعلیم و تربیت: نظریه،تحقیقات و راهبردها، ترجمه مهرناز شهرآرای.تهران:علم.
تات،محمدرضا و هوسپیان،آلیس (1379). آموزش و پرورش تلفیقی دانش آموزان دیرآموز.تهران:انتشارات پژوهشکده کودکان استثنایی.
جعفر بیگی کندری، ربابه (1387). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فرا شناختی بر حل مسأله درس زیست شناسی و خودکار امدی و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر سال سوم شهرستان شبستر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.