منابع تحقیق درمورد اختلالات رفتاری و کفایت اجتماعی

دانلود پایان نامه

522/17 خود کار آمدی- کل


خود کار آمدی-استعداد
خود کار آمدی- کوشش
خود کار آمدی- بافت
کفایت اجتماعی
اختلال رفتاری عادی
با توجه به مندرجات جدول شماره(1) می توان عنوان نمود که میزان اختلال رفتاری در دانش آموزان مدارس استثنایی نسبت به مدارس عادی و تلفیقی کمتر است. همچنین میزان کفایت اجتماعی در دانش آموزان مدارس استثنایی بیش از مدارس عادی و تلفیقی می باشد. از سویی پراکندگی نمرات نشان می دهد که نمرات اختلال رفتاری در دانش آموزان مدارس استثنایی نسبت به مدارس عادی و تلفیقی به یکدیگر نزدیک تر است. پراکندگی نمرات کفایت اجتماعی بیانگر آن است که نمرات کفایت اجتماعی دانش آموزان گروه استثنایی نسبت به دو گروه دیگر یعنی دانش آموزان مدارس عادی و تلفیقی به یکدیگر نزدیک تر بوده و از پراکندگی و انحراف کمتر برخوردار است. از نظر میزان خود کار آمدی کل با توجه به داده های جدول شماره(1) میانگین نمرات دانش آموزان مدارس استثنایی نسبت به دانش آموزان مدارس تلفیقی و عادی بالاتر بوده و در نتیجه دانش آموزان مدارس استثنایی از خود کار آمدی تحصیلی کلی بالاتری برخوردارند. اما در مؤلفه های خود کار آمدی داده های جدول وضع متفاوتی را نشان می دهد. در حالی که داده ها نمایانگر خود کار آمدی- استعداد بالاتر دانش آموزان مدارس استثنایی نسبت به مدارس تلفیقی و عادی است. اما در خود کار آمدی کوشش و بافت، علیرغم بالا بودن نمرات دانش آموزان مدارس استثنایی نسبت به مدارس تلفیقی و عادی تفاوت چندانی مشاهده نمی شود و این تفاوت بسیار ناچیز می باشد. از نظر پراکندگی نمرات در خود کار آمدی کل و استعداد، نمرات این دو متغیر در دانش آموزان مدارس استثنایی نسبت به مدارس عادی و تلفیقی به یکدیگر نزدیکتر است. در حالی که پراکندگی نمرات در خود کار آمدی کوشش و بافت در دانش آموزان مدارس استثنایی در مقایسه با دانش آموزان مدارس عادی و تلفیقی تفاوتی وجود ندارد و یا این تفاوت بسیار اندک است.
4-3 بخش استنباطی
در این بخش ابتدا فرضیه ها و سئوالات پژوهشی بیان گردیده و سپس با استفاده از روش های آماری مناسب داده های به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفته اند.
فرضیه شماره(1): دانش آموزان دارای نیازهای ویژه برخوردار از آموزش تلفیقی نسبت به دانش آموزان برخوردار از آموزش استثنایی و عادی از نظر اختلالات رفتاری تفاوت دارند.
جهت تحلیل داده های مربوط به این فرضیه از روش تحلیل واریانس یک راهه(ANOVA) استفاده شد. داده های مربوط به این تحلیل در جداول شماره(2) و(3) درج شده است.
جدول شماره(2): تحلیل واریانس اختلالات رفتاری در گروه های سه گانه آموزشی
شاخص
منابع تغییر SS df MS F P
بین گروهی
2/1343
2
6/671
36/9 001/0
درون گروهی
18/11543 161 69/71
کل 39/12886 163
با توجه به داده های مندرج در جدول شماره(2) چنین استنباط می گردد که گروه های سه گانه آموزشی(تلفیقی، استثنایی و عادی) از نظر اختلالات رفتاری تفاوت معنی دار با یکدیگر دارند. چرا که F محاسبه شده(36/9) در سطح 001/0 P< معنی دار می باشد. از این رو فرضیه ی شماره (1) مورد تأیید قرار می گیرد.
در راستای تعیین منابع، تفاوت گروه های سه گانه آموزشی(تلفیقی، استثنایی و عادی) از نظر اختلالات رفتاری از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. داده های مربوط به این آزمون در جدول شماره(3) درج شده است.
جدول شماره(3): مقایسه زوجی گروه های سه گانه از نظر اختلالات رفتاری