منابع و ماخذ تحقیق حقوق بشر-خرید و دانلود فایل

دانلود پایان نامه

به آنها تذکر میدهد.

در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آنها تشکر میکند.
آداب سخن گفتن را رعایت میکند.
خدمت کردن به میهن و مردم خود را دوست دارد.
اهداف زیستی
از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده میکند.
در نشستن و راه رفتن و استفاده از قوای بدنی به درستی عمل میکند.
بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت میکند.
در حفظ محیط زیست کوشا باشد.
با تمرینها و بازیهای مناسب، قابلیتهای جسمی خویش را افزایش میدهد.
نکات ایمنی را میداند و رعایت میکند.
اهمیت مصونیت در برابر امراض را درک میکند.
در حفظ و سلامتی خود و دیگران تلاش میکند.
اهداف سیاسی
نظام جمهوری اسلامی ایران را میشناسد. به پرچم کشور احترام میگذارد و سرود ملی را از حفظ میخواند.
با زندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آشنا است و از او به بزرگی یاد میکند.
اهمیت استقلال و آزادی را در پیشرفت جامعه درک میکند.

به حکومت دینی و ولایت فقیه علاقهمند است.
مسلمانان را دوست دارد و نسبت به امور آنان بیتفاوت نیست.
اقوام مختلف ایرانی را میشناسد و با آنان احساس همبستگی میکند.
افراد عدالتخواه و حقطلب را دوست میدارد.
سران کفار و مشرکین صدر اسلام را میشناسد و با اعمال آنها نسبت به پیامبران و مسلمین آشنا است.
سران کفار و مشرکین معاند با اسلام را در زمان حاضر میشناسد.
با مفهوم وحدت و امنیت ملی آشنا است.
اهداف اقتصادی
کار کردن را دوست دارد و به افرادی که کارهای مفید دارند احترام میگذارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وسایل خود را تمیز و سالم نگه میدارد.
تنپروری، بیکاری و راحتطلبی را از عوامل شکست فرد و جامعه میداند.
در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی میکوشد و در استفاده از آنها درست عمل میکند.
مالکیت خود و دیگران را تمیز میدهد و به مالکیت دیگران احترام میگذارد.
مشاغل و حرف موجود در محیط زندگی خود را میشناسد.
به استفاده از تولیدات داخلی علاقهمند است.
تحقیقات پیشین
تحقیقات داخلی
عباسی و هاشمی (1391) در پژوهش خود به بررسی وضعیت آموزش صلح در مدارس شهرستان لامرد پرداختند که نتایج پژوهش ایشان نشان داد، برنامههای آموزش صلح از دیدگاه معلمان وضعیت مطلوبی ندارد و در این زمینه ضعف برنامهی درسی از حیث محتوا از دیدگاه معلمان به عنوان مهمترین عامل معرفی شده است.
فلاح نودهی (1388) ، در پژوهش خود با عنوان ” بررسی مؤلفه های آموزش صلح یونسکو در اسناد و مدارک جمهوری اسلامی ایران: سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، اهداف کلی آموزش و پرورش ایران، اهداف دوره متوسطه” نتیجه گرفتند در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، مؤلفه های حقوق بشر و دموکراسی، تعاون و همبستگی، حفظ فرهنگ ها دارای بیشترین فراوانی میباشد و به مؤلفهی انترناسیونالیسم توجهی نکرده است. در اهداف آموزش و پرورش ایران مؤلفهی خود و دیگران دارای بیشترین فراوانی و مؤلفه های حقوق بشر و دموکراسی، تعاون و همبستگی، انترناسیونالیسم ، حفاظت از محیط زیست و معنویت کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند. در اهداف دوره متوسطه بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفهی خود و دیگران و کمترین فراوانی مربوط به مؤلفه های انترناسیونالیسم و حفاظت از محیط زیست میباشد.
فتحی واجارگاه و اسلامی (1387) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی میزان توجه به آموزش صلح در برنامهی درسی دورهی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان تعلیم و تربیت، متخصصان برنامه ریزی درسی و معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران” نتیجه گرفتند:
کارشناسان برنامه ریزی درسی میزان توجه به مؤلفه های آموزش صلح را در طراحی برنامه درسی بسیار و نسبتا کم ارزیابی نموده اند.
معلمان آموزش صلح در حیطه ارزشیابی و اجرا را نسبتا ضعیف ارزیابی کرده اند.
بین دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت و کارشناسان تفاوت معناداری وجود ندارد.
در تحقیق دیگری که توسط قادری، محسنپور، نقیب زاده (1387) با موضوع تبیین برنامه درسی صلح محور در فلسفه کانت انجام شده است به تحلیل محتوای تئوری کانت پرداخته شده است و راهکارهایی برای محتوای کتب درسی پیشنهاد شده است که در ذیل به آنها اشاره میکنیم:
کانت از این منظر که هم بر رویکردهای شناختی و اخلاقی صلح و هم بر رویکردهای کلام ملی و بینالمللی تأکید میورزد و همزمان نگاهی واقعگرایانه و نه مایوسانه، آرمانگرا و نه رمانتیک، به مقوله صلح دارد، منحصر به فرد است. اینکه فیلسوف بزرگی مانند کانت چگونه به موضوع صلح اندیشیده و طرح فلسفی او برای برپایی صلح پایدار چه بوده، موضوع مناسبی برای تحلیل و تدوین برنامه درسی صلح است. زیرا او مقاله مفصلی با عنوان “صلح پایدار : یک طرح فلسفی” دارد. کانت نیل به صلح را از چهار عامل متاثر دانسته است: عامل نخست، انسان خردمندی است که بیتناقض به پدیده های جهان و به اعمال خود فکر میکند و همزمان از نگاه دیگران نیز میاندیشد. عامل دوم، انسان اخلاقی است که دارای اراده است، آزاد است و در پرتو آزادی، آگاهانه اعمال خویش را برحسب تکلیف و نه برحسب نتایج انتخاب میکند.
در سطح ملی، کانت به یک نظام جمهوری عقیده دارد که تابع اراده اکثریت آرای مردم است. در سطح بینالمللی نیز اندیشه تشکیل فدراسیون دولتهای آزاد با حداقل نهادینگی را پیشنهاد میکند. به باور او تشکیل این فدراسیون خود وسیله تحقق اندیشه و غایت والاتری با عنوان ایده جهان وطن و شهروند جهانی است. کانت عقیده دارد که غایتی طبیعی، انسان را به سوی جهان وطنی سوق میدهد؛ ولی زمانی این غایت به نتیجه خواهد رسید که زندگی انسانی، سراسر اخلاقی شود و خود در همه شئون سیاسی و اجتماعی به کار گرفته شود.
با توجه به آرای کانت، یک دیدگاه تلفیقی برنامه درسی صلح با خصیصههای خودآیینی، تجربه محوری، مردم سالاری، فرایندمحوری، عملگرایانه، بازسازیگرایانه و انتقادی معرفی شده است:
مهارتهای صلح
مطالعات کلان صلح
مطالعات تلفیقی صلح.
امروزه صاحبنظران حوزه های متفاوت، ایرادهایی بر فلسفه صلح کانت وارد میآورند و اخلاق کانتی، به دلیل صوری بودن، مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا او به نفس عمل توجه دارد و نتایج عمل را نادیده میگیرد. طرفداران کثرتگرایی فرهنگی نیز از لایتغیر بودن اصول اخلاقی کانت انتقاد میکنند. زیرا این اصول به نوعی یگانگی اخلاقی اشاره میکند که با تنوع اخلاقی اشاره میکند که با تنوع اخلاقی در میان ملتها و گروه های انسانی در سراسر جهان در تضاد است.
در تحقیق که توسط فتحی واجارگاه (1382) با موضوع “بررسی جایگاه صلح و جنگ در کتب درسی دوره ابتدایی کشور پرداخته شده است به تفضیل به بررسی برنامه درسی کتب درسی مقطع ابتدایی ایرن پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که از مجموع مفاهیم موجود کتب درسی بر صلح بیشتر از جنگ و خشونت تاکید شده است. اما توجه به این واقعیت که 2 درصد از محتوای کتاب های درس مروج جنگ و خشونت میباشند بیانگر این است که محتوای درسی نیازمند اصلاحات و بازنگری جدی میباشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد مفاهیم مطرح شده در رابطه با آموزش صلح فاقد برنامه ریزی مدون قبلی میباشد که ضرورت دارد کمیت و کیفیت مطالب مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
تحقیقات خارجی
ناگت (2014)، در پژوهش خود با عنوان طراحی برنامهی آموزش صلح در ایرلند اشاره میکند؛ امروزه آموزش و پرورش نقشی اساسی در توسعهی گفتمان صلح و حل تعارضات دارد. آموزش مذاکرات سازنده از طریق گفتگو در مدارس، درک تعاملات بینالمللی، رفع درگیریهای خشونت آمیز و افزایش اعتماد ملی و بین المللی از جمله اصول اساسی است که میبایست در فلسفهی آموزش صلح مدارس طراحی و تبیین شود.
کستر (2013) در پژوهش خود با عنوان آموزش و پرورش برای صلح: طراحی ساختار و محتوا اشاره میکند شرکت دادن فراگیران در برنامهی آموزش صلح خلاقیت و نوآوری به ارمغان میآورد. آموزش و پرورش فضایی برای آموزش صلح و جنگ است. از این رو مربیان در مدارس میتوانند دانش، نگرش و مهارتهای صلح را به فراگیران بیاموزند. بنابراین فراگیران میبایست علل ریشهای خشونت و اهمیت حقوق بشری را یاد بگیرند. کستر (2013) در پژوهش خود 5 چارچوب برای آموزش صلح بر اساس سؤالات زیر مطرح مطرح نمود:
چه محتوایی برای صلح آموزش داده شود؟
مدلهای آموزش صلح چیست؟
آموزش صلح شامل چه کسانی میشود؟
ساختارهای آموزشی به منظور آموزش صلح چگونه طراحی شوند؟
مؤلفههایآموزش صلحکدام است؟
از جمله مؤلفه های مورد تأکید کستر (2013)، آموزش ارزشهای صلحآمیز، رفتار، مهارت و همچنین ایجاد تعهد میان فراگیران نسبت به مشارکت دموکراتیک میباشد.
پیترسون و نالز (2009)، در پژوهشی به بررسی میزان آگاهی دانشجو معلمان زبان انگلیسی نسبت به مفهوم صلح پرداختند. نتایج نشان داد دانشجو معلمان آگاهی نسبتاً زیادی نسبت به این مفهوم داشتند.
جانسون و جانسون (2008)، در مقاله خود تحتعنوان اجزای ضروری آموزش صلح، آموزش صلح را کلیدی برای ایجاد صلح مبتنی بر رضایت طرفین و حفظ آن در طول زمان دانستند. ایشان معتقدند پنج عنصر در ایجاد صلح پایدار از طریق آموزش و پرورش وجود دارد:
ایجاد یک سیستم آموزش عمومی
ایجاد حس توازن و سرنوشت مشترک
آموزش روش بحث سازنده
حل مسالمتآمیز تعارضات
القا ارزشهای مدنی
هریس(2008) در مقاله ای تحت عنوان تئوری آموزش صلح معضلاتی چون خشونت، قتلعام (کشتاردستهجمعی) ، جنگهای مدرن ، نفرت قومی (دشمنی نژادی)، تبعیض نژادی، سوءاستفاده جنسی و خشونت خانگی را مطرح کرده و در راستای برطرف کردن برطرف شدن این معضلات آموزش صلح و راه های اجرای صلح را به مربیان توصیه کرده است.این مقاله تکامل تئوری اموزش صلح را از بنیان ( ریشه ) در نگرانی های بین المللی در مورد خطرات ناشی از جنگ را به نظریههای مدرن که بر اساس کاهش تهدیدات بین فردی و خشونت محیطی می باشد ، نشان میدهد.همچنین این پژوهش راه و روش هایی را که آموزش صلح در آن متنوع گردیده است را مورد بررسی قرار داده است 5 راه مختلف که هر کدام از آنها در آغاز قرن 21 انجام شده است که به شرح زیر است : آموزش بین المللی ، آموزش حقوق بشر ، آموزش توسعه ( پیشرفت)، آموزش محیطی و آموزش حل تعارض.
کلارک (2005)، در پژوهش خود با عنوان ایجاد جهان بینی آموزش صلح در برنامهی آموزشی کشور بوسنی و هرزگوین اشاره میکند؛ روش های کنونی آموزش صلح تمایل و تمرکز لازم را برای گسترش کاهیت صلح و ایجاد صلح پایدار ایجاد نکرده است. بر همین اساس اشاره میکند به وجود آمدن زمینه های بی عدالتی، خشونت و جنگ ضرورت طراحی برنامههای آموزش صلح را ایجاب میکند. کلارک (2005) یکی از بایستههای اساسی آموزش صلح را تحول و توسعهی روابط بین فردی، مشارکت در سطح بینالمللی میداند.
تنکین (2004) در پژوهشی بیان میکند مسائل مختلفی در کنار آموزش صلح مطرح است از جمله آموزش وضع موجود (به نقل از فریز، 1974) آموزش عدم تجهیزات (به نقل از هیل،2001) آموزش شهروند جهانی(به نقل از پوپس، 2008) آموزش ارزشهای واحد (به نقل از هیکز، 2008) در کنار آموزش صلح میباشد. این نوع تنوع را به اصل چندوجهی از زمینه ربط داه و بحث کرده که آموزش صلح باید برای حذف روابط درونی عملکردهای تربیتی و مفاهیم عملی مختلف ارائه شود.
در پژوهشی که هریر (1998)، هابرماس (1996) اذعان کردند تجربیات تغییرپذیر به صورت گشاورهایی که تجربیات ما از رفتارها و باورهای پذیرفته شده را رد میکند و در صورت عدم تغییر تجربات رفتارهای ما مجددا به نمایان ساختن زندگی جهانی و تبدیل شدن یک چالش به نزاع جمعی کمک میکند.
یونسکو(1995) در گزارشی هدف نهایی آموزش برای صلح را حقوق انسانی و دموکراسی، ارتقا هر فرد از لحاظ ارزشهای همگانی، انواع رفتار کارآمد هست که در اینجا فرهنگ صلح قابل پیشبینی میباشد بیان میکند.
هین و کواجاس (1987)، در پژوهشی با عنوان آموزش صلح معیاری برای مردم فیلیپین، شش راهحل کلیدی برای خشونت و درگیریهای فیلیپین ارائه شده است، که از آنها به عنوان مقوله های اصلی آموزش صلح نام بردهاند. 1- نظامیگری 2- ساختارخشونت 3- حقوق بشر 4- اشتراک فرهنگی 5- مر

دیدگاهتان را بنویسید