منابع پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، تحلیل آماری

اخصهای آماری
کیفیت زندگی

استقامت قلبی- تنفسی
همبستگی پیرسون(r)
سطح معنی‌داری (Sig)
تعداد(N)
009/0-
881/0
300

فرضیه شماره 8: بین استقامت عضلانی با کیفیتزندگی دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنیداری وجود دارد.
مطابق تحلیل آماری، فرضیهی شمارهی 8 این پژوهش مورد تأیید ق

دیدگاهتان را بنویسید