منبع تحقیق درمورد راهبردهای مقابله ای و راهبردهای مقابله

دانلود پایان نامه

بیمار
مساله محور
21/0-
07/0
*25/0
06/0-
02/0
مراقب
* همبستگی در سطح 05/0 ** همبستگی در سطح 01/0
چنانچه جدول 5-4 نشان میدهد بین خود کار آمدی با کیفیت زندگی بیماران و مراقبان در سطح 05/0و باحیطه های سلامت اجتماعی و سلامت محیطی بیماران و بین خود کار آمدی با سلامت روانشناختی و سلامت اجتماعی مراقبان درسطح 01/0 رابطه مثبت وجود دارد. بنابراین فرضیه شماره دو پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین کیفیت زندگی و خودکارآمدی در بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنها تأیید میشود.
همچنین مشاهده می شود در بیماران بین روان رنجورخویی باکیفیت زندگی و حیطه های سلامت جسمانی و سلامت روانی و سلامت اجتماعی و سلامت محیطی در سطح 01/0 رابطه منفی وجود دارد. بین برون گرایی با کیفیت زندگی و حیطه های سلامت جسمانی و سلامت روانی و سلامت اجتماعی و سلامت محیطی در سطح 01/0 رابطه مثبت وجود دارد. بین انعطاف پذیری باکیفیت زندگی و حیطه های سلامت جسمانی و سلامت روانی و سلامت اجتماعی و سلامت محیطی درسطح 01/0 رابطه مثبت وجود دارد. بین دلپذیربودن با سلامت جسمانی در سطح 01/0 رابطه مثبت وجود دارد.بین با وجدان بودن با کیفیت زندگی و حیطه های سلامت جسمانی و سلامت روانی و سلامت اجتماعی و سلامت محیطی در سطح 01/0 رابطه مثبت وجود دارد.و در مراقبان بین روان رنجورخویی با سلامت جسمانی و سلامت روانی در سطح 01/0 وبا سلامت محیطی در سطح 05/0 رابطه منفی وجود دارد. بین برون گرایی با سلامت روانی در سطح 01/0 رابطه مثبت وجود دارد. بین دلپذیربودن باکیفیت زندگی و سلامت جسمانی و سلامت محیطی در سطح 01/0 رابطه مثبت وجود دارد.بین با وجدان بودن باکیفیت زندگی در سطح 05/0 و سلامت جسمانی و سلامت محیطی در سطح 01/0 رابطه مثبت وجود دارد.
بنابراین فرضیه شماره سه پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین کیفیت زندگی و صفات شخصیت در بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنها تأیید میشود.
همچنین مشاهده می شود در بیماران بین راهبردهای مقابله ای هیجان محور با کیفیت زندگی وسلامت اجتماعی در سطح 01/0 رابطه منفی وجود دارد و بین راهبردهای مقابله ای مساله محوربا با سلامت جسمانی و سلامت اجتماعی و سلامت محیطی در سطح 01/0 رابطه مثبت وجود دارد.و در مراقبان بین راهبردهای مقابله ای مساله محوربا سلامت روانی در سطح 05/0 رابطه مثبت وجود دارد.
بنابراین فرضیه شماره چهار پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای در بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنها تأیید میشود.
فرضیه شماره پنج کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنهارا می توان براساس خودکارآمدی، صفات شخصیت وراهبردهای مقابله ای پیش بینی کرد.
برای پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنها براساس خودکارآمدی، صفات شخصیت وراهبردهای مقابله ای از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و برای آزمون فرضیات رگرسیون ازآزمون آنوا استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات تحلیل رگرسیون در جداول 19 20-14ارائه شده است.
جدول6-4 (anova) تعیین معناداری رگرسیون برای پیش بینی کیفیت زندگی بیماران بر اساس خودکارآمدی،صفات شخصیت و راهبردهای مقابله ای
مدل
منابع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات