منبع مقاله با موضوع اختلال استرس پس از سانحه

دانلود پایان نامه

این نوع درمان، چهار جلسه پیش بینی شده است که هر جلسه بین45 تا 90 دقیقه به طول می انجامد و هفته ای یک جلسه برگزار می گردد. در انتهای هر جلسه درمانی پرسشنامه های به کار رفته در تعیین خط پایه مجددا اجرا شدند. نتایج به دست آمده در آخرین جلسه درمان به عنوان نتیجه پس از درمان در نظر گرفته می شود. همچنین 1 ماه پس از درمان همه بیماران پرسشنامه های مذکور را دوباره تکمیل نمودند.

3-6- ابزارهای اندازه گیری
پرسشنامه ها و مقیاس هایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند، همراه با مشخصات روان- سنجی آنها به ترتیب زیر است :
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای تشخیص اختلالات محور (I- SCID)
مصاحبه بالینی ساختاریافته مصاحبه ای انعطاف پذیر است که توسط فرست، اسپیتزر، گیبون و ویلیامز (1996، به نقل ازسگال، 1997) تهیه شد. تران و اسمیت(2004) ضریب کاپای 60 درصد را به عنوان ضریب پایای بین ارزیابها برای SCID گزارش کرده اند. شریفی و همکاران (1384) این مصاحبه را پس از ترجمه به زبان فارسی، بر روی نمونه 299 نفری اجرا کردند. توافق تشخیصی برای اکثرتشخیص های خاص وکلی، متوسط یا خوب بود (کاپای بالاتراز 60 درصد). توافق کلی (کاپای کل تشخیص های فعلی 52 درصد و برای کل تشخیص های طول عمر55 درصد) بدست آمده نیز خوب بود.
مقیاس اختلال استرس پس از سانحه میسی سی پی
مقیاس اختلال استرس پس از سانحه میسی سی پی توسط کیان و همکاران (1988) تحول یافته است. این مقیاس، خودگزارشی است و برای ارزیابی اختلال استرس پس از سانحه به کار برده می شود. مقیاس اختلال استرس پس از سانحه 35 آیتم دارد که در 5 گروه طبقه بندی می شود: تجربه مجدد، کناره گیری و کرختی، بیش انگیختگی، خود آزاری. سه تا از این موارد ارتباط نزدیک با ملاک های DSM برای اختلال استرس پس از سانحه دارند. آزمودنی ها به این آیتم ها با یک مقیاس پنج درجه ای (غلط، به ندرت درست، گاهی درست، خیلی درست، کاملا درست) پاسخ می دهند. زمان تکمیل این مقیاس برای آزمودنی- ها 10 تا 20 دقیقه می باشد (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).
مقیاس اختلال استرس پس از سانحه ضریب همسانی دورنی بالایی دارد. این ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ 86/0 الی 94/0 گزارش شده است. ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس بالا گزارش شده است. مقیاس اختلال استرس پس از سانحه، دارای اعتبار بالایی است و همبستگی خیلی خوبی با دیگر ابزارهای سنجش اختلال استرس پس از سانحه دارد. این مقیاس قادر به افتراق بین افراد دارای اختلال استرس پس از سانحه و بدون اختلال استرس پس از سانحه می باشد (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).
شیوه نمره گذاری: این مقیاس در پنج درجه به شیوه لیکرت از غلط تا کاملا درست، نمره گذاری می شود. نمره گذاری آیتم های 2، 6، 17، 19، 22، 24، 27، 30 و 34 به صورت معکوس صورت می گیرد.
چک لیست SCL-90-R
فرم اولیه فهرست تجدید نظر شده علایم روانی به وسیله دراگوتیس، لیمپمن و کووی (1973) تهیه گردید. دراگوتیس و همکاران (1984) فهرست مذکور را مورد تجدید نظر قرار داده و فرم نهایی آن را به نام فهرست تجدید نظر شده علایم روانی تهیه نمودند. این فهرست شامل 90 سوال پنج درجه ای (هیچ، کمی، تا حدی، زیاد، خیلی زیاد) است. زمان لازم برای اجرای این آزمون 12 تا 15 دقیقه می باشد ولی افراد جدی ممکن است طی30 دقیقه یا بیشتر آن را تکمیل نمایند. ضمنا اگر آزمودنی به بیش از 20% همه سوال- های شناسه و یا به بیش از 40% سوال های هر بعد یا اختلال پاسخ ندهد ، سنجش مذکور یا بعد مورد نظر فاقد اعتبار خواهد بود. مواد این فهرست نه بعد مختلف را می سنجند که عبارتند از: شکایات جسمانی، وسواس فکری- عملی، افسردگی، حساسیت بین فردی، اضطراب، خصومت، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی، روان پریشی (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).
علاوه بر این ابعاد، سه شاخص ضریب کلی علایم، معیار ضریب ناراحتی و جمع علایم مرضی نیز محاسبه می شوند (کراف، 1999). در تحقیق نانالی (1970) ضرایب پایایی همه ابعاد این آزمون، با استفاده از روش بازآزمایی 78/0 الی 90/0 گزارش شده است، هم چنین در تحقیقی که توسط دراگوتیس، ریکلز و راک (1976) بر روی نمونه 219 نفری از داوطلبان استخدام در آمریکا انجام گرفت، ضرایب پایایی سلامت روانی کلی و در هر یک از ابعاد نه گانه این آزمون به روش های باز آزمایی، آلفای کرونباخ و کودریچاردسون 20، در حد مطلوب و رضایت بخش گزارش گردیده است. دامنه این ضرایب بین 77/0 تا 90/0 در نوسان بوده اند (ابولقاسمی و نریمانی، 1385).
دراگوتیس و همکاران(1976) ضرایب همبستگی ابعاد مختلف این فهرست را با پرسشنامه چندوجهی مینه- سوتا از 36/0 تا 73/0 گزارش کرده اند. یار احمدی (1376) ضرایب اعتبار همزمان را 27٪ تا 56٪ و رضایی (1376) 38٪ تا 66٪ بدست آوردند. رضایی نیز ضریب همبستگی این فهرست را با پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا 72٪ گزارش نمود (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل نموداری و ترسیمی استفاده شد و بر اساس روند نیم رخ، اثرات متغیر مستقل بر متغیر وابسته بررسی گردید. در این پژوهش داده های مربوط به تغییرات درمانی (بر اساس پرسشنامه های ارائه شده) به صورت ترسیمی مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین برای بررسی معناداری بالینی تغییرات از درصد بهبودی استفاده شد. این فرمول اولین بار توسط بلانچارد و اسکوارز (1998؛ به نقل از اوگلز، لونن و بونستیل، 2001) برای تجزیه و تحلیل داده های طرح های تجربی تک موردی، مطرح شده است. فرمول درصد بهبودی به قرار زیر می باشد:
100 ˟ نمره پس آزمون- نمره پیش آزمون =RCI
نمره پیش آزمون
اندازه اثر در این پژوهش با بهره گرفتن از روشی که مبتنی بر میانگین و انحراف استاندارد داده هاست (d کوهن)، محاسبه شد. اندازه اثر کمتر از 41/0 نشان دهنده حداقل میزان اندازه اثر، اندازه اثر مابین 41/0 و 15/1، نشان دهنده اندازه اثر متوسط، اندازه اثر مابین 15/1 و 7/2، نشان دهنده اندازه اثر بزرگ و همچنین اندازه اثر بالاتر از 7/2 نیز، اندازه اثر بزرگ محسوب می گردد (فرگوسن، 2009).
فرمول اندازه اثر به شرح زیر می باشد :
3-8- ملاحظات اخلاقی
به دلیل اینکه این پژوهش از نوع پژوهش های مداخله ای است، بنابراین ملاک ها و ضوابط اخلاقی انجمن روان شناسی آمریکا و ملاک های اخلاقی سازمان نظام روان شناسی (حسینیان، 1385)، رعایت شد. در پژوهش حاضر با توجه به ملاک های فوق یک رضایت نامه کتبی به شرح زیر تدوین شده است :
* اصل رازداری در تمام مراحل پژوهش رعایت شد.
* سلامت روان شناختی شرکت کنندگان در اولویت قرار گرفت (مصالح آزمودنی).
* اگر افراد تمایل به شرکت در روند درمان نداشتند، حتی اگر ملاک های ورود به پژوهش را داشتند، به درخواست آنها احترام گذاشته می شد.
* در صورتی که هر بیمار دچار بحران یا مشکلی می شد که به درمان دارویی نیاز داشته باشد، از طرح پژوهش خارج شده و به روانپزشک ارجاع داده می شد.
3-9- جمع بندی فصل سوم
در این فصل، روش انجام پژوهش مورد بحث قرار گرفته است. به طور خلاصه می توان گفت، در مطالعه پیش رو، سه آزمودنی که با بهره گرفتن از مصاحبه بالینی ساخت یافته برای اختلالات محور I، تشخیص اختلال استرس پس از سانحه دریافت کرده اند، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش به روش طرح آزمایشی تک موردی و از نوع خط پایه چندگانه انجام شد. آزمودنی ها در مرحله پیش از درمان (خط پایه)، بعد از هر جلسه درمانی و نیز مرحله پیگیری (یک ماه پس از درمان)، پرسشنامه های اختلال استرس پس از سانحه میسی سی پی و SCL-90-R را تکمیل کردند. در فصل چهارم، یافته های حاصل از پژوهش، به تفصیل ارائه خواهد شد.
فصل چهارم
نتایج پژوهش

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها، به عنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی، یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های تحقیقی تا رسیدن به نتیجه،کنترل و هدایت می- شود. به عبارتی در این بخش پژوهش گر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تائید فرضیه یا فرضیه هایی که برای تحقیق در نظر گرفته است، از روش تجزیه و تحلیل استفاده می- کند. بنابراین در این فصل ابتدا ویژگی های آزمودنی ها و سپس داده های تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل نموداری و ترسیمی مطرح می شود.
4-2- ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها
همانطور که قبلا نیز اشاره شد، نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، سه زن مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی بود که تحت درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد قرار گرفتند. ویژگی های جمعیت شناختی (سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی- اقتصادی و اقدامات درمانی پیشین) آزمودنی ها در جدول 4-1 ارائه شده است.
اقدامات درمانی پیشین
وضعیت اجتماعی اقتصادی
تحصیلات
وضعیت تاهل
سن
بیماران
نداشته
پایین
پنجم ابتدایی
مجرد
22
بیمار یک
نداشته
پایین
دیپلم
مجرد
19
بیمار دو
نداشته
متوسط
دیپلم
متاهل
28
بیمار سه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4- 1 : ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها (زنان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی)
4-3- شرح حال آزمودنی ها
آزمودنی اول :
آزمودنی اول، دختری 22 ساله، مجرد با تحصیلات پنجم ابتدایی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین است. سومین فرزند یک خانواده شش نفره می باشد. پدرش بیکار و معتاد و مادرش خانه دار است. پدر نقش حاشیه ای در خانه دارد. یکی از برادرانش معتاد به شیشه و کراک است. حدود 8 ماه قبل مورد تجاوز یکی از دوستان برادر معتادش قرار گرفته است. از آن حادثه به بعد دچار کابوس های شبانه گردیده و علایم شدید اضطراب پیدا کرده است. از جنس مخالف به شدت هراسان شده، اشتها پایین آمده است، خلق افسرده و تحریک پذیر پیدا کرده، زود عصبانی می شود. پس از گرفتن شرح حال و مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات محور I، تشخیص اصلی اختلال استرس پس از سانحه برای بیمار گذاشته شد. او پس از پذیرش شرایط پژوهش و امضای رضایت نامه کتبی درمان، وارد طرح درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد شد.
آزمودنی دوم :
آزمودنی دوم دختری 19 ساله، مجرد، دیپلم با سطح اجتماعی – اقتصادی پایین است. فرزند اول خانواده است. 1 برادر و 1 خواهر کوچکتر از خود دارد. مراجع بیان می کند که با پسری به قصد ازدواج دوست شده است. بعداز گذشت حدود 8 ماه از دوستیشان پسر درخواست سکس از دختر می کند و وقتی دختر مخالفت می کند او را تهدید می کند که ترکش خواهد کرد. مراجع به دلیل وابسته شدن به پسر تن به سکس می دهد ولی بعداز این ماجرا تماس های پسر با مراجع کم شده و درنهایت قطع می شود. آزمودنی اظهار می کند که بعداز آن اتفاق شبها نمی تواند بخوابد. وقتی هم که به خواب می رود با کابوس های وحشتناک از خواب می پرد. صحنه ی تجاوز مدام مثل یک تصویر جلوی چشمانش تکرار می شود. پس از گرفتن شرح حال و مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات محورI، تشخیص اصلی اختلال استرس پس از سانحه برای بیمار گذاشته شد. او پس از پذیرش شرایط پژوهش و امضای رضایت نامه کتبی درمان، وارد طرح درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد شد.
آزمودنی سوم :
آزمودنی سوم خانمی 28 ساله، متاهل، دیپلم با سطح اجتماعی – اقتصادی متوسط می باشد. فرزند پنجم خانواده است. 3 برادر و 4 خواهر دارد. مراجع بیان می دارد که بعد از جر و بحث لفظی با همسرش، به قصد رفتن به خانه پدرش منزل را ترک می کند. وقتی سوار تاکسی می شود بعد از مدتی تاکسی از مسیر مورد نظر خارج می شود. هنگامی که دختر اعتراض می کند و با راننده درگیر می شود، راننده ضربه ای به سر دختر زده و آزمودنی بیهوش می شود. سپس به یک ساختمان نیمه کاره منتقل شده و مورد تجاوز قرار گرفته و بعد در جاده رها می شود. تجاوز حدود 5/3 ماه پیش صورت گرفته است. اکنون مراجع خلق افسرده دارد، شبها نمی تواند بخوابد، صحنه ی تجاوز مدام به صورت فلش بک برای او تکرار می شود که بسیار برایش آزار دهنده است. گهگاهی دچار حملات پرخاشگرانه نیز می گردد. پس از گرفتن شرح حال و مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات محور I، تشخیص اصلی اختلال استرس پس از سانحه برای بیمار گذاشته شد. او پس از پذیرش شرایط پژوهش و امضای رضایت نامه کتبی درمان، وارد طرح درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد شد.
4-4- آزمون فرضیه ها
فرضیه اول :
روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم اختلال استرس پس از سانحه مؤثر است.
نمودار 4-1، کارایی نسبی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد را در کاهش نمره های پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه میسی سی پی نشان می دهد. نتایج به دست آمده از مقیاس مذکور، نشانگر موثر بودن درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم اختلال استرس پس از سانحه است .
نمودار 4-1: مقایسه کارایی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش نمره های آزمودنی ها در پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه میسی سی پی
در ادامه تغییر نمره های آزمودنی ها در پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه میسی سی پی در مراحل پیش از درمان (میانگین نمرات خط پایه)، پس از درمان (جلسه آخر درمان) و پیگیری یک ماهه در قالب نمودار 4-2 ارائه می شود.
نمودار 4-2 : مقیاس اختلال استرس پس از سانحه میسی سی پی (قبل از درمان ، بعد از درمان و پیگیری یک ماهه) برای هر سه آزمودنی
با توجه به نمودارهای 4-1 و 4-2، می توان چنین استنباط نمود که آزمودنی اول بعد از ارائه درمان در متغیر مورد نظر کاهش چشمگیری نشان داده است و تغییرات در دوره پیگیری نیز ادامه یافته است. آزمودنی دوم مانند آزمودنی اول در مرحله درمان کاهش قابل ملاحظه در متغیر مورد بررسی را نشان داده است و تغییرات حاصل شده در جلسات درمان، به صورت اندک در دوره پیگیری نیز ادامه یافته اند. آزمودنی سوم نیز مانند آزمودنی اول و دوم در مرحله درمان کاهش چشمگیر در متغیر مورد بررسی را نشان داده است. در دوره پیگیری نیز تغییر ادامه یافته است.
در جدول 4-2 درصد بهبودی (درمان و پیگیری) و اندازه اثر (درمان) برای هر سه بیمار در مقیاس اختلال استرس پس از سانحه میسی سی پی ارائه شده است. قابل ذکر است که درصد بهبودی، نسبت به نمرات بیماران در مرحله خط پایه سنجیده شده است.
آزمودنی ها
میانگین خط پایه
میانگین درمان
انحراف استاندارد خط پایه
انحراف استاندارد مرحله درمان
جلسه آخر درمان
پیگیری یک ماهه
درصد بهبودی درمان
درصد بهبودی پیگیری
اندازه اثر درمان (خط پایه- درمان)
آزمودنی 1
0000/122
8000/69
8257/1
0684/27
49
44
59/0
63/0
72/2
آزمودنی 2
0000/116
0000/66
7320/1
0185/27
43
40
62/0
65/0
38/2
آزمودنی 3
5000/111
4000/62
1213/2
7677/20
47
41
57/0
63/0
72/2
جدول 4-2: درصد بهبودی (درمان و پیگیری) و اندازه اثر (درمان) برای هر سه آزمودنی در مقیاس اختلال استرس پس از سانحه میسی سی پی
در متغیر مورد بررسی، به ترتیب در آخرین جلسه درمان و دوره پیگیری، آزمودنی اول، 59/0% و 63/0%، آزمودنی دوم، 62/0% و 65/0% و آزمودنی سوم، 57/0% و 63/0% بهبودی نشان می دهند. همچنین اندازه اثر درمان به دست آمده برای آزمودنی اول، 72/2 ، آزمودنی دوم، 38/2 و آزمودنی سوم، 72/2 می باشد. با توجه به اینکه اندازه اثر کمتر از 41/0، نشان دهنده حداقل اندازه اثر، اندازه اثر مابین 41/0 و15/1، نشان- دهنده اندازه اثر متوسط و اندازه اثر مابین 15/1 و7/2، نشان دهنده اندازه اثر بالا می باشد و همچنین اندازه اثر بالاتر از 7/2 نیز نشان دهنده اندازه اثر بالا می باشد، لذا می توان چنین استنباط نمود که میزان اندازه اثر برای هر سه آزمودنی بالا می باشد. بنابراین فرضیه اول پژوهش در مورد اثر بخشی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش

دیدگاهتان را بنویسید