منبع مقاله با موضوع اختلال استرس پس از سانحه

دانلود پایان نامه

علایم اختلال استرس پس از سانحه تائید می گردد.
فرضیه دوم :
روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم شکایات جسمانی مؤثر است.
نمودار 4-3، کارایی نسبی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد را در کاهش نمره بعد جسمانی سازی در پرسشنامه SCL-90-R نشان می دهد . نتایج به دست آمده از مقیاس مذکور، نشانگر موثر بودن درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش شکایات جسمانی است.
نمودار 4-3: مقایسه کارایی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش نمره بعد جسمانی سازی در پرسشنامه SCL-90-R
در ادامه تغییر نمرات آزمودنی ها در بعد جسمانی سازی پرسشنامه SCL-90-R در مراحل پیش از درمان (میانگین نمرات خط پایه)، پس از درمان (جلسه آخر درمان) و پیگیری یک ماهه در قالب نمودار 4-4 ارائه می شود.
نمودار4-4 : بعد جسمانی سازی پرسشنامه SCL -90-R (قبل از درمان ، بعداز درمان و پیگیری یک ماهه) برای هر سه آزمودنی
با توجه به نمودارهای 4-3 و 4-4، می توان چنین استنباط نمود که آزمودنی اول بعد از ارائه درمان در متغیر مورد نظر کاهش چشمگیری نشان داده است، این کاهش در دوره پیگیری نیز ادامه یافته است. آزمودنی دوم مانند آزمودنی اول در مرحله درمان کاهش قابل ملاحظه در متغیر مورد بررسی را نشان داده است. در دوره پیگیری این روند کاهش ادامه پیدا کرده است. آزمودنی سوم مانند آزمودنی اول و دوم در مرحله درمان کاهش چشمگیر در متغیر مورد بررسی را نشان داده است. در این آزمودنی تغییرات حاصل شده در جلسات درمان در دوره پیگیری نیز ادامه یافته است.
در جدول 4-3 درصد بهبودی (درمان و پیگیری) و اندازه اثر (درمان) برای هر سه بیمار در بعد جسمانی- سازی پرسشنامه SCL-90-R ارائه شده است . قابل ذکر است که درصد بهبودی ، نسبت به نمرات بیماران در مرحله خط پایه سنجیده شده است .
آزمودنی ها
میانگین خط پایه
میانگین درمان
انحراف استاندارد خط پایه
انحراف استاندارد مرحله درمان
جلسه آخر درمان
پیگیری یک ماهه
درصد بهبودی درمان
درصد بهبودی پیگیری
اندازه اثر درمان (خط پایه- درمان)
آزمودنی 1
5175/3
8120/1
1410/0
9545/0
1
81/0
71/0
76/0
50/2
آزمودنی 2
9700/2
7220/1
1276/0
6488/0
25/1
95/0
57/0
68/0
80/2
آزمودنی 3
4950/3
7240/1
2333/0
7949/0
08/1
89/0
69/0
74/0
36/2
جدول 4-3: درصد بهبودی (درمان و پیگیری) و اندازه اثر (درمان) برای هر سه آزمودنی در بعد جسمانی سازی مقیاس SCL-90-R
در متغیر مورد بررسی، به ترتیب در آخرین جلسه درمان و دوره پیگیری، آزمودنی اول، 71/0% و 76/0%، آزمودنی دوم ، 57/0% و 68/0% و آزمودنی سوم، 69/0% و 74/0% بهبودی نشان می دهند. همچنین اندازه اثر درمان به دست آمده برای آزمودنی اول، 50/2، آزمودنی دوم، 80/2 و آزمودنی سوم، 36/2 می باشد. با توجه به اینکه اندازه اثر کمتر از 41/0، نشان دهنده حداقل اندازه اثر، اندازه اثر مابین 41/0 و 15/1 نشان- دهنده اندازه اثر متوسط و اندازه اثر مابین 15/1 و 7/2 نشان دهنده اندازه اثر بالا می باشد و همچنین اندازه اثر بیشتر از 7/2 نیز نشان دهنده اندازه اثر بالا می باشد، لذا می توان چنین استنباط نمود که میزان اندازه اثر برای هر سه آزمودنی بالا می باشد. بنابراین فرضیه دوم پژوهش در مورد اثر بخشی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش شکایات جسمانی تائید می گردد.
فرضیه سوم :
روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم وسواس فکری- عملی مؤثر است.
نمودار 4-5، کارایی نسبی درمان حساسیت زدایی باحرکات چشم و پردازش مجدد را در کاهش نمره بعد وسواس فکری- عملی پرسشنامه SCL-90-Rنشان می دهد. نتایج به دست آمده از مقیاس مذکور، نشانگر موثر بودن درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علائم وسواس فکری- عملی است.
نمودار 4-5 : مقایسه کارایی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش نمره بعد وسواس فکری- عملی آزمودنی ها در پرسشنامه SCL-90-R
در ادامه تغییر نمرات آزمودنی ها در بعد وسواس فکری- عملی پرسشنامه SCL-90-R در مراحل پیش از درمان(میانگین نمرات خط پایه)، پس از درمان(جلسه آخر درمان) و پیگیری یک ماهه در قالب نمودار 4-6 ارائه می شود.
نمودار4-6 : بعد وسواس فکری- عملی مقیاس SCL -90-R (قبل از درمان ، بعداز درمان و پیگیری یک ماهه) برای هر سه آزمودنی
با توجه به نمودارهای 4-5 و 4-6، می توان چنین استنباط نمود که آزمودنی اول بعد از ارائه درمان در بعد مورد نظر کاهش چشمگیری نشان داده است و تغییرات حاصل شده در جلسات درمان، در دوره پیگیری نیز به صورت اندک ادامه یافته اند. آزمودنی دوم مانند آزمودنی اول در مرحله درمان کاهش قابل ملاحظه در بعد مورد بررسی را نشان داده است در دوره پیگیری نیز کاهش دیده می شود. آزمودنی سوم مانند آزمودنی اول و دوم در مرحله درمان کاهش چشمگیر در بعد مورد بررسی را نشان داده است. در دوره پیگیری نیز تغییر قابل توجه است.
در جدول 4-4 درصد بهبودی (درمان و پیگیری) و اندازه اثر (درمان) برای هر سه بیمار در بعد وسواس فکری- عملی مقیاس SCL-90-R ارائه شده است. قابل ذکر است که درصد بهبودی، نسبت به نمرات بیماران در مرحله خط پایه سنجیده شده است.
آزمودنی ها
میانگین خط پایه
میانگین درمان

دیدگاهتان را بنویسید