نتایج حاصل از برآورد و کیفیت گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه

آزمون t استیودنت


ضریب تعیین
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
1-4) مقدمه:
پس از تشریح مبانی نظری تحقیق، تدوین فرضیات به شکلی سازگار با اهداف تحقیق، تدوین روش تحقیق از پایههای اصلی هر مطالعه و بررسی است. هدف از تجزیه و مناسب، تعیین جامعه و نمونه آماری و بالاخره، گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از منابع و ابزار معتبر، نوبت به آزمون کردن فرضیه های تحقیق با استفاده از فنون و روش های آماری مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این آزمون ها می رسد.
نتیجه گیری مطلوب ، حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی است که بر مبنای سوال اصلی پژوهش گردآوری شده است. بنابراین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی، یکی تحلیل، تبدیل دادهها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است. در فصل سوم ضمن ارائه فرضیهها، مدلها و متغیرهای تحقیق، شیوه گردآوری دادهها و روشهای آماری مناسب جهت آزمون فرضیههای تحقیق مطرح گردید. اکنون نوبت آن است که دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیه پژوهش جمع آوری شود و با استفاده از روشهای آماری متناسب با روش پژوهش و نوع متغیرها، دسته بندی و تجزیه و تحلیل گردد. در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد تایید یا رد فرضیه یا فرضیههای پژوهش، از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. در این فصل به آمار توصیفی و آزمون مانایی متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس از آزمون F لیمر و هاسمن جهت مشخص نمودن روش تخمین مدلها استفاده می گردد. بعد از تخمین مدلها، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آنها پرداخته می شود. تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق حاضر به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است .
لازم به ذکر است که در این فصل ، فقط به نتایج و یافته های مستقیم ناشی از آزمون فرضیات پرداخته می شود و بحث و بررسی بیشتر و نیز نتیجه گیری درباره این یافته ها، به فصل بعد موکول می گردد.
1-1-4) محاسبات رگرسیون های کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی)
برای اینکه بتوانیم فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار دهیم ابتدا باید اقلام تعهدی را محاسبه نماییم ، محاسبات مربوط به کیفیت اقلام تعهدی در زیر ارایه شده است :
1-1-1-4) محاسبات مربوط کیفیت اقلام تعهدی
اقلام تعهدی برآوردی از فرآیند زیر حاصل شده است :
برای اینکه بتوانیم فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار دهیم ابتدا بایستی با استفاده از برآورد ضرایب اقلام تعهدی انجام پذیرد تا بتوانیم مدل را مورد بررسی و آزمون آماری قرار دهیم . برای این کار از فرمول توضیح داده شده در فصل سوم استفاده شد ، که نتایج حاصل از برآورد ضرایب برای محاسبه اقلام تعهدی به صورت زیر می باشد:
نتایج حاصل از برآورد ضرایب :
ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار تخمین
آماره دوربین – واتسون
1
.777a
.604
.602
3.31851E+06