نسبت قیمت به درآمد، برنامه ریزی خطی، ابزار جمع آوری

دانلود پایان نامه

از بین جامعۀ آماری و بر اساس معیارهای زیر 106 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند:
شرکتها تا پایان اسفند 1383 در بورس پذیرفته شده باشند و تا سال 1389 از بورس خارج نشده باشند.
سال مالی همۀ شرکتها پایان اسفند ماه باشد.
شرکت سال مالی خود را در طی این مدت تغییر نداده باشد.
نماد معاملاتی شرکتها بیش از سه ماه متوقف نبوده باشد.
اطلاعات مالی مورد نیاز آنها در دسترس باشد.
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات
دادههای شرکتهای مورد مطالعه با استفاده از صورتهای مالی شرکتها، سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سایت کدال و نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شده است.
3-5 روش تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها به وسیلۀ سیستم خبره انجام میشود. سیستم خبرۀ فازی طراحی شده، شامل سه مرحله است: در مرحلۀ اول کلیۀ سهامهایی که ، و ROE منفی دارند حذف خواهند شد و با این کار از بار اضافی تحمیل شده بر مرحلۀ دوم که ارزیابی سهام است کاسته خواهد شد. در مرحلۀ دوم، ارزیابی و رتبهبندی سهامها انجام میپذیرد. برای این کار از مجموعهای از قواعد اگر- آنگاه استفاده می شود. مرکز استنتاج یک سیستم خبره از مجموعهای از قواعد اگر- آنگاه تشکیل میشود. در سیستم خبرۀ فازی، قواعد با مجموعهای از عبارتهای کلامی بیان میشوند. قواعد سیستم خبره به بررسی وضعیت مطلوب با وضعیت گزینۀ مورد بررسی میپردازد و میزان انطباق وضعیت مطلوب با وضعیت گزینۀ مورد بررسی را با یک عبارت کلامی بیان میکند. بنابراین در این مرحله مجموعۀ قواعد تعیین میشود. نخستین مرحلۀ پردازش سیستم خبرۀ فازی، فازی سازی ورودیهای سیستم است. از آنجایی که خبرگان دانششان را به صورت کلامی بیان میکنند، ورودیها و خروجیها باید به صورت کلامی ارائه شوند. بنابراین برای فازی سازی ورودیها از تابع عضویت مثلثی استفاده میکنیم. بعد از این که فازی سازی ورودیها انجام شد، مجموعۀ قواعد با استفاده از نظرات خبرگان تدوین میشوند. استنتاج فازی مهمترین مرحلۀ پردازش سیستم خبرۀ فازی محسوب میشود و با توجه به قواعد تبیین شده انجام میشود. این سیستم در محیط MATLAB توسعه داده شده است. در اینجا خروجیها نیز به صورت فازی بیان میشوند، بنابراین فازی زدایی خروجیها ضروری میباشد. فازی زدایی عبارت است از تبدیل مجموعههای فازی به یک مقدار عددی. برای فازی زدایی خروجیها از روش مرکز ثقل استفاده خواهیم کرد.
مرحلۀ سوم، مرحلۀ ساخت پرتفوی است. در این مرحله پرتفویی که متناسب با ترجیحات و ریسک پذیری سرمایهگذار است توسط یک مدل برنامه ریزی خطی ترکیبی- عدد صحیح ساخته میشود و محدودیتهای مورد نیاز اعمال میشود. از آنجایی که سیستم برای حمایت از سرمایهگذاری میان مدت طراحی شده است، دورۀ سرمایهگذاری، شش ماه تعیین میشود. در آخر دورۀ سرمایهگذاری تمام سهام های پرتفوی فروخته میشود و پرتفوی جدید ساخته میشود. بنابراین در طول مدت شش سالۀ مورد بررسی 12 پرتفوی ساخته میشود. برای بررسی عملکرد سیستم از معیار آلفای جنسن استفاده خواهیم کرد.
3-6 فرضیهها
فرضیه اول) پرتفوی ساخته شده توسط سیستم خبره، بازده بالاتر از متوسط بازدهی بازار دارد.
فرضیه دوم) سیستم خبره پیشنهادی عملکرد بهتری برای سرمایه گذاران ریسک گریز دارد.
فرضیه سوم) سیستم خبره پیشنهادی عملکرد بهتری در میان مدت دارد.
3-7 متغیرها
ورودیهای سیستم خبره به دو دسته تقسیم میشوند: شاخصهای بنیادی و شاخصهای تکنیکال
3-7-1 شاخص-های بنیادی مورد استفاده عبارتند از:
نسبت : “نسبت قیمت به درآمد” که از تقسیم آخرین قیمت هر سهم (price) بر آخرین درآمد برآورده شده هر سهم (EPS) به دست میآید.