پایان نامه نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

دانلود پایان نامه

نظریه های رهبری

 

رهبری، هسته واقعی و روح مدیریت را تشکیل می­ دهدKrass,1998 , p 3 ) ( . نظریه­هایی که از ابتدا تاکنون درباره رهبری مطرح بوده است، عبارتند از: مکتب ویژگی­های شخصی رهبر، مکتب رفتار رهبری، مطالعات دانشگاه میشیگان، طبقه­بندی روبرت بلیک، مکتب اقتضایی رهبری، نظریه مسیر- هدف، مدل ویکتور وروم و فیلیپ یتون، مکاتب جدید رهبری، رهبری هدفمند یا کاریزماتیک و رهبری تحول­گرا و عمل­گرا.

2-1-2-1 مکتب ویژگی­های شخصی رهبر[1]

بسیاری معتقدند تاریخ، ساخته دست مردان بزرگ یا ابرمردان است. از لحاظ تاریخی رویکرد صفات رهبری، قدیم­ترین مدل رهبری محسوب می­شود . بر این فرض استوار است که رهبران خوب دارای ویژگی­ها یا صفات خاصی هستندLevi D ,2001, p 178) (.

بر طبق این نظریه، رهبران به طور مادرزادی رهبر متولد می­شوند؛ بنابراین رهبر قالب آموزش نیست. در واقع برخی از رهبران صفات مشخص یا ویژگی­های شخصیتی مشخصی دارند که آنها را از غیر رهبران متمایز می­کند. برخی از این صفات مشخص رهبران، هوش و ذکاوت، اعتماد به نفس، تمایل به مسئولیت­پذیری، تحمل ابهام، قاطعیت، جذابیت و نظایر اینها می­باشد (زالی، 1383،ص178).

تحقیقات تجربی نشان می­دهد که رهبری فرآیندی پویاست و از هر موقعیت به موقعیت دیگر همراه با تغییر رهبر و پیرو وضعیت تغییر می­یابد؛ به هرحال، اگرچه ویژگی­های شخصیتی معین ممکن است در موقعیتی معین مفید باشد، اما هیچ­گونه ویژگی­های جهان شمولی نیست که بتواند موفقیت رهبری را تضمین کند (زالی، 1383، ص178).

نظریه صفات مشخصه با این که توانست معیارهای روشنی را به منظور توصیف خصلت­های عمومی مورد نیاز رهبران ارائه دهد، در عین حال به طور کلی از توصیف ماهیت پدیده رهبری غافل ماند. این نقیصه بزرگ در درون خود کاستی­ها و نارسایی­های گوناگون را دربرداشت که شماری از مهمترین آنها عبارت بود از:

– نادیده گرفتن سهم پیروان در تکوین پدیده رهبری؛

– دخیل ندانستن شرایط محیطی در اثربخشی فعالیت­های رهبر؛

– عدم ارائه روش برای تبیین چگونگی نفوذ رهبر بر پیروان؛

– برقرار نبودن رابطه­ای روشن بین ویژگی­های موردنیاز رهبر و اقتضائات خاص سازمانی (سنجقی،1380، صص286-285).

[1]- Trait school of leadership

پایان نامه نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

پایان نامه نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان